De fasen van praktiseren

14951
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Vele mensen hebben slechts één moment nodig om naar hun Heer terug te keren, een moment waarbij men zich de volgende vragen stelt: “Ben ik slechts geschapen om mijn begeerten achter na te gaan of ben ik met een ander doel geschapen? En wat komt er na mijn dood?”
De wijze mens vindt de antwoorden op deze vragen terug in de Islam. Hij besluit vervolgens om of terug te keren naar zijn geloof of, ingeval hij geen moslim is, te bekeren naar dit grootse geloof. Hiermee begint voor hem een nieuw hoofdstuk in zijn leven dat zich door een aantal fasen laat kenmerken.
Fase 1:
De eerste fase laat zich kenmerken door stilzwijgendheid en terughoudendheid. De desbetreffende persoon voert een innerlijke strijd en vreest dat mensen, met name in de nabije omgeving, de veranderingen in zijn gedrag opmerken. In deze fase wordt hij nog niet aangevallen of bekritiseerd.
Fase 2:
Deze fase vangt aan wanneer de praktiserende blijk geeft van de veranderingen in zijn gedragingen en uiterlijk. Hiermee begint de strijd met de omgeving. Het laten staan van de baard is hier een opvallend voorbeeld van. De praktiserende confronteert hiermee zijn omgeving met een voor hen vreemd element. Zijn directe omgeving reageert enigszins nonchalant op deze persoon, zeggende: “Hij zal wel weer tot inkeer komen!”
Fase 3:
In deze derde fase wordt de praktiserende min of meer door zijn omgeving onderdrukt, met name als hij standvastig aan zijn geloof blijft vasthouden. Er wordt druk op hem uitgeoefend opdat hij afstand zal nemen van dit nieuwe gedrag. Zijn verandering wordt het nieuws van de dag dat zich snel onder de mensen zal verspreiden. Het begint op een vorm van negatieve jaloezie te lijken, aangezien deze mensen de wens hebben dat de gunst die deze persoon is toegekomen weer verdwijnt. Deze houding lijkt in grote mate op de houding van de ongelovigen, waarover Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zij verlangen ernaar dat jullie ongelovig worden, zoals zij ongelovig zijn, zodat jullie gelijk zijn.”
(Soerat an-Nisaa’: 89)
Zij kunnen het niet aanzien dat anderen zich van hen middels het geloof onderscheiden. Dit is voor de praktiserende een beproeving:
“Rekenden de mensen erop dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” zonder dat zij op de proef gesteld worden?”
(Soerat al-cAnkaboet: 2)
Deze beproeving maakt de persoon sterker en doet zijn Imaan toenemen, hij dient standvastig te blijven en weerstand te bieden tegen al deze aanvallen. Hij laat hiermee tevens een grote indruk bij zijn naasten en vrienden achter.
Fase 4:
In deze fase heeft zijn omgeving de hoop meestal opgegeven om de praktiserende van zijn nieuwe levenswijze af te houden. Zijn omgeving bestaat vanaf nu grotendeels uit familie en naasten. Hiermee begint de fase van dialoog. De praktiserende dient zich te bewapenen met de juiste kennis en alle voorbereidingen te treffen die hem zullen helpen bij het voeren van gesprekken. Met name de manier van discussiëren speelt een belangrijke rol, je zult zien dat je met een goed gedrag een grote indruk zult achterlaten!
Laten we hierin een voorbeeld nemen van onze geliefde Profeet. Hij (vrede zij met hem) luisterde bijvoorbeeld bedaard naar het verhaal van al-Walied Ibn ul-Moeghierah waarin hij zaken naar voren bracht die in alle opzichten in strijd waren met de Boodschap waarmee hij (vrede zij met hem) was gekomen. Onze Profeet (vrede zij met hem) luisterde desondanks totdat al-Moeghierah helemaal klaar was met zijn verhaal en zei: “O Ibn ul-Moeghierah, ben je uitgesproken?” Vervolgens las hij verzen uit de Koran, waardoor Ibn ul-Moeghierah onder de indruk raakte. Eenmaal terug bij de Qoerayshieten, vertelde hij het volgende over de Koran: “Het zijn zoete, vruchtbare woorden en het overtreft en wordt niet overtroffen!”
Fase 5:
Dit is de fase van weerstand en acceptatie. Wanneer de praktiserende het punt bereikt waarbij hij gedurende het gesprek het voortouw neemt, kan dit leiden tot acceptatie. Dit geeft de praktiserende echter geen vrijbrief om op zijn lauweren te rusten. Hij dient gebruik te maken van zijn verworven positie om de mensen in zijn omgeving naar Allah uit te nodigen en te streven naar positieve reacties en medewerking.
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
Team al-Yaqeen