Winnende Ramadancolumn, week 2

5216
Maak de juiste keus!
De maand Ramadan is de maand van berouw, de maand van de keuze om verder te gaan met zondigen of daarmee te stoppen en te beginnen met het tonen van berouw.
Ongetwijfeld is het ons opgevallen, en dat kan niet anders, dat er veel moslims zijn die de Islam slechts met hun tongen aanhangen. Het wordt tijd dat we beginnen met het vergaren van kennis over ons geloof en het praktiseren ervan.
Als we om ons heen kijken dan kunnen we concluderen dat het wereldse leven een grote zee is en de Islam het reddingsvest is. Hoeveel zullen het overleven zonder dit vest? Daarom is het belangrijk dat wij de band met onze Heer versterken.
Het is ook aan elke moslim om je in te zetten voor deze zaak, het is aan jou om dit pad in te slaan, een pad dat verlicht is, het pad dat waarschuwt voor het kwade en leidt naar het beste. Je dient je uiterste best te doen om jezelf te redden van het benauwde leven dat impact heeft op jouw toekomst. En natuurlijk is het belangrijk dat, nadat jij deze weg bent ingeslagen, je op zoek gaat naar standvastigheid. Want je weet wat ze zeggen, het behalen van iets groots is te doen, maar het behouden van deze zaak is moeilijk. Je zult op de proef worden gesteld, Allah zegt immers:
“Rekenden de mensen erop dat zij met rust gelaten worden, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” zonder dat zij op de proef gesteld worden?”
(Soerat al-cAnkaboet: 2)
Het tonen van berouw is één van de sleutels die tot succes leidt in de Islam. Berouw is het zich verwijderen van wat Allah heeft verboden en terugkeren naar wat Hij heeft bevolen. Wanneer je oprecht berouw toont, zal Allah van je houden, zoals Hij zegt:
“Voorwaar Allah houdt van degenen die berouw tonen en van degenen die zich reinigen.”
(Soerat al-Baqarah: 222)
Het is belangrijk om te weten waarom je hier op aarde bent en dat je niet doelloos door het leven gaat. Daarom is het van belang om een einde te maken aan de slechte daden die je dagelijks verricht. Dit omdat deze daden jou tot niets zullen leiden, behalve tot je ondergang. Ook al voel je hierbij wat plezier en genot voor een dag of twee, een maand of zelfs een jaar. Maar wat zal daarna komen? De dood, het graf, de Dag des Oordeels en de bestraffingen. De Dag zal dan aanbreken waarin alle vormen van plezier en genot zullen verdwijnen en alleen leed zal voortbestaan.
Om succes te hebben in dit leven en het Hiernamaals dien je jezelf te voorzien van kennis. Kennis is van essentieel belang in de Islam. Met de juiste kennis zorg jij ervoor dat je de verplichtingen tegenover Allah, de Verhevene, op de juiste manier verricht.
Als we het in de Islam hebben over kennis dan hebben we het over religieuze kennis. Kennis die iedere moslim verplicht dient op te doen, want onze geliefde Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd in een overlevering van Anas ibnoe Maalik (moge Allah tevreden met hem zijn): “Het vergaren van kennis is een verplichting voor elke moslim.”
(Moeslim)
De grote geleerde Ibn ul-Qayyim al-Djawziyyah heeft een aantal vergelijkingen getrokken tussen kennis en geld. Denk goed na over deze woorden en besef het grote belang van kennis. Hij zei:
-Jij bewaakt het geld, terwijl de kennis (van Islamitische monotheïsme) jou bewaakt.
-Geld vermindert alleen als je het weggeeft, terwijl de kennis zich vermenigvuldigt als je het weggeeft.
-Het verzamelen en bewaren van geld maakt de ziel verrot, gierig en hebzuchtig, terwijl het verzamelen en bewaren van kennis de ziel versterkt en reinigt.
-Geld maakt zijn eigenaar slaaf van het wereldse. Kennis echter, maakt zijn eigenaar slaaf van de Heer der Werelden.
Zijn dit niet genoeg woorden om ons allemaal het juiste pad te laten bewandelen en ons erfgenamen te laten maken van de profeten (vrede zij met hen allen). Waar wacht je dan nog op? Je hebt momenteel de keuze voor je, doe het juiste ermee. De keus is nu aan jou!
Ga voor het eeuwige geluk en kies niet voor dit wereldse, dit vergankelijke. Lieg niet tegen jezelf en geef antwoord op de volgende vraag: “Wat voel je en proef je aan het einde van de dag van al hetgeen dat je hebt gedaan aan wereldse zaken? Is het niet zo dat, als je aan het einde van de dag terugblikt op al datgene wat je die dag hebt gedaan, alles is vervlogen? En dat je niks meer nog voelt en proeft van alles wat je hebt meegemaakt? Hoe mooi en lekker het er van te voren uitzag, hoe zuur en bitter het aan het einde is. Zo is het met alle wereldse zaken gesteld, alles is namelijk vergankelijk. Kies daarom voor het onvergankelijke, het eeuwige, het altijddurende, kies voor het Hiernamaals.
Het is aan ons om te overpeinzen over onze dagelijkse bezigheden. Zijn deze zaken werkelijk zaken die ons van nut zullen zijn op de Dag des Oordeels? Keer daarom terug naar jouw Heer, keer terug naar het doel van het leven en dat is het aanbidden van Allah voordat het te laat is.
Alle tekenen zijn reeds tot jou gekomen, maar toch doe jij alsof je ze niet ziet. Houd jezelf niet langer voor de gek. Je krijgt hier spijt van en wat heb je aan spijt als het te laat is? Heb nu spijt in dit wereldse leven, toon berouw en behoor tot de godsvruchtigen, want jouw spijt in het Hiernamaals zal niets betekenen. Er is nu nog hoop voor eenieder, twijfel hier niet aan!
Tot slot zullen wij de zaak bij Allah leggen en Hem smeken om ons allen te leiden. Vrees Allah en aanbid Hem zoals Hij van ons vraagt, want er zal een dag komen waarin je niks meer over hebt dan alleen jouw daden.
Voordat ik jou overlaat aan jouw keus wil ik je als laatst nog herinneren aan de Woorden van Allah. Hij, de Verhevene, zegt namelijk tegen jou (interpretatie van de betekenis):
(Zeg Mohamed:) ,,O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig zijn geweest, wanhoopt niet aan de Barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem voordat de straf over u komt, want dan zult gij niet meer worden geholpen. En volgt het beste dat u geopenbaard is door uw Heer voordat de Straf onverwachts over u komt terwijl gij het (naderen ervan) niet bemerkt; Opdat geen ziel moge zeggen: ,,O wat een spijt heb ik over hetgeen waarin ik tekortschoot tegenover Allah! En inderdaad behoorde ik tot de spotters.” Of opdat zij niet moge zeggen: ,,Had Allah mij geleid dan zou ik zeker tot de godsvruchtigen hebben behoord.” Of opdat zij de straf ziende, niet moge zeggen: ,,Ik wilde dat er voor mij een terugkeer was, dan zou ik tot de goeden behoren.” (God zal antwoorden:) ,,Neen, Mijn Tekenen kwamen tot u, doch gij verloochende deze, gij waart hoogmoedig en behoorde tot de ongelovigen.” En op de Dag der Opstanding zult gij de gezichten van hen die over Allah leugens uitten zwart zien. Is er in de Hel geen tehuis voor de hoogmoedigen? Allah zal de godsvruchtigen vanwege hun geloof redden. Geen kwaad zal over hen komen noch zullen zij treuren.
(Soerat az-Zoemar: 53-61)
Kies jij voor de hoogmoedigen of de godsvruchtigen? Het wereldse leven of het Hiernamaals? Het Hellevuur of het Paradijs?
De keus is nu aan jou!
StichtingMoslimJongeren