Hadith 7: Godsdienst is oprechtheid

11047
Aboe Roeqayyatah Tamiem ibnoe Aws ad-Daariy overlevert dat de Profeet – vrede zij met hem – zei:
“De religie is nasiehah.”1 Wij vroegen: “Ten opzichte van wie?” Hij – vrede zij met hem – antwoordde: “Ten opzichte van Allah, Zijn Boek, Zijn Boodschapper, de leiders van de moslims en de moslims in het algemeen.”
(Overgeleverd door Moeslim)
Uitleg
‘Nasiehah ten opzichte van Allah,’ is tevens Nasiehah ten opzichte van Zijn godsdienst. Dit door Zijn geboden na te komen, Zijn verboden te vermijden, Zijn berichtgevingen te geloven, ons tot Hem te keren, op Hem te vertrouwen en de overige Islamitische rituelen en voorschriften in acht te nemen.
‘Nasiehah ten opzichte van Zijn Boek,’ houdt in dat je dient te geloven dat de Koran het Woord van Allah is. Het bevat ware berichtgevingen, rechtvaardige wetten en leerzame verhalen. Tevens houdt het in dat je voor al je zaken terugkeert naar de Koran om hierover te oordelen.
‘Nasiehah ten opzichte van Zijn Profeet,’ houdt in dat je in hem – vrede zij met hem – gelooft als zijnde de Boodschapper van Allah – vrede zij met hem – die naar alle inwoners van de werelden is gezonden, van hem – vrede zij met hem – houdt, hem – vrede zij met hem – als voorbeeld neemt, gelooft in alles wat hij – vrede zij met hem – heeft verteld, doet wat hij e- vrede zij met hem – ons heeft opgedragen, vermijdt wat hij – vrede zij met hem – ons heeft verboden en zijn godsdienst verdedigt.
‘Nasiehah ten opzichte van de leiders van de moslims,’ houdt in dat je hen advies geeft door het verduidelijken van de waarheid, hen niet tot last bent, geduld toont als jou onrecht door hen wordt aangedaan en dat jij de overige algemeen bekende rechten die hen toekomen in acht neemt, zoals het helpen en bijstaan van hen in datgene waarin jij verplicht bent om hen steun te bieden.
‘Nasiehah ten opzichte van de moslims in het algemeen,’ houdt in dat je de overige moslims adviseert door hen uit te nodigen naar Allah, tot het goede aanspoort, het verwerpelijke verbiedt en hen het goede onderwijst enz. Zodoende is godsdienst raadgeving geworden en de eerste die tot de moslimonderdanen hoort ben je zelf. Anders gezegd, men dient zichzelf allereerst te adviseren.
Wat leert deze overlevering ons?
· De godsdienst is het elkaar adviseren. Dit op basis van de uitspraak van de Profeet – vrede zij met hem -: “De religie is nasiehah.”
· Nasiehah kan onderverdeeld worden in vijf categorieën, namelijk ten opzichte van:
1. Allah
2. Zijn Boek
3. Zijn Boodschapper – vrede zij met hem –
4. De moslimleiders
5. De overige moslim
· De nadruk die gelegd wordt op nasiehah ten opzichte van de vijf genoemde categorieën. De Profeet – vrede zij met hem – noemde dit immers de godsdienst en zondermeer dient men over zijn godsdienst te waken in dit in acht te nemen. Vandaar dat de Profeet – vrede zij met hem – nasiehah in deze vijf categorieën verdeelde.
· Het verbod op bedrog, want als godsdienst het geven van goed advies inhoudt, dan is misleiding het tegenovergestelde van goed advies en in strijd met de Islam.
Tevens is er overgeleverd dat de Profeet – vrede zij met hem – zei: “Wie ons bedriegt, behoort niet tot ons.”

1 Het Arabische woord ‘nasiehah’ betekent advies of raadgeving, maar kan hier ook vertaald worden met oprechtheid of zuiverheid.