Hadith 21: Allesomvattend advies

7923

Aboe cAmrah Soefyaan bin cAbdoellah ath-Thaqafiy overlevert dat hij het volgende zei:

“O Boodschapper van Allah, doe mij een uitspraak over de Islam, waarna ik niemand daarover hoef te vragen.” Hij antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houd je hier vervolgens aan vast.”

(Overgeleverd door Moeslim)

Uitleg

Aboe cAmrah Soefyaan bin cAbdoellah vroeg de Profeet in deze overlevering om een duidelijke en allesomvattende uitspraak over de Islam, waarna het niet meer nodig zou zijn om een ander hierover om uitleg te vragen. De Profeet antwoordde: “Zeg: ,,Ik geloof in Allah en houdt je hier vervolgens aan vast.” Met het geloven wordt hier gedoeld op de hartsovertuiging. Het vervolgens vasthouden aan dit geloof gebeurt door het verrichten van daden van aanbidding.

De Profeet gaf Aboe cAmrah een aantal woorden die het gehele geloof omvatten. Het geloven in Allah betekent; het geloven in al datgene wat Allah over Zichzelf heeft medegedeeld, het geloven in de Dag der Opstanding, het geloven in Zijn Profeten, het geloven in hetgeen Hij heeft nedergezonden en het zich overgeven aan Zijn Voorschriften.

De woorden van de Profeet ‘houd je hier vervolgens aan vast’ duiden op het feit dat overgave aan de regels van Allah slechts kan geschieden indien er sprake is van ware geloofsovertuiging. Als men dit advies van de Profeet volgt, zal hij ongetwijfeld zegevieren in dit leven en in het Hiernamaals.

Wat leert deze overlevering ons?

Men kan vele leringen trekken uit deze overlevering. Een aantal hiervan is:

  • De Metgezellen waren gewoon de Profeet te vragen over hetgeen hen baat in zowel dit leven als in het Hiernamaals.

  • Het geloof alleen is niet voldoende. Er dient daarnaast vastgehouden te worden aan de Voorschriften van Allah.

  • Het geloof is gebaseerd op de overtuiging van het hart en de onderwerping van de ledematen aan de Voorschriften van Allah.