Het uitnodigen naar de Islam

13599
Allah heeft de mensheid geschapen en heeft hen met een reden op aarde geplaatst. Hij heeft de mensheid voorzien van datgene wat zij nodig hebben aan eten, drinken en kleding. Hij heeft verschillende levenswijzen (Openbaringen) in verschillende tijdperken neergezonden. Het succes van de mensheid en haar gelukzaligheid in elke plaats en tijd, zal slechts bewerkstelligd worden door Allah’s geopenbaarde levenswijze in acht te nemen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En dat dit Mijn Pad is, een recht Pad, volgt het dan, en volgt geen (andere) paden, want die zullen jullie doen afsplitsen van Zijn Pad. Dat is wat Hij jullie heeft opgedragen, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”
(soerat al-Ancaam: 153)
De Islam is het laatste hemelse geloof, de Koran is het laatste hemelse Boek en Mohammed is de laatste Boodschapper en Profeet. Allah heeft hem bevolen om deze religie aan de gehele mensheid te verkondigen. Zo zegt Allah namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Welke zaak vormt de grootste getuigenis?” Zeg: ,,Allah is Getuige over mij en jullie en deze Koran is aan mij geopenbaard om jullie ermee te vermanen en (ook) een ieder die erdoor bereikt wordt.”
(soerat al-Ancaam: 19)
Zo heeft Allah, de Verhevene, de Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) met de Islam naar de gehele mensheid gezonden zoals Allah, de Verhevene, heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,O mensen, voorwaar, ik ben de Boodschapper van Allah voor jullie allen. (Allah is) Degene aan Wie het Koninkrijk over de hemelen en de aarde behoort, geen god is er dan Hij. Hij doet leven en Hij doet sterven. Gelooft daarom in Allah en Zijn Boodschapper, de ongeletterde Profeet, die in Allah en Zijn Woorden gelooft, en volgt hem. Opdat jullie Geleid zullen worden.”
(soerat al-Acraaf: 158)
Het uitnodigen naar de Islam is de beste daad. De kern hiervan is het leiden van de mensen naar het Rechte Pad en het wijzen van de mensen naar geluk, zowel in het wereldse leven als in het Hiernamaals. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En wiens woord is beter dan dat van hem die oproept tot Allah en die goede werken verricht, en die zegt: ,,Voorwaar, ik behoor tot de Moslims.”
(soerat Foessilat: 33)
Het uitnodigen naar de Islam is een verheven en belangrijke boodschap. Het is de missie van de profeten en boodschappers. Zo heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens zijn leven de Boodschap verduidelijkt. Zijn missie en die van zijn volgelingen is het uitnodigen naar Allah. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,Dit is mijn Weg (godsdienst). Ik en degenen die mij volgen, roepen op tot Allah, op grond van een duidelijk bewijs. Heilig is Allah, en ik behoor niet tot de veelgodenaanbidders.”
(soerat Yoesoef: 108)
De moslims in het algemeen en de geleerden in het bijzonder, zijn verplicht om uit te nodigen naar de Islam. Zoals Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die de welslagenden zijn.”
(soerat Aali cImraan: 104)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vertelt aan anderen datgene door wat jullie van mij hebben vernomen, al is het maar één vers.”
(al-Boechaari)
Het uitnodigen naar Allah, de Verhevene, is een belangrijke en een verheven Boodschap, omdat het de mensen uitnodigt naar de aanbidding van Allah alleen en hen uit de duisternissen naar het licht voert. Het is het oogsten van het goede in plekken waar het slechte heerst en de Waarheid daar plaatst waar de valsheid was. Eenieder die zich hiervoor inzet dient kennis, Islamitische jurisprudentie, geduld, zachtaardigheid en zachtmoedigheid met zich mee te dragen. Hij dient vrijgevig te zijn met zijn bezittingen en zichzelf. Ook dient hij kennis te hebben van de omstandigheden en de gewoontes van de plaats waar hij op dat moment uitnodigt naar de Islam. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie betekenis):
“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze. Voorwaar, jouw Heer weet het beste wie van Zijn Weg afgedwaald is en Hij weet beter wie de rechtgeleiden zijn.”
(soerat an-Nahl: 125)
De volgende Woorden van Allah laten zien dat Hij goed geweest is tegenover Zijn Profeet (vrede zij met hem). Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“En het was dankzij de Barmhartigheid van Allah dat jij zacht met hen was. En als je streng en hardvochtig was geweest, dan waren zij rondom jou uiteengegaan. Vergeef hen dus (hun fouten) en vraag vergeving voor hen en raadpleeg hen bij de zaak. En wanneer je dan besloten hebt, vertrouw dan op Allah. Voorwaar, Allah houdt van degenen die (op Allah) vertrouwen.”
(soerat Aali-cImraan: 159)
De uitnodiger naar de Islam kan geconfronteerd worden met discussies. In het bijzonder met de Lieden van het Boek. Allah heeft ons opgedragen dat, wanneer wij hiermee in aanraking komen, op een goede en gepaste wijze het debat aangaan. Ook dienen de basisbeginselen van de Islam te worden uitgelegd, zoals dat voorkomt in de schone, zuivere en geen dwang uitoefenende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“En redetwist niet anders dan op de beste wijze met de Lieden van de Schrift, behalve met de onrechtplegers onder hen. En zegt: ,,Wij geloven in wat aan ons is neergezonden en in wat aan jullie is neergezonden; en onze God en jullie God is Één, en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”
(soerat al-cAnkaboet: 46)
Het uitnodigen naar Allah is een grote gunst waar een grote beloning voor staat, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie uitnodigt naar Leiding, hem komt dezelfde beloning toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens beloning verminderd wordt. En wie uitnodigt naar dwaling, hem komt dezelfde zonde toe als degene die hem daarin volgt, zonder dat daarbij diens zonde wordt verminderd.”
(Moeslim)
Als het zo is dat er kracht en geduld nodig is om een bouwwerk tot stand te brengen, dan vergt het bouwen van de Nafs (eigen-ik) en haar standvastig maken op de Waarheid minstens hetzelfde. De Profeet (vrede zij met hem) nodigde ook uit naar de Islam en toonde geduld jegens degenen die hem schaadden, zoals de Lieden van het Boek en de hypocrieten. Zij hebben de spot met hem gedreven, hem verloochend, hem met stenen bekogeld, hem beschuldigd van het zijn van een tovenaar, een krankzinnige, een dichter en een waarzegger. Maar hij (vrede zij met hem) heeft geduld getoond, totdat Allah hem de overwinning had geschonken en Zijn geloof heeft doen zegevieren. Dus het is aan de uitnodiger van de Islam om de Profeet (vrede zij met hem) als voorbeeld te nemen (interpretatie van de betekenis):
“Wees daarom geduldig, want waarlijk, de Belofte van Allah is waar. En word niet ontmoedigd door degenen die niet (door jou) overtuigd zijn.”
(soerat ar-Roem: 60)
Aan de moslims dus de taak hun Profeet (vrede zij met hem) als voorman te nemen en te leven volgens zijn voorbeeld; het uitnodigen naar de Islam en geduld hebben met de schade die hen berokkend kan worden. Zoals de Profeet (vrede zij met hem) dit heeft gedaan. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld: voor wie op (de beloning van) Allah en de Laatste Dag hoopt, en voor wie Allah veelvuldig gedenkt.”
(soerat al-Ahzaab: 21)
Men slaagt niet en zal geen gelukzaligheid kennen, behalve met het naleven van dit geloof. Daarom heeft Allah ons opgedragen dit geloof aan de algehele mensheid te verkondigen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Dit is een Verkondiging voor de mensen, opdat zij daardoor gewaarschuwd zullen worden, en opdat zij weten dat Hij de Enige God is en opdat de bezitters van verstand de Vermaningen ter harte zullen nemen.”
(soerat Ibraahiem: 52)
Vrede en Zegeningen zij met de dienaar en Boodschapper van Allah.
Fragment genomen uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaami
Sheich Mohammad ibn Ibrahiem at-Toewadjri