Waarom geen Hidjaab?

8374
Afstand nemen van de Goddelijke Voorschriften en zich afwenden van het rechte Pad is een ziekte die aanstonds verholpen moet worden. Eén van deze pijnlijke en nogal veelvoorkomende ziekteverschijnselen binnen de moslimgemeenschap is het verwaarlozen van de Hidjaab.
Allah, de Verhevene, heeft de vrouw een aantal kledingsvoorschriften opgelegd als uiting van haar geloofsovertuiging.Dit onder meer ter waarborging van haar kuisheid en eerbaarheid. Betreurenswaardig is het dan ook om te zien hoe dit Hemelse Gebod door velen van onze zusters niet nagekomen wordt.
Waarom toch? Waarom negeren vele zusters dit Bevel van hun Heer, terwijl de bewijzen hieromtrent in overvloed zijn?
Deze vraag heeft ten grondslag gelegen aan een onderzoek onder de zusters. Uit dit onderzoek vloeiden een aantal redenen voort dat wij hieronder ter hand zullen nemen en zullen voorzien van commentaar.
De eerste reden:
Sommige zusters menen niet overtuigd te zijn van de verplichting van de Hidjaab. Tegen hen dient er gezegd te worden: “Ben jij überhaupt wel overtuigd van de echtheid van de Islam?”
Uiteraard zullen zij zeggen: “Ja, maar natuurlijk!”
Zij getuigen immers dat er geen ware God dan Allah bestaat en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is. Hiermee geven zij te kennen zich te willen onderwerpen aan de Wetgeving van hun Heer.
De volgende vraag die aan hen gesteld dient te worden, is: “Is het dragen van de Hidjaab een onderdeel van het geloof?”
Als de aangesproken zusters over een zuivere intentie beschikken, zal het antwoord op deze vraag niet anders luiden dan: “Ja.”
De Heer Die zij menen te aanbidden en de Profeet die zij bedoelen te volgen hebben dit immers onomwonden bevolen.
De tweede reden:
Andere zusters gaven als antwoord op deze vraag: “Ik ben overtuigd van het feit dat het dragen van de Hidjaab verplicht is, maar mijn moeder verbiedt mij dit en ik wil haar niet ongehoorzaam zijn.”
De Profeet (vrede zij met hem) geeft hier een kort, maar krachtig antwoord op, zeggende:
(Er kan) geen (sprakezijn van) gehoorzaamheid (aan iemand die iets vraagt dat resulteert) in ongehoorzaamheid tegenover Allah.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
De ouders komen binnen de Islam in aanmerking voor een eerbare status. Allah, de Verhevene, beveelt ons meerdere malen in de Koran alleen Hem te aanbidden en daaropvolgend draagt hij op tot goedheid jegens de ouders. Zo zegt onze Heer:
“En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe, en wees goed voor de ouders.”
(Soerat an-Nisaa’: 36)
Je ouders dien je in alle gevallen te gehoorzamen, behalve als dit leidt tot ongehoorzaamheid jegens Allah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet.”
(Soerat Loeqmaan: 15)
Het Bevel in dit vers om je ouders niet te gehoorzamen, neemt niet weg dat je ze met respect moet blijven behandelen. Vandaar dat Allah dit vers vervolgt met de Woorden (interpretatie van de betekenis):
“En vergezel hen (je ouders) vriendelijk op de wereld.”
(Soerat Loeqmaan: 15)
De derde reden:
Een ander excuus luidt als volgt: “Het is mij te warm met de Hidjaab op, met name in de zomer.”
Tegen deze zusters dient er gezegd te worden dat het niet verstandig is om in dit wereldse de Hidjaab achterwege te laten vanwege de zomerhitte, om vervolgens op de Dag des Oordeels de hitte van het Hellevuur tegemoet te gaan. Het betreft hier slechts influisteringen van de satan. Laat juist deze hitte jou de Bestraffing van je Heer, die vele malen heter is, ter herinnering brengen.
De vierde reden:
Weer anderen zeggen: “Ik vrees dat wanneer ik de Hidjaab ga dragen, ik deze weer ga afdoen. Ik heb namelijk een aantal vriendinnen gezien die hetzelfde hebben gedaan.”
Hierop antwoorden wij als volgt: Als iedereen deze denkwijze zou toepassen, dan zouden we alle verplichtingen achterwege laten, beginnende bij het gebed. Hoeveel mensen kennen we niet die eerst baden, maar daarna het gebed hebben laten vallen?
Beste mensen, zie hier hoe de satan op een sluwe wijze de dienaar van zijn Heer probeert afhouden. Waarom gaan deze zusters – in plaats van het niet dragen van de Hidjaab – juist niet op zoek naar de redenen waarom deze zusters de Hidjaab weer hebben afgedaan, zodat zij in toekomst preventief kunnen optreden tegen dit soort gedrag? Een moslim is immers iemand die leert van andermans fouten en beter probeert te doen.
De vijfde reden:
Ook horen wij vaak het volgende: “Ik vrees dat wanneer ik me ga houden aan de Islamitische kledingsvoorschriften, de mensen wellicht denken dat ik bij een bepaalde groepering hoor.”
Beste zuster, binnen de Islam kennen wij slechts twee groeperingen: Een groep van Allah die Zijn Bevelen nakomt en Zijn Verboden vermijdt en een groep die zich onachtzaam en ongehoorzaam opstelt tegenover Zijn Voorschriften.
Wanneer jij, beste zuster, je houdt aan de Bevelen van je Heer – waar de Hidjaab ook onder valt – zul jij tot de eerste groep behoren en anders niet. De keuze is aan jou!
Team al-Yaqeen