Beschouwingen over de zuilen van de Islam

9129

Tot de gunsten van Allah behoort het feit dat Hij deze gemeenschap de meest complete en eenvoudige religie heeft geschonken. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie voltooid en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Deze verheven godsdienst is gestoeld op vijf zuilen. Wanneer je deze bestudeert, zul je vele voordelen daarin treffen. De eerste zuil is natuurlijk de geloofsbelijdenis. Het getuigen van het feit dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Deze zuil impliceert zuivere toewijding aan Allah met betrekking tot aanbidding en het nauwgezet volgen van het voorbeeld van de Profeet (vrede zij met hem). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (O Mohammed:) ,,Indien jullie van Allah houden, volgt mij dan; Allah zal dan van jullie houden en jullie je zonden vergeven.”

(Soerat Aali cImraan: 31)

Het volgen van de Profeet (vrede zij met hem) vormt een belangrijk facet van de geloofsbelijdenis. Deze kan namelijk alleen correct zijn indien men de getuigenis aflegt en bereidheid toont om zich in te zetten op de weg van Allah volgens de handelswijze van de Profeet (vrede zij met hem).

Wat betreft de tweede zuil van de Islam, dit is het onderhouden van het gebed. Het gebed is een band tussen de dienaar en zijn Heer aan de hand waarvan hij toenadering tot Hem zoekt en zich reinigt van de zonden en misstappen. Ook dient het gebed als steun en toeverlaat in geval van tegenslagen die men tijdens het leven ondervindt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zoekt hulp middels geduld en het gebed. Voorwaar, Allah is met de geduldigen.”

(Soerat al-Baqarah: 153)

Het gebed zorgt ook voor een verbetering van iemands gedrag, leidt naar het goede en houdt af van het slechte. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Het gebed weerhoudt van de gruweldaad en het verwerpelijke."

(Soerat al-cAnkaboet: 45)

Wat betreft de derde zuil van de Islam, dit is het afdragen van de zakaah (armenbelasting). Achter deze zuil gaan ook vele voordelen schuil. Zo reinigt het de ziel van gierigheid en hebberigheid die behoren tot de meest verwerpelijke aandoeningen van het hart. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En laten degenen die gierig zijn (en achterhouden van) wat Allah hen gegeven heeft van Zijn gunst, niet denken dat het goed voor hen. Welnee, het is juist slecht voor hen, hun gierigheid zal hen op de Dag der Opstanding om hun nekken gehangen worden.”

(Soerat Aali cImraan: 180)

Ook is het uitgeven van de zakaah aanleiding voor het vermeerderen en zegenen van iemands vermogen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Geen vermogen neemt af door het uitgeven van liefdadigheid.”

(at-Tirmidhi)

Tevens voorziet de zakaah in de behoeften van welzijnsorganisaties, armen en behoeftigen.

De vierde zuil van de Islam is het vasten waarmee men laat zien dat hij het welbehagen van Allah boven zijn verlangens en begeerten stelt. De vastende ontneemt zichzelf alle geneugten van het leven om zo in aanmerking te komen voor de beloning van zijn Heer.

Daarnaast is het een leerschool om zich eigenschappen als geduld, volharding, verdraagzaamheid en tolerantie eigen te maken. Het staat o.a. voor onthouding van roddel, achterklap, vulgariteit en lasterpraat. Zelfs als de persoon zelf het slachtoffer wordt van verbaal geweld, is het hem niet toegestaan om met gelijke munt te betalen.

Een ander voordeel van het vasten is dat de vastende bewust wordt gemaakt van de vele gunsten van Zijn Heer, zoals voedsel en drinken. Ook brengt het hem ertoe meer aandacht te geven aan de minderbedeelden.

De vijfde en laatste zuil van de Islam is de hadj. Een zuil die veel goeds met zich meebrengt. Het volstaat te weten dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De gezegende hadj kent geen andere beloning dan het Paradijs.”

(al-Boekhaari)

Ook moet de broederlijke sfeer die tussen de bedevaartgangers waart niet vergeten worden. Iedereen draagt dezelfde kleren, verricht dezelfde riten en zegt dezelfde smeekbeden na. Er wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen koning en onderdaan, tussen blank en zwart en tussen oud en jong. Iedereen roept zijn Heer aan en verlangt naar Zijn Paradijs.

Beste mensen, dit is een korte beschouwing aangaande de zuilen van de Islam. Eén van deze zuilen dient te allen tijde nagekomen te worden; de geloofsbelijdenis. Een andere dient vijf keer per dag tot uitvoer te worden gebracht; het gebed. Terwijl het vasten en de zakaah één keer per jaar van de persoon worden verwacht. De hadj tenslotte dient eenmaal in het leven van de moslim te worden verricht.

Wees Allah daarom dankbaar dat Hij jullie heeft geleid naar de Islam en vraagt Hem om standvastigheid tot aan jullie laatste adem. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vreest Allah met de gepaste vrees, en sterft niet anders dan als moslims.”

(Soerat Aali cImraan: 102)

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.