De wereld is een plaats van bezoeking en beproeving

51853

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Deze wereld is een plaats van beproeving en het Hiernamaals is de plaats van beloning of bestraffing. De gelovigen zullen beloond worden met het Paradijs en de ongelovigen zullen bestraft worden met de Hel.

Het Paradijs is goed en niemand zal het binnentreden behalve de goeden. Allah is Goed en accepteert niets dan het goede. De wijze van Allah waarop Hij Zijn dienaren beproeft, is middels rampen en beproevingen. Dit zodat de gelovige wordt onderscheiden van de ongelovige en de waarachtige zich onderscheidt van de leugenaar. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten de mensen dat zij met rust worden gelaten, als zij zeggen: ,,Wij geloven,” en dat zij niet beproefd worden? En voorzeker, Wij hebben degenen vóór hen op de proef gesteld. Allah kent zeker degenen die oprecht spreken en Hij kent zeker de leugenaars.”

(Soerat al-ʿAnkaboet: 2-3)

Overwinning en succes kunnen niet bereikt worden, behalve door beproeving waardoor het goede wordt onderscheiden van het kwade en de gelovige van de ongelovige. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“Allah zal de gelovigen niet in de toestand laten waarin jullie verkeren, totdat Hij het slechte van het goede scheidt.”

(Soerat Aali ʿImraan: 179)

Onder de verschillende beproevingen waarmee Allah zijn dienaren schift tussen gelovigen en ongelovigen, behoren de zaken die Hij noemt in het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen jullie zeker beproeven met iets van vrees en honger en vermindering van bezittingen en levens en vruchten. Maar geeft verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die wanneer een ramp hen treft, zeggen: ,,Waarlijk, aan Allah behoren wij en voorwaar, tot hem zullen wij terugkeren.”

(Soerat al-Baqarah: 155-157)

Allah test Zijn dienaren, Hij houdt van de geduldigen en geeft hen de blijde tijding van het Paradijs. Allah beproeft Zijn dienaren met het leveren van inspanningen omwille van Hem, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Dachten jullie dat jullie het Paradijs binnen zouden treden zonder dat Allah degenen van jullie die vochten gekend doet worden en de geduldigen gekend doet worden?”

(Soerat Aali ʿImraan: 142)

Ook rijkdom en kinderen zijn een beproeving waarmee Allah Zijn dienaren op de proef stelt, om te zien of zij hem danken of zich afkeren van Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En weet dat jullie bezittingen en jullie kinderen slechts een beproeving zijn en dat er bij Allah een geweldige beloning is.”

(Soerat al-Anfaal: 28)

Allah beproeft ons soms met rampen en soms met goedheid. Zodoende toont Hij wie dankbaar is en wie ondankbaar en wie gehoorzaam is en wie ongehoorzaam. Hij zal hen vervolgens op de Dag der Opstanding belonen of bestraffen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij stellen jullie op de proef met het slechte en het goede, als een beproeving en tot Ons is de terugkeer.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 35)

Eenieder wordt beproefd naar gelang zijn geloof. Van de mensheid zijn de profeten het zwaarst beproefd, dan de beste na hen en daarna de beste na hen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als ik ziek word, dan is mijn pijn gelijk aan die van twee mannen van jullie.”

(al-Boekhaarie)

Allah test Zijn dienaren met verschillende soorten beproevingen. Soms beproeft Hij hen met rampen en ellende om de gelovige van de ongelovige te onderscheiden, de gehoorzame van de ongehoorzame en de dankbare van de ondankbare. Ook bestraft Allah de zondaren met rampen tot zij zich weer tot Hem wenden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En er treft jullie geen ramp of het is vanwege wat jullie handen hebben verricht, maar Hij vergeeft.”

(Soerat as-Shoeraa: 30)

“En voorzeker, Wij hebben hen met de bestraffing getroffen, toch werden zij niet ootmoedig tegen over hun Heer en zij werden niet nederig.”

(Soerat al-Moeminoen: 76)

Allah is Genadig voor zijn dienaren; Hij zendt hen herhaaldelijk rampen, zodat zij terugkeren naar Hem, berouw tonen en opgeven wat Allah verboden heeft. Waarna Allah hen zal vergeven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zien zij dan niet dat zij in elk jaar één of twee keer beproefd worden? Daarop tonen zij geen berouw en zij trekken er geen lering uit.”

(Soerat at-Tauwbah: 126)

Het is een onderdeel van de Genade van Allah dat ellende de zondigen van de wereld treft, zodat hun zielen gezuiverd worden en zij terugkeren tot Allah vóór zij komen te overlijden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zullen hen zeker de bestraffing van het wereldse (leven) doen proeven, vóór de grotere bestraffing. Hopelijk zullen zij terugkeren.”

(Soerat as-Sadjdah: 21)

Soms beproeft Allah Zijn dienaren met onheil om hen in status te verhogen en hen te laten boeten voor hun zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Geen ellende en ziekte treft de moslim, noch zorg, verdriet, schade of pijn, zelfs geen doorn prikt hem of Allah zal enkele zonden van hem kwijtschelden vanwege dit.”

(al-Boekhaarie)

Sheikh Mohammed ibn Ibraahiem at-Toewadjri
(Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami’)