De vrijheid van het dragen van de hoofddoek

12431

Vrijheid is een centraal thema in het ‘Vrije Westen’. Dit komt onder meer tot uiting in het hedendaags sociale leven. Juist daarom zou het één van de fundamentele rechten van de vrouw moeten zijn, om de persoonlijke vrijheid te hebben om de kleding te kiezen die zij wenst.
Vandaar dat het moslims verbijstert om te zien dat de agressie, bespotting en aanval jegens de hoofddoek in toenemende mate aanwezig zijn. Deze aanvallen staan haaks op de zo sterk geprezen democratische ideologie en helaas zien we dat er geen gezamenlijke acties worden ondernomen voor deze (moslim)vrouwenrechten. Hoe kan het zijn dat het recht op onzedelijkheid zo wordt gepromoot, terwijl de rechten van fatsoen zo worden bediscussieerd en onder vuur staan?
Eén van de rechten in dit land is het behoud van de individuele identiteit en zelfs bescherming daarvan. Hoe is het dan mogelijk dat de moslimburgers in het nauw worden gedreven betreffende het recht om te dragen wat zij willen? Bovendien kunnen we ons afvragen wat er is gebeurd met het religieuze, sociale en intellectuele erfgoed van de ‘moderne wereld’. Beschaafde ‘westerse’ vrouwen droegen (en enkelen dragen nog steeds) fatsoenlijke kleding die gelijkenis vertoont met de Islamitische klederdracht.
Indien velen afstand nemen of hebben genomen van dit fatsoen, betekent dit dat de overige vrouwen dit laakbare voorbeeld moeten volgen? Is dit de prijs die betaald moet worden en samengaat met moderniteit en voorspoed? Ons inziens kan dit nimmer het geval zijn en wij verwerpen dit moreel verval en de aanval op één van de symbolen van werkelijke vrijheid en fatsoen, de hoofddoek.
De wetten en bepalingen die men de laatste tijden probeert door te drukken om de rechten van de vrouw – met betrekking tot het dragen van de hoofddoek – in te perken, duiden op een loochening van de eigen waarden en normen van dit ‘vrije’ land.
Wij vragen ons af of dit gebeurt vanwege het onfatsoenlijke karakter van enkele vooraanstaanden of dat dit simpelweg behoort tot sociaal en moreel verval.
Een ieder dient te weten dat het door de vrouw dragen van de hoofddoek een verplichting is binnen de Islam. Het is daarom onredelijk, wanneer oprecht vrijheid binnen de samenleving nagestreefd wordt, de islamitische vrouw te verbieden of te belemmeren aan haar religieuze verplichtingen te voldoen. Voor de goede orde melden wij dat deze verplichting niet aan de moslimvrouw wordt opgelegd door haar vader, broer of man, maar dat dit een rechtstreeks bevel is van haar Heer Die Zich boven de zeven hemelen bevindt. Hij, de Verhevene, heeft haar dit bevolen ter bescherming van haar eer en schoonheid, opdat zij niet gebruikt wordt als lustobject of mannen (onbedoeld) in verleiding kan brengen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan, hun kuisheid bewaren en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen en hun schoonheid niet openlijk tonen.”
(Soerat an-Noer: 31)
Het teruggrijpen naar fatsoenlijke kledingvoorschriften zoals die in de Koran en de Soennah vermeld staan, is daarom de werkelijke remedie tegen seksualisering van de samenleving. De vrouw zal niet meer achterna gezeten worden vanwege haar uiterlijk, maar gerespecteerd worden omwille van haar kwaliteiten. Daarom zou een ieder moeten streven het dubbele moraal tegen te gaan en de vrouw het recht van het dragen van de hoofddoek niet te ontnemen.
Team al-Yaqeen