Voorwoord van de vertaler

6907

Alle lof zij Allah, wij vragen Hem om hulp, vergeving en leiding. En wij zoeken onze toevlucht bij Allah tegen het slechte in onszelf en in onze daden. Wie door Allah geleid wordt, niemand kan hem doen afdwalen en wie Hij doet afdwalen, niemand kan hem leiden. Ik getuig dat niets of niemand het recht heeft aanbeden te worden, behalve Allah, de Ene, zonder enige deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.

Waarlijk, de beste woorden zijn de Woorden van Allah en de beste leiding is de leiding van Mohammed vrede zij met hem. De slechtste zaken zijn de religieuze vernieuwingen en elke religieuze vernieuwing is nieuwlichterij en iedere nieuwlichterij is een dwaling en iedere dwaling leidt naar het Vuur.

Het boek ‘al-Arbacien an-Nawawiyyah’ is tot stand gekomen toen Ibnoe Salaah (moge Allah hem genadig zijn) overleveringen verzamelde omwille van het onderwijzen van de Profetische overleveringen. De overleveringen die hij verzamelde waren allesomvattende overleveringen die de spil vormden van de Islamitische wetgeving en in totaal verzamelde hij zesentwintig overleveringen. Vervolgens bestudeerde de weledele geleerde imam an-Nawawi (moge Allah hem genadig zijn) dit en voegde hier nog eens zestien overleveringen aan toe. Hiermee kwam het totaal aan overleveringen die imam an-Nawawi selecteerde uit op tweeënveertig overleveringen en kreeg het de naam ‘al-Arbacien an-Nawawiyyah’.

Deze overleveringen zijn bijeengebracht vanwege het feit dat zij de voortreffelijke en krachtige spraak van de Profeet vrede zij met hem verduidelijken en omdat zij de spil vormen van de geloofszaken. Hieronder vinden wij overleveringen die de volledige toewijding aan Allah (Ikhlaas) behandelen, anderen weer verduidelijken de betekenis van Islam en zijn zuilen, het geloof (Imaan) en zijn pilaren. Weer andere overleveringen verduidelijken de toegestane en verboden zaken, maar ook de algemene gedragsnormen. En zo bestrijken zij de gehele Islamitische wetgeving.

Vandaar dat wij iedere moslim, die naar het Paradijs verlangt, aansporen deze overleveringen te kennen en in de praktijk te brengen, want het kennen van deze overleveringen staat gelijk aan het kennen van de grondslagen van het geloof en de Islamitische wetgeving. Verder is de uitleg van de overleveringen door de weledele geleerde shayk Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien onmisbaar, aangezien hierin een verduidelijking wordt geboden van de grondslagen van het geloof en per overlevering wordt aangegeven wat de belangrijkste leerpunten zijn.

Tenslotte, moge vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allah, zijn familie en al zijn metgezellen.