Advies voor de nieuwe moslim

22992

In de Naam van Alllah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle

Geprezen zij Allah, Degene die jou heeft geleid tot de Islam, het Pad naar succes in dit leven en het Hiernamaals. Je bent nu dus een nieuwe moslim met veel aan je hoofd. Naast het gevoel van blijdschap en opwinding vanwege het omarmen van de Islam, kun je best het gevoel hebben dat je door de bomen het bos niet meer kan zien. Wellicht maak je je zorgen over hoe je familie wel niet zal reageren. Ongetwijfeld moet je nog veel bijleren en moet je vele hindernissen overkomen, maar met oprechte inspanning en een ferm geloof in Allah, zal alles op zijn plaats vallen. Hieronder vind je een aantal belangrijke adviezen die wij van al-Yaqeen jou als nieuwe moslim willen aanbieden. Haast jezelf niet, neem de tijd en vergeet niet dat er voldoende medemoslims zijn die bereid zijn jou te helpen en bij te staan.

Het belang van het gebed

Het belang van het gebed in de Islam kan niet voldoende benadrukt worden. Het is de tweede pilaar van de Islam, na de geloofsgetuigenis waarmee men de Islam binnetreedt. Het gebed is verplicht gemaakt voor alle profeten en alle volken. Allah heeft het gebed verplicht gemaakt onder verheven omstandigheden. Als voorbeeld kan hier gewezen worden op de Profeet Moesa (vrede zij met hem). Allah sprak rechtstreeks tot hem, Hij zei (interpretatie van de vertaling):

“En ik heb jou uitverkoren, dus luister naar wat geopenbaard wordt. Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid Mij daarom en onderhoud het gebed om Mij te gedenken.” (Soerat TaaHa: 13-14)

Zo ook werd het gebed op een verheven wijze aan onze Profeet (vrede zij met hem) geopenbaard, dit gebeurde gedurende zijn hemelvaart.

Wanneer Allah de gelovigen prijst, dan is één van de kwaliteiten waarmee Hij hen beschrijft het onderhouden van het gebed, zoals in de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, geslaagd zijn de gelovigen. Degenen die ootmoedig zijn in hun gebed.” (Soerat al-Moe’minoen: 1-2)

Het belang van het gebed wordt in vele uitspraken van de Profeet (vrede zij met hem) onderstreept. Zo zei de Profeet (vrede zij met hem): “Het eerste waar de dienaar rekenschap over moet afleggen op de Dag der Opstanding is het gebed. Als dit in orde is, dan zal de rest van zijn daden (ook) in orde zijn en als dit verdorven is, dan is de rest van zijn daden (ook) verdorven.” (at-Tabaraani, sahih bevonden door sheich al-Albaani)

Het belang van het gebed ligt hem in het feit dat door middel hiervan de relatie met Allah wordt onderhouden. Daarom is het zo dat als het gebed in orde is, dat dan ook de andere daden in orde zullen zijn, en als het gebed niet in orde is, dat dan ook de andere daden niet in orde zullen zijn.

Wat betreft het Hiernamaals, Allah’s Vergevingsgezindheid en Gunst zijn nauw verbonden met het gebed. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah heeft vijf gebeden verplicht gesteld. Wie hun rituele wassing perfect uitvoert, ze op de vaste tijden verricht, hun Roekoec’s (vooroverbuigingen), Soedjoeds (neerbuigingen) en Ghoeshoec (ootmoedigheid) vervolmaakt, heeft een belofte van Allah, dat Hij hem zal vergeven. En degene die dit niet doet, heeft geen belofte van Allah. Hij (Allah) kan hem ofwel vergeven of straffen.” (Maalik, sahih bevonden door Sheich al-Albaani)

Het gebed is een vorm van reiniging voor de mens. Hij wendt zich tot zijn Heer en ontmoet hem vijf keer per dag. Het staan voor Allah zou hem ervan moeten weerhouden dat hij gedurende de dag zonden pleegt. Verder moet het gebed een moment van bezinning en berouw zijn, waarin hij Allah oprecht om vergeving vraagt voor zijn zonden. Dit komt mede naar voren in de volgende overlvering van de Profeet (vrede zij met hem), hij zei: “Als een persoon een rivier voor zijn deur zou hebben en hij daarin vijf keer per dag zou baden, denken jullie dat er nog viezigheid op hem zou achterblijven?” De mensen zeiden: “Geen enkele viezigheid zou op hem achterblijven.” De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Dit is net als de vijf dagelijkse gebeden; Allah wast er de zonden mee weg.” (al-Boechari en Moeslim)

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De vijf dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed op het vrijdaggebed zijn een boetedoening voor wat er tussen hen is (aan zonden).” (Moeslim)

OK, nu vraag je jezelf misschien af; Ik weet dat het gebed belangrijk is, maar hoe leer ik het gebed? Er is veel informatie te vinden op het internet over de rituele wassing en het gebed. Internet biedt vele voordelen, maar om dit alles op de correcte wijze te leren, heb je toch echt een praktiserende moslim nodig die je kan helpen.

Doe kennis op

Het opdoen van kennis is essentieel voor iedere moslim. Het mag duidelijk zijn dat kennis voorgaat op het verrichten van daden, omdat dit de basis is voor het weten wat iemands verplichtingen zijn tegenover Allah. Kennis zorgt ervoor dat jij je religieuze verplichtingen correct verricht, dat je jezelf bewust bent van de zaken die Allah heeft toegestaan en verboden. Op die manier zul je jouw leven inrichten in overeenstemming met de leiding van Allah.

Verschillende verzen in de Koran leren ons over het belang van het opdoen van kennis over de Islam (interpretatie van de betekenis):

Allah zal degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang verheffen. En Allah is Alwetend over wat jullie doen. (Soerat al-Moedjaadilah: 11)

En zeg: “Mijn Heer, doe mij in kennis toenemen.” (Soerat Ta Ha: 114)

De Profeet (vrede zij met hem) vertelde ons ook over de beloning van iemand die kennis zoekt. Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie een weg inslaat, daarop kennis zoekende, Allah zal voor hem een weg naar het Paradijs gemakkelijk maken.” (Moeslim)

Nu kan je jezelf misschien afvragen; Wat moet ik dan leren? Nou het eerste wat je moet hebben, is een goed begrip over de geloofsleer (cAqiedah), zoals kennis over Allah, Zijn engelen, Zijn boeken, Zijn profeten, de Dag des Oordeels en de voorbeschikking. Leer de correcte wijze van het verrichten van de rituele wassing en de vijf dagelijkse gebeden. Leer over de toegestane en de verboden zaken in de Islam.

Hierna ga je verder met het vermeerderen van je kennis over de andere zuilen van de Islam, zoals de armenbelasting, het vasten en de bedevaart. Ook dien je er naar te streven de levensloop van de Profeet (vrede zij met hem) te leren, aangezien zijn leven het beste voorbeeld is voor alle moslims. Een ander nastrevenswaardige doel is het leren van de Arabische taal om zodoende de Koran beter te kunnen lezen en te begrijpen in de taal waarin deze werd geopenbaard door Allah.

Hoe kun je dit doen?

Er zijn verschillende bronnen die je kunt raadplegen. Er zijn volop Islamitische boeken, artikelen en bandjes verkrijgbaar die al deze onderwerpen behandelen en die je een goede start kunnen geven. Wil je echter op de correcte wijze kennis opdoen, dan geldt hier hetzelfde als bij het gebed; Zoek een praktiserende moslim die je kan helpen. Je kunt immers ook geen goede sporter zijn door het simpelweg lezen van één of twee boeken over sport. Op dezelfde wijze kun je ook niet van jezelf verwachten dat je alle niveau’s van de Islam in je eentje kunt leren. Dit moet je daarentegen leren met andere moslims. Om dit te doen, moet je weer regelmatig de moskee bezoeken…Dit brengt ons meteen op het volgende onderwerp.

Het belang van de moskee

De moskee speelt een centrale rol in de moslimgemeenschap. Naast het fet dat de moskee een gebedshuis is, is het tevens een plaats waar kennis wordt opgedaan en waar mensen elkaar ontmoeten. In de moskee worden lessen en lezingen gehouden. Het is de ideale plaats voor een pas beginnende moslim om andere moslims te ontmoeten. Het is natuurlijk logisch dat pas beginnende moslims verlegen zijn of zich opgelaten voelen als ze denken aan hun eerste nog te ondernemen moskeebezoek, maar als ze op de hoogte zouden zijn van de blijdschap die andere moslims met hun delen vanwege het feit dat zij bekeerd zijn, zouden deze gevoelens bij hun snel verdwijnen. Maak je ook niet teveel druk over het feit dat je niet alles in één keer foutloos doet. Niemand verwacht dat je alles in één dag leert.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een man gaat niet regelmatig naar de moskee voor het gebed en het gedenken van Allah, of Allah, de Verhevene groet hem vol blijdschap, net als de familie van iemand die afwezig is (en) hem vol blijdschap groet wanneer hij terugkomt.” (Ibn Maadjah)

Wij adviseren jou dus om je best te doen om je in te schrijven voor lessen in de moskee. Stel anders wekelijks een rooster op met de imam, zodat hij jou al datgene kan leren wat je nodig hebt.

Wij van al-Yaqeen wensen jou alle succes in dit leven en in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, degenen die geloven en goede daden verrichten en het gebed onderhouden en de armenbelasting betalen, voor hen zal hun beloning bij hun Heer zijn. En voor hen zal er geen vrees zijn en zij zullen niet treuren.” (Soerat al-Baqarah: 277)