Schendingen aan het adres van de Profeet – deel 1

8930

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof zij Allah de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde heeft voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich ergert en kwaad wordt door de opeenvolgende en herhaaldelijke schendingen tegenover de heiligheden van de Islam en tegenover de geliefde van de Koning en de Alwetende: onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Of deze schendingen zich nu uiten aan het adres van Allah, Zijn Geloof of Zijn Profeet (vrede zij met hem), de moslim mag niet onwetend zijn over het feit dat dit niet iets nieuws is. Het is namelijk een oude strijd tussen de Waarheid en de valsheid. Tussen de Leiding en de dwaling. Tussen het Licht van monotheïsme en de duisternis van polytheïsme. Tussen Islam en ongeloof.

Allah haalt in Zijn Boek vele voorbeelden aan van mensen die de perken te buiten gaan. Zo hebben zij Allah, de Verhevene, gebreken toegekend. De joden zeiden (interpretatie van de betekenis):

“…Voorwaar, Allah is arm…”

(Soerat Aali-cImraan: 181)

“…De Hand van Allah is gebonden (gierig)…”

(Soerat al-Maa’idah: 64)

De christenen zeiden (interpretatie van de betekenis):

“…Voorwaar, Allah is één derde van drie (goden)…”

(Soerat al-Maa’idah: 73)

“…Voorwaar, Allah is de Messias, zoon van Maryam…”

(Soerat al-Maa’idah: 17)

Allah reageert hier vervolgens op, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Heilig is Hij en Verheven boven wat zij in grote trots zeggen.”

(Soerat al-Israa’: 43)

“…Slecht zijn de woorden die uit hun monden voortkomen: zij spreken slechts leugenachtig.”

(Soerat al-Kahf: 5)

Qoeraysh zei over de Koran (interpretatie van de betekenis):

“…Dit is slechts een leugen die hij verzonnen heeft…”

(Soerat al-Foerqaan: 4)

“…Dit zijn slechts fabels van de ouden.”

(Soerat al-Ancaam: 25)

“…Dit is niets dan een verzinsel.”

(Soerat Saad: 7)

De polytheïsten zeiden over de Profeet Mohammed (interpretatie van de betekenis):

“…Dit is een liegende tovenaar!”

(Soerat Saad: 4)

Ook zeiden zij (interpretatie van de betekenis):

“…hij is zelfs een dichter.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 5)

Allah beschrijft de daad van de polytheïsten toen zij de Boodschapper van Allah zagen als volgt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer zij jou zien (o Mohammed), nemen zij jou slechts tot onderwerp van bespotting: “Is die het, die Allah als Boodschapper heeft gestuurd?”

(Soerat al-Foerqaan: 41)

Nadat de uitnodiging van de Islam is begonnen om de mensen te leiden naar het goede en hen te verlossen van het slechte, zien wij dat de met kwaadheid gevulde mensen zich hebben gestort op het beledigen van de Profeet. Dit terwijl hij (vrede zij met hem) juist als bron van leiding dient en wij daarom ook verplicht zijn om hem te volgen. Allah zegt hierover (interpretatie van de betekenis):

“…en volg hem. Hopelijk zullen jullie Leiding volgen.”

(Soerat al-Acraaf: 158)

Allah heeft zelfs het volgen van Zijn Boodschapper gekoppeld aan liefde voor Hem. Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden…”

(Soerat Aali-cImraan: 31)

Degene die niets heeft weten te verkrijgen van de parels van de zee en de hoogstaande positie van Mohammed niet toegeeft, zal verdoemd zijn in het wereldse en ontnomen worden van het wereldse geluk en dat van het Hiernamaals.

Wat wij dienen te weten en waar wij zeker overtuigd van moeten zijn, zonder enige twijfel of wantrouwen, is dat degene die Allah hoog heeft geprezen door niemand omlaag kan worden gehaald. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jouw roem verhoogd.”

(Soerat ash-Sharh: 4)

Dit blijkt ook uit de zin die tevens de sleutel tot het Paradijs is: “Er is geen god dan Allah en Mohammed is de Boodschapper van Allah.” Zijn naam is gekoppeld aan de Naam van Allah. En zijn naam wordt nog steeds in de oproep tot het gebed omgeroepen in alle delen van de wereld. Het gedenken van de Profeet (vrede zij met hem) gaat dagelijks non-stop door op deze hele wereld.

Na deze vorm van deze verhevenheid die hem (vrede zij met hem) geschonken is, denkt een persoon dan dat hij iets zal krijgen van de grootsheid van de Profeet (vrede zij met hem)? Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Bij jouw leven (o Mohammed): voorwaar, zij verkeren onrustig in hun dwaling.”

(Soerat al-Hidjr: 72)

De zon is immers te ver om aan te raken, al zouden de dwergen gaan steigeren. En niemand is in staat om het zonlicht te verduisteren met een zeef. En al zouden zij een berg duizend keer proberen te breken met glas, dan zou deze berg alsnog niet breken. Dit wapen is dan ook niets anders dan een luttele naald die niet eens zuigeling kan laten bloeden.

Wat schaadt het een volle zee als een jongetje er een steen in gooit? En de ster is te klein voor het oog om het te zien, maar het gebrek zit hem in het gezichtsvermogen en niet in de grootte van de ster.

Als wij nog meer zouden spreken over zijn kwaliteiten, deugden, zijn goede omgangsvormen en de deugden van zijn levensloop (vrede zij met hem), dan zou de pen uitdrogen voordat wij hier klaar mee zijn. En elk woord dat hierover gesproken zou worden zou zijn eerbare karakter tekort doen, behalve de woorden van Degene Die hem heeft gestuurd.

Het schaadt de Profeet (vrede zij met hem) niet dat een persoon -die niet voor rede vatbaar is- hem bekritiseert en minacht. Allah, de Verhevene, heeft de Profeet immers geprezen. En het is voldoende dat Allah hem heeft geprezen. Allah heeft hem geprezen, omdat Hij Zijn Profeet de volledige (in het algemeen en in detail) prijzing heeft geschonken. Hij was dan ook degene die vervolmaakt was en een grote deugd was voor de mensen. Allah prees zijn integriteit en zei (interpretatie van de betekenis):

“Jullie metgezel (de Profeet) dwaalt niet en hij is niet misleid.”

(Soerat an-Nadjm: 2)

Hij heeft hem doen spreken. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En hij spreekt niet uit begeerte.”

(Soerat an-Nadjm: 3)

Hij heeft hem onderwezen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Een machtige in kracht (Djibriel) onderwees hem.”

(Soerat an-Nadjm: 5)

Allah prees zijn hart en zei (interpretatie van de betekenis):

“Het hart (van de Profeet) loog niet over wat het zag.”

(Soerat an-Nadjm: 11)

Allah prees zijn zicht en zei (interpretatie van de betekenis):

“Zijn blik week niet en dwaalde niet.”

(Soerat an-Nadjm: 17)

Allah prees zijn inborst en zei (interpretatie van de betekenis):

“Hebben Wij niet jouw borst verruimd (o Mohammed)?”

(Soerat ash-Sharh: 1)

Allah prees zijn karakter en zei (interpretatie van de betekenis):

“En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter.”

(Soerat al-Qalam: 4)

En Allah prees hem volledig en zei (interpretatie van de betekenis):

“En Wij hebben jou (o Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.

(Soerat al-Anbiyaa’: 107)

Met deze gedetailleerde beschrijving van Allah over Zijn Profeet (vrede zij met hem) waarin Hij een nauwkeurige omschrijving weergeeft van de Profeet, zie je nog steeds mensen die zijn deugden en status ontkennen. Dit zijn personen wiens zicht en harten door blindheid zijn getroffen.

Hoe moet een vleermuis zonlicht zien? En hoe moet een persoon die verdoofd is van gevoel en dood is van emotie iets voelen?

Hier volgt een aantal nieuwsberichten van degenen die een bestraffing hebben ondergaan in het wereldse alvorens het Hiernamaals, omdat zij de Profeet (vrede zij met hem) gebrekkig hebben verklaard. Wanneer Allah immers iets zegt en belooft, dan is Hij Degene die Zijn Belofte nakomt en de Meest Waarachtige is in Zijn Uitspraak. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…En wiens woord is meer waard dan dat van Allah?”

(Soerat an-Nisaa’: 122)

Ook zegt Allah, de Verhevene, (interpretatie van de betekenis):

“En wiens woorden zijn oprechter dan die van Allah?”

(Soerat an-Nisaa’: 87)

Ook zegt en belooft Hij Zijn Profeet (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, jouw hater, hij is het die afgesneden is.”

(Soerat al-Kawthar: 3)

En ook (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben jouw beschermd tegen (het kwaadvan) de spotters.”

(Soerat al-Hidjr: 95)

Sheikh as-Sacdiy zegt in zijn Tafsier: “Dit is een Belofte van Allah naar Zijn Boodschapper. De bespotters zullen hem niet schaden en Allah zal hem beschermen met een straf (voor de bespotters) van welke soort bestraffingen Hij wil. Allah heeft dit waargemaakt en dit blijkt uit degenen die de Boodschapper van Allah bespotten. Allah heeft deze persoon laten vergaan en vernietigde hen op de strengste wijze.”

Sheikh Mohammed al-Amien ash-Shanqietie zei: “En de bewijskracht kwam daadwerkelijk. Allah, de Verhevene, zei (interpretatie van de betekenis):

“…Maar Allah wenst dat de Waarheid bewaarheid wordt door Zijn Woorden, en Hij roeit de ongelovigen uit.”

(Soerat al-Anfaal: 7)

Hij vernietigde de vooraanstaande mannen van Qoeraysh en op deze wijze kwam Zijn Belofte uit.”

(Adhwaa’ ul-Bayaan – Tafsier Soerat al-Kawthar)

Wat Sheikh ash-Shanqietie heeft aangehaald is slechts één nieuwsbericht van de vele nieuwsberichten die voorbij zijn gekomen wat betreft degenen die gestraft zijn, omdat zij de eer van de Profeet (vrede zij met hem) geschonden hebben.

Naar deel 2 >>>

Team al-Yaqeen