Zitting in de Ramadan – dag 4

4547

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-ʿOethaymien

De vierde zitting
“De regels van het bidden in de Ramadan”

Allah heeft verschillende soorten daden van aanbidding aan ons verplicht gesteld zodat we een aandeel hebben in elke soort. Dit zodat we niet slechts bezig zijn met één daad en de andere daden links laten liggen. Van de daden van aanbidding heeft Allah er enkele verplicht gesteld, waarin het niet toegestaan is hierin tekort te schieten en het niet toegestaan is deze te laten. Ook heeft Allah enkele daden vrijwillig gesteld, zodat we hiermee dichter bij Allah en perfectie kunnen komen.

Zo heeft Allah de vijf dagelijkse gebeden verplicht gesteld. Dit zijn vijf daden maar met de waarde van vijftig in de weegschaal. Allah heeft het vrijwillige gebed gemaakt om de verplichting te vervolmaken en dichter bij Allah te komen. Tot deze daden zijn de vrijwillige gebeden die verbonden zijn aan de verplichte gebeden. Twee gebedseenheden voor Fadjr, vier voor en twee na Dhoehr, twee na Maghrib en twee na ʿIshaa’. Dan is er ook het nachtgebed. Allah spreekt over de verrichter hiervan in de Koran, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die de nacht neerknielend en staand voor hun Heer doorbrengen.”

(Soerat al-Foerqaan: 64)

En (interpretatie van de betekenis):

“Hun zijden verlaten (hun) bedden, om hun Heer (in het nachtgebed) met vrees en hoop aan te roepen, en zij geven uit van datgene waarmee Wij hen hebben voorzien. En geen ziel weet wat er voor hen verborgen is gehouden aan verkoeling voor de ogen (d.w.z. aan genot), als Beloning voor dat wat zij hebben verricht.”

(Soerat as-Sadjdah: 16)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het beste gebed na het verplichte gebed is het nachtgebed.”

(Moeslim)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “O mensen, verspreid de Salaam, schenk voedsel, onderhoud de familiebanden, sta gedurende de nacht in gebed als de mensen slapen en betreedt in vrede het Paradijs.”

(at-Tirmidhie en al-Haakim)

Tot het nachtgebed behoort het Witr-gebed. Het minimale is één gebedseenheid en het maximale is elf gebedseenheden. Je maakt het oneven door het verrichten van één gebedseenheid. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie één gebedseenheid voor Witr wilt verrichten, kan dat doen.”

(Aboe Daawoed en an-Nisaa’ie)

Of men kan het Witr-gebed verrichten met drie gebedseenheden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie drie gebedseenheden voor Witr wilt verrichten, kan dat doen.”

(Aboe Daawoed en an-Nisaa’ie)

Iemand kan deze gebedseenheden verrichten met slechts één salaam. Zo heeft at-Tahawie overgeleverd dat ʿOmar ibn ul-Khattaab gewoon was het Witr-gebed te laten bestaan uit drie gebedseenheden zonder Tasliem, behalve op het eind. En als iemand de voorkeur heeft om drie gebedseenheden Witr te verrichten met een Tasliem na de eerste twee gebedseenheden, dan kan dit ook. Zoals overgeleverd door al-Boekhaarie dat ʿAbdoellaah ibn ʿOmar gewoon was na de eerste twee gebedseenheden de Tasliem te verrichten en daarna na de derde weer. Zodat hij zijn belangrijke dingen kon afhandelen.

Het is ook mogelijk vijf gebedseenheden te verrichten zonder te zitten of de Tasliem te doen, behalve aan het eind, vanwege de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Wie vijf gebedseenheden voor Witr wilt verrichten, kan dat doen.”

(Aboe Daawoed en an-Nisaa’ie)

ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon dertien gebedseenheden te verrichten in de nacht. Hiervan verrichtte hij (vrede zij met hem) de laatste vijf zonder hierin te zitten (voor de Tashahhoed), behalve aan het eind.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Soms verrichtte hij (vrede zij met hem) zeven gebedseenheden Witr en verrichtte deze zoals de vijf gebedseenheden zoals genoemd door Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn), zeggende: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon zowel zeven als vijf gebedseenheden te verrichten. En scheidde dit niet door de Salaam of door spraak.”

(Ahmad, Ibn Maadjah en an-Nisaa’ie)

Ook verrichtte de Profeet (vrede zij met hem) Witr met negen gebedseenheden, zat hierbij na de achtste gebedseenheid, verrichtte de Tashahhoed en smeekbede. Daarna stond hij op voor de negende gebedseenheid en verrichtte wederom de Tashahhoed en smeekbede, en daarna de Tasliem. Dit is bekend uit de overlevering van ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte negen gebedseenheden en zat niet, behalve na de achtste gebedseenheid waarin hij Allah prees en smeekbeden verrichtte. Hij verrichtte geen Tasliem en stond op en verrichtte de negende gebedseenheid, waarin hij Allah prees, smeekbede verrichtte en de Tasliem verrichtte.”

(Ahmad en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte ook elf gebedseenheden. En als hij wilde dan verrichtte hij de Tasliem na elke twee gebedseenheden en maakte de laatste gebedseenheid Witr. Dit is bekend uit de overlevering van ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon tussen ʿIshaa’ en Fadjr elf gebedseenheden te verrichten. Hij verrichtte na elke twee gebedsenheden de Tasliem en maakte met de laatste gebedseenheid Witr.”

(Aboe Daawoed, an-Nisaa’ie)

Als hij (vrede zij met hem) wilde, verichtte hij eerst vier, dan vier en vervolgens drie gebedseenheden. ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) verrichtte vier gebedseenheden. En vraag niet hoe perfect en hoe lang deze waren. Daarna verrichtte hij (vrede zij met hem) vier gebedsenheden. En vraag niet hoe perfect en hoe lang deze waren. Daarna verrichtte hij (vrede zij met hem) er drie.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Het verrichten van het gebed in de Ramadan kent speciale voordelen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Wie in de nacht in gebed staat uit geloof en rekenend (op de beloning), zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

“Uit geloof” betekent het geloof in Allah en gelovend om beloond te worden voor de daad. “Rekenend” betekent dat zij de daad niet verrichten om mee te koop te lopen of hopend geld hiervoor te krijgen. Taraawieh is het gebed in de nacht gedurende Ramadan uit geloof dat je beloond zult worden voor deze daad. Het wordt ook Taraawieh genoemd omdat de mensen gewoon waren dit te verlengen en als zij vier gebedseenheden hadden verricht, rustten zij even.

De Profeet (vrede zij met hem) was de eerste die dit gebed gezamenlijk in de moskee verrichtte. Daarna liet hij dit uit angst dat het verplicht zou worden aan zijn gemeenschap. Zo heeft ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) een nacht het gebed verrichtte in de moskee en er wat mensen kwamen. Daarna kwamen er meer mensen. Op de derde of vierde nacht kwamen er nog meer mensen waarna hij niet naar hen toe ging. Later zei hij: “Ik zag wat jullie deden en niets stopte mij om naar jullie te komen behalve de angst dat dit een verplichting voor jullie zou worden.”

(al-Boekhaarie)

Dit was gedurende de Ramadan. Aboe Dharr (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Wij vastten met de Profeet (vrede zij met hem) en hij leidde ons niet in gebed, totdat er zeven dagen resteerden in de maand. Hij leidde ons in gebed tot het laatste derde gedeelte van de nacht. De volgende dag leidde hij ons niet. Daarna leidde hij tot de helft van de nacht. Hierop vroegen wij: “O Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), waarom verrichtte u niet de gehele nacht het gebed?” Waarop hij antwoordde: “Wie het gebed (Taraawieh) samen met de imam verricht, totdat hij (de imam klaar is en) vertrekt, voor hem wordt het opgeschreven dat hij de gehele nacht in Qiyaam (vrijwillig nachtgebed) heeft doorgebracht.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhie)

De vrome voorgangers verschilden van mening over het aantal gebedseenheden dat verricht moet worden voor Taraawieh of Witr. Sommigen noemden eenenveertig gebedseenheden, weer anderen noemden dertig, negenentwintig, drieëntwintig, negentien, dertien, elf en ook andere aantallen werden genoemd. Het meest correct is elf of dertien, zoals genoemd in een overlevering waarin ʿAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn) werd gevraagd hoe de Profeet (vrede zij met hem) het gebed verrichtte in de Ramadan. Zij antwoordde: “Hij verrichtte in de Ramadan of daarbuiten nooit meer dan elf gebedseenheden.”

Ibn ʿAbbaas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Het (nacht)gebed van de Profeet (vrede zij met hem) bestond uit dertien gebedseenheden…”

(al-Boekhaarie)

Saa’ib ibn Yazied (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft gezegd: “ʿOmar ibn ul-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) beval Oebay ibn Kaʿb en Tamiem ad-Daarie de mensen te leiden met elf gebedseenheden.”

(al-Moewatta’)

Onze vrome voorgangers waren gewoon het gebed lang te maken, Saa’ib ibn Yazied zei: “De imam was gewoon meer dan 100 verzen te reciteren. In zo’n mate dat we stokken gebruikten om op te leunen vanwege de lengte van het staan.”

Dit is het tegenovergestelde van wat veel mensen vandaag de dag doen. Sommige mensen verrichten het Taraawieh gebed met grote snelheid. Zij bezitten niet de vereiste kalmte en rust (at-Toema’nienah) die een pilaar zijn van het gebed. Het gebed is niet geldig zonder kalmte… De geleerden (moge Allah genadig met hen zijn) zeggen dat het afkeurenswaardig is voor de imam om het gebed buitengewoon snel te verrichten.

Het is niet gepast voor de mannen dit gebed te laten en de geweldige beloning mis te lopen. Zij zouden niet moeten vertrekken totdat de imam klaar is met het gebed en Witr, zodat zij de beloning zullen ontvangen van de gehele nacht staan in gebed. Het is toegestaan voor vrouwen het Taraawieh gebed bij te wonen in de moskee als dit geen Fitnah veroorzaakt. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Weerhoudt de vrouwen niet om naar de moskeeën te gaan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit behoort ook tot de daden van de vrome voorgangers. Maar het is verplicht dat zij zich ingetogen en met de juiste bedekking kleedt. En niet ongepast, parfum dragend, luid sprekend of opgemaakt. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En (dat zij) hun schoonheid niet (moeten) onthullen, behalve datgene wat daar zichtbaar van is.”

(Soerat an-Noer: 31)

Oem ʿAtiyyah zei over het voorval waar de Profeet (vrede zij met hem) de vrouwen beval naar het ʿIed-gebed te komen: “O Boodschapper van Allah, één van ons heeft geen Djilbaab.” Waarop hij (vrede zij met hem) antwoordde: “Laat één van haar zusters haar één geven.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Soennah voor vrouwen is om na de mannen te arriveren, ver van hen af te zijn en te beginnen bij de laatste rij want de laatste rij is tegengesteld aan die van de mannen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste rijen (in het gebed) voor de mannen zijn de eerste en de slechtste rijen zijn de laatste. De beste rijen voor de vrouwen zijn de achterste rijen, en de slechtste rijen (in het gebed) zijn de voorste rijen.”

(Moeslim)

Zij dienen de moskee te verlaten nadat de imam de Tasliem heeft verricht en niet te blijven behalve als zij hiervoor een excuus hebben. Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) zei: “Als de Profeet (vrede zij met hem) de Tasliem had verricht, stonden de vrouwen op en vertrokken zij. Terwijl de Profeet (vrede zij met hem) kort op zijn plaats bleef voordat hij opstond.” Zij zei: “Dit is, en Allah weet het beste, omdat de Profeet (vrede zij met hem) wilde dat de vrouwen zouden vertrekken voordat de mannen hen inhaalden.”

(al-Boekhaarie)

O Allah, vergeef ons en onze ouders en de moslims middels uw Genade. En zend vrede en zegeningen aan de Profeet Mohammed, diens familie en zijn metgezellen.

Gebaseerd op het werk Madjaalis Shahr Ramadaan