Waarom overkomt ons dit?

22494

In tijden zoals deze, waarin wij overspoeld worden door de verschrikkelijke beelden uit Syrië, Burma en Irak, vragen sommige moslims zich af waarom dit allemaal gebeurt? Welke wijsheden hierbij horen? Het antwoord op dit soort vragen is herhaaldelijk en uitvoerig besproken in de Koran. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van angst, honger en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: “Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren.” Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen, en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.”

(Soerat al-Baqarah: 155-157)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Denken de mensen (werkelijk) dat zij met rust zullen worden gelaten, als zij zeggen: “Wij geloven”, en dat zij niet beproefd zullen worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen beproefd. En Allah zal zeker degenen die oprecht zijn tonen en Hij zal zeker de leugenaars tonen.”

(Soerat al-cAnkaboet: 2-3)

Deze verzen laten zien dat Allah Zijn dienaren beproeft en test op het gebied van geloof, zoals Hij met de vroegere gemeenschappen heeft gedaan. Als zij zich geduldig opstellen, dan kunnen zij rekenen op enorme beloningen en uitgestrekte Paradijzen. De beproevingen die zij in deze wereld meemaken vervallen in het niets in vergelijking met wat Allah voor hen gereed heeft gemaakt in het Hiernamaals.

Ook zijn deze gebeurtenissen een waarschuwing voor anderen die het niet zo nauw nemen met de Voorschriften van hun Heer en zich aan allerlei zonden schuldig maken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Het verderf is op het land en in de zee zichtbaar geworden door datgene wat de handen van de mensen hebben verworven, zodat Hij (Allah) hen iets laat proeven van wat zij hebben gedaan, opdat zij zullen terugkeren.”

(Soerat ar-Roem: 41)

Rampen en zware ongevallen zijn soms het directe gevolg van het gedrag van mensen. Wie ervoor kiest om steeds verder weg te leven van Allah, kan natuurlijk een waarschuwing van zijn Heer verwachten. In de meeste beproevingen zit een gebaar van Barmhartigheid. Allah wil daarmee de dienaar aan het denken zetten over zijn manier van leven. Hij wil dat hij weer het contact met zijn Heer herstelt en verbetert.

Ook zijn deze gebeurtenissen soms bedoeld om aan te tonen wie de overtreders en onrechtplegers zijn. Zij die ondanks alle waarschuwingen zich niet laten vermanen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Wee iedere leugenachtige zondaar. Hij hoort dat de Verzen van Allah aan hem voorgedragen worden. Vervolgens volhardt hij hoogmoedig, alsof hij niet hoort. Dus kondig hem een pijnlijke Bestraffing aan.”

(Soerat al-Djaathiyah: 7-8)

In datgene wat mensen elkaar aandoen, wordt het kwaad zichtbaar. Wordt het onderscheid tussen goed en fout scherp in beeld gebracht. De beelden die ons vandaag bereiken laten een zwarte kant van de wereld zien. Deze beelden zijn een herinnering voor ons allen. Een herinnering dat niets vanzelfsprekend is. Wat anderen vandaag overkomt, kan ons morgen overkomen. De veiligheid en zorg die wij vandaag genieten, kan morgen vervlogen zijn. Deze gebeurtenissen moeten ons bewegen tot compassie en solidariteit met alle broeders en zusters die door verschrikkingen worden geteisterd. Zij moeten altijd aanwezig zijn in onze smeekbeden.

Wij vragen Allah om de overledenen onder hen in Genade te aanvaarden en de levenden troost en steun te bieden.

Team al-Yaqeen