Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl..?

9838

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven, terwijl jullie dood waren en Hij jullie leven gaf!Vervolgens zal Hij jullie laten sterven, waarop Hij jullie tot leven wekt en tot Hem is de terugkeer. (Soerat al-Baqarah: 28)

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie deze daad van ongeloof plegen? Hoe kunnen jullie de realiteit van het bestaan van Allah verdoezelen, gezien het feit dat jullie dood waren, niet bestaand, niet bekend en Hij jullie leven gaf?

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe, met werkelijk ontelbaar vraag- en uitroeptekens!? Hoe onnatuurlijk en ongewoon is deze daad van ongeloof als je er van uitgaat dat wij niet bestonden en de Oorzaak van het bestaan ontkennen. Hoe kun je niet geloven in Degene Die jou leven heeft gegeven en dit ook weer van jou af zal nemen? En niet alleen dit! Hij zal jou daarna wederom tot leven brengen en ter verantwoording roepen.

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie rondlopen met valse trots, wetende dat jullie levenloos waren en zeker tot deze staat terug zullen keren? Terwijl jullie weten dat jullie een begin en een eind hebben en dat jullie over beide geen controle hebben. Zou het niet gepaster zijn dat jullie jezelf nederig zouden gedragen zonder enige trots.

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie zo ondankbaar zijn tegenover Degene Die jullie het leven heeft gegeven met al haar gunsten? Wie heeft jullie de gunsten van het gehoor, zicht, en verstand gegeven? De mens wordt werkelijk omringd door de gunsten van Allah. Dankbaarheid zou jullie staan en dit wordt ook van jullie verwacht in plaats van ongeloof en ondankbaarheid.

Als wij iemand zien die zijn moeder slecht behandelt, raken wij verbaasd en wij hebben een hekel aan zulk gedrag. Onze verbazing en afkeur voor zulk gedrag zal ongetwijfeld alleen maar toenemen als wij vernemen over de vele inspanningen van deze moeder en haar onbegrensde zorg voor haar kind. Het handelen van deze persoon zou zeker gezien worden als ondankbaar. Als dit zo is, hoe zit het dan met Degene Die ons en onze moeders geschapen heeft, Degene die ons en onze moeders onderhoudt? Wordt het dan niet duidelijk dat het ontkennen van de gunsten van Allah alle grenzen te buiten gaat qua onrecht en ondankbaarheid. Het ontkennen van de gunsten van Allah is zeker een grote misdaad! Als Allah geen dank verdient wie dan wel? Als Allah niet gehoorzaamd wordt wie dan wel? En als Allah niet aanbeden wordt wie dan wel?

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie niet geloven in de Grootste de Omnipotente! Hoe kunnen jullie niet geloven in Degene Die jullie deed bestaan en jullie na de dood wederom zal doen leven! Hoe kunnen jullie niet geloven in Degene Die jullie volledig in eigendom heeft? en niets gebeurt in deze wereld zonder Zijn wil. Hij is waarlijk Degene die in acht genomen dient te worden en Degene die gerespecteerd dient te worden. Hoe kunnen jullie niet geloven in Degene naar Wie jullie terug zullen keren om verantwoording af te leggen? Er is geen ontsnappen aan deze afspraak!

Allah is onze Eigenaar en wij zijn Zijn eigendom. Een eigendom dat geheel afhankelijk is van deze Eigenaar en Zijn hulp ontzettend hard nodig heeft. En een Eigenaar die in Zijn geheel niet afhankelijk is van Zijn eigendom en Zijn eigendom voegt niets toe aan Zijn onmetelijke Koninkrijk.

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie de wederopstanding en de verrekening ontkennen, wetende dat jullie levenloos waren en Allah jullie leven heeft gegeven? Het getuigt van grote onwetendheid als men eraan twijfelt dat Allah in staat is om jullie opnieuw tot leven te wekken, nadat Hij dit al eerder heeft gedaan. Het grenst aan krankzinnigheid dat jullie de ernst en het doel van het leven onderschatten, terwijl het in de Schepping is ingeprent dat er een afrekening zal plaatsvinden.

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie naast Hem anderen aanbidden. Dit is waarlijk de grootste vorm van ongeloof. En Allah is het Die jullie leven heeft gegeven. De Profeet (vrede zij met hem) omschreef polytheïsme als volgt: “Dat je iets of iemand gelijk stelt aan Allah, terwijl Hij jou geschapen heeft.”

Hoe kunnen jullie niet in Allah geloven! Hoe kunnen jullie het bestaan van de Schepper ontkennen, terwijl jullie zijn geschapen en jullie zeker niet jezelf hebben geschapen. Het luchtledige kan ook niet de veroorzaker van de schepping zijn. Hoe kunnen jullie dan de oorzaak van jullie bestaan ontkennen? Het is net als een machine die ontkent dat hij gemaakt is en niet de taken verricht waar hij voor gemaakt is.

Als de universum met alles daarin niet genoeg bewijs is voor een gezond persoon om te geloven in het bestaan van Allah, dan zijn er slechts twee mogelijkheden. Ten eerste; Het verstand van deze persoon functioneert niet naar behoren en wordt vertroebeld door het volgen van begeerten en zelfzucht. Ten tweede; Deze persoon heeft een verkeerde beeldvorming van Allah. Als deze persoon God ziet als drie-eenheid of als een oude man met een lange witte baard ergens ver weg op een planeet of een ster. Hoe moet je het bestaan van zo iemand bewijzen!

In feite bloeit en groeit atheïsme in omgevingen waar mensen het verkeerde geloof hebben geërfd of aangenomen. Een samenleving die bijvoorbeeld in mysticisme gelooft zal zeker mensen voortbrengen die zich tegen dit soort nonsens verzetten door het aannemen van atheïsme of gnostiek of andere incorrecte geloven.

Soms zul je moslims horen zeggen dat het moeilijk is om het bestaan van Allah te bewijzen. Dit is werkelijk tragisch! Dit soort claims zouden immers moeten komen van mensen die geloven belijden en promoten die niet gebaseerd zijn op het verstand en bewijzen. Als deze mensen namelijk het bestaan van God bewijzen met logica, dan zouden zij niet slagen in het bewijzen van andere onbewezen en onlogische aspecten. Neem bijvoorbeeld de drie-eenheid of het toeschrijven van bepaalde Goddelijke Attributen aan zogenaamde heiligen.

Het aantonen van Gods bestaan is zeer eenvoudig en het aanvaarden ervan ligt ook in de aard van de mens. Niemand heeft hier een speciale studie of training voor nodig. Het enige wat men nodig heeft is het besef van deze complexe universum om ons heen met al haar componenten.

Sommigen beweren dat het geloven in God iets persoonlijks is en dat het te maken heeft met de innerlijke gemoedstoestand. De natuurlijke aanleg van de mens (Fitrah) is inderdaad een factor in de individuele bevestiging van het bestaan van God, maar dit is echter niet toereikend, want het menselijk gevoel kan door allerlei verleidingen en begeerten bezwaard raken en niet meer optimaal functioneren. Daarom is het slechts bouwen op de innerlijke gevoelens om daarmee het bestaan van God aan te tonen verkeerd.

Wat weliswaar gezegd kan worden is dat de fitrah, de natuurlijke aanleg van de mens geen enkel probleem heeft om het bestaan van Allah te accepteren. Het voelt zich compleet op haar gemak met het overweldigende bewijs van het bestaan van de Maker en Zijn onvoorstelbare Attributen.