Mijn vriend gelooft niet….

14540

As-Salaamoe calaykoem wa rahatullahi wa barakatoeh,

Ik schrijf jullie in de hoop dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van mijn probleem. Ik ben een praktiserende moslima van twintig jaar. Mijn ouders zijn daarentegen nooit praktiserend geweest. Ik heb de Islam dan ook van mijn grootmoeder geleerd.

Tot voor kort wist ik niet hoe ik het gebed moest verrichten, maar met de hulp van Allah heb ik dit geleerd. Ook ben ik begonnen met het dragen van de Hidjaab. De reden waarom ik schrijf is dat ik al drie jaar een relatie heb met een man op wie ik verliefd ben. Hij is helaas geen moslim, maar gelooft wel in God. Ik probeer hem steeds te overtuigen dat hij moslim moet worden, dat hij deel moet gaan uitmaken van de enige ware godsdienst en dat ik anders niet met hem kan trouwen. Ik kan hem er echter maar niet van overtuigen dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Hij zegt steeds: “Hoe weet je dat dit het Woord is van God?” en “Wat als Mohammed dit allemaal heeft verzonnen en de mensen probeert wijs te maken dat dit het Woord is van God?” Vertel mij hoe ik hem kan overtuigen dat de Koran het Ware Woord is van niemand anders dan Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is.

Hij zegt steeds dat als wij zouden trouwen, hij er geen bezwaar tegen zou hebben als ik mijn geloof zou blijven belijden. Ook zegt hij dat hij trots is op het feit dat ik mijn hidjaab draag in een omgeving waar niemand dit doet. De gedachte dat wij niet samen zouden kunnen zijn maakt mij echt droevig. Hij is echt een goed mens en doet niets kwaads. Is het een grote zonde voor mij als ik met hem zou trouwen en zou ik hier zwaar voor gestraft worden? Ik weet namelijk dat veel vrouwen dit doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, Degene die het goede voor jou makkelijk heeft gemaakt. Wij vragen Hem jou te doen toenemen in leiding en geloof. En wij vragen Hem jouw ouders te doen leiden tot het praktiseren van de Islam en het houden aan de voorschriften van dit geloof.

Met betrekking tot de Koran en het bewijs dat dit het Woord van Allah is, zijn er veel verzen geopenbaard om de eigenwijsheid en arrogantie van de ongelovigen, naar wie de Profeet (vrede zij met hem) was gestuurd, te weerleggen. Allah weerlegde hun nutteloze uitspraken en bewees dat deze vals waren en Hij leverde hier duidelijke bewijzen voor.

1 Zo daagt Allah de mensheid en de djinns uit om te komen met iets gelijks aan de Koran, maar zij waren hiertoe niet in staat. Hierna daagde Hij hen uit om te komen met slechts tien verzen zoals in de Koran en ook hiertoe waren zij niet in staat. Tenslotte daagde Hij hen uit om te komen met slechts één vers zoals in de Koran en zelfs hiertoe waren zij niet in staat, ondanks het feit dat zij de meest welbespraakte mensen waren en de Koran in hun eigen taal was geopenbaard. Zij gaven dit zelfs toe.

Deze uitdaging staat nog steeds, tot op de dag van vandaag. Niemand is echter ooit in staat geweest om te komen met iets zoals de Koran. Als de Koran het woord van een mens was, dan zouden er mensen zijn geweest die iets soortgelijks zouden kunnen produceren of het bij benadering zouden kunnen evenaren. In de Koran staat (interpretatie van de betekenis)

Zeg: “Als de mensen en de Djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken dan kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (Soerat al-Israa’: 88)

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.” (Soerat Hoed: 13)

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben nedergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardige Soerah (vers) voort en roep jullie getuigen buiten Allah op, indien jullie waarachtigen zijn. (Soerat al-Baqarah: 23)

2 Ongeacht hoeveel kennis en inzicht de mens verkrijgt, toch zal hij fouten maken, dingen vergeten of tekortkomingen hebben. Als de Koran daarom niet het Woord van Allah zou zijn dan zou men daarin vele tekortkomingen tegenkomen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Als het (de Koran) van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er zeker veel tegenstrijdigheden in tegenkomen. (Soerat an-Nisaa’: 82)

De Koran is echter vrij van elke vorm van tekortkoming, onjuistheid of tegenstrijdigheid. Werkelijk elk deel ervan is wijsheid, genade en rechtvaardigheid. Wie van mening is dat er tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zijn, dit komt door zijn eigen zieke gedachten en foutieve interpretatie. Zou deze persoon de geleerden raadplegen, dan zouden zij hem uitleggen wat de correcte interpretatie is en dan zouden zij hem duidelijk maken datgene wat onduidelijk is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven, nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Waarlijk, het is zeker een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) nedergezonden door de Alwijze, de Geprezene.” (Foessilat: 41-42)

3 Allah heeft gegarandeerd dat Hij over deze Koran zal waken:

Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de Koran) neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken. (Soerat al-Hidjr: 9)

De Koran is door de geschiedenis heen van mensen op mensen overgedragen, zonder dat maar één letter ervan is gewijzigd. Als iemand probeerde iets eraan te veranderen of toe te voegen, dan zou hij gelijk blootgelegd worden. Dit omdat Allah Degene is Die over de Koran waakt, in tegenstelling tot de andere geopenbaarde goddelijke Boeken die Allah heeft geopenbaard aan het volk van een bepaalde profeet en niet aan de gehele mensheid. Het behouden en het beschermen van de andere boeken heeft Allah overgedragen aan de volgelingen van de profeten, maar zij deden dit niet en brachten er veranderingen in aan waardoor het grootste deel van de ware betekenis verloren is gegaan. De Koran daarentegen is door Allah geopenbaard aan de gehele mensheid tot het einde der tijd. De Boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschap en de Koran is bewaard gebleven in de harten van de mensen en in schriftvorm, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de verzen van de Koran te wijzigen om daarmee de moslims te bedriegen, maar zij werden snel blootgelegd en hun valsheid werd ondekt, zelfs door moslimkinderen.

Andere duidelijke tekenen voor het feit dat de Koran niet is gemaakt door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar dat het geopenbaard is door Allah, zijn:

4 De vele wonderen die de Koran bevat qua regelgeving, verhalen en geloof, die niet door een ander schepsel gemaakt kunnen zijn, ongeacht hoe intelligent deze persoon is en hoeveel kennis hij heeft. Hoe hard mensen ook bezig zijn met het bekend maken van nieuwe wetten, nooit zullen zij slagen zolang zij ver weg blijven van de leerstellingen van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Hoe verder zij hiervan verwijderd zijn, des te groter is hun mate van mislukking. Dit is iets wat door de ongelovigen zelf is bewezen.

5 Vermeldingen van zaken over het Ongeziene, zowel uit het verleden maar ook uit de toekomst. Geen mens kan hier op basis van eigen wetenschap over spreken, ongeacht hoeveel kennis hij bezit, zeker in een tijd die als primitief wordt gezien op het gebied van de technologie en moderne wetenschappenlijke apparatuur. Vele zaken waren nog niet ontdekt en andere zaken zijn pas ontdekt na lang en zwaar onderzoek met de meest moderne wetenschappelijke apparatuur, terwijl Allah ons hierover vertelt in de Koran die Hij bijna vijftienhonderd jaar geleden heeft geopenbaard aan Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Voorbeelden hiervan zijn: De ontwikkelingsstadia van het embryo, de aard van de oceanen en andere zaken. Deze zaken hebben ertoe geleid dat sommige ongelovigen hebben verklaard dat deze kennis alleen van God afkomstig kan zijn, zoals dit het geval is met de ontwikkeling van het embryo:

Slecht zestig jaar geleden hebben wetenschappers bevestigd dat de mens niet in één keer ontstaat, maar dat hij verschillende ontwikkelingsstadia doorgaat. Pas zestig jaar geleden kwam de wetenschap achter dit feit dat in de Koran reeds vermeld wordt.

Sheich al-Zindaani zei: “Wij ontmoetten een Amerikaanse professor, één van de grootste Amerikaanse geleerden, zijn naam was Professor Marshall Johnson en wij vertelden hem dat de Koran vermeldt dat de mens in stadia is geschapen. Toen wij hem dit vertelden zat hij, waarop hij opstond en zei: ,,In stadia?” Wij zeiden: ,,En dit was in de zevende eeuw! Dit Boek kwam en vertelde ons dat de mens in stadia is geschapen.” Hij antwoordde: ,,Dit is onmogelijk!” ,,Onmogelijk?”, zeiden wij ,,Waarom zeg je dat?” Dit Boek zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen. (Soerat az-Zoemar: 6)

Wat is er met jullie, dat (jullie Allah’s Bestraffing niet vrezen, en) jullie niet hopen op een beloning van Allah. Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen. (Soerat Noeh: 14)

Daarna ging hij weer op zijn stoel zitten en zei iets later: ,,Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is dat Mohammed een grote microscoop had die hem in staat stelde deze zaken te onderzoeken waardoor hij op de hoogte was van zaken waar de mensen geen kennis over hadden, waarna hij hen hierover vervolgens zou vertellen. De tweede is dat dit per toeval gebeurde. De derde is dat hij de Boodschapper is van God.” Wij zeiden: ,,Met betrekking tot de eerste mogelijkheid, dat hij een microscoop en andere apparatuur zou hebben, weet je dat een microscoop lenzen nodig heeft en lenzen hebben glas nodig, technische expertise en ander gereedschap. Kennis over deze zaken vereist in veel gevallen het gebruik van een electronenmicroscoop. Een electronenmicroscoop heeft op z’n beurt weer electriciteit nodig en electriciteit vereist weer aanwezige kennis van voorgaande generaties. Het is onmogelijk dat al deze kennis tijdens één generatie bij elkaar is vergaard. De vorige generaties zouden hard gewerkt moeten hebben om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens over te dragen aan de volgende generaties enz. Om echter te beweren dat dit het werk is van één man, zonder dat er iemand was die hem qua kennis voorging of na hem kwam, noch in zijn eigen land, noch in één van de omringende landen, is onlogisch. De Romeinen, Perzen en Arabieren hadden deze kennis immers ook niet.” Hij zei: ,,Dat klopt, dat zou erg moeilijk zijn.” Wij zeiden: ,,En om nu te beweren dat het toeval is. Wat zou u ervan denken als wij u zouden zeggen dat de Koran dit niet slechts in één vers zegt, maar in meerdere verzen en dat daarnaast elk stadium in details wordt beschreven. Zou dit toeval kunnen zijn?” Toen wij hem over al de details in de verschillende stadia vertelden, zei hij: ,,Het is verkeerd om te beweren dat dit toeval is.” Wij vroegen hem daarop: ,,Hoe valt dit dan te verklaren?” Hij zei: ,,Hier is geen uitleg voor, behalve dat het een openbaring van boven moet zijn!”

Met betrekking tot de uitspraken van de Koran over de zee, hierover zijn vele wetenschappelijke feiten pas recentelijk ontdekt en veel is er nog onbekend over. Veel van deze feiten zijn ontdekt nadat honderden marine onderzoeksstations opgericht zijn en na het maken van opnamen door satelieten. Degene die dit zei was professor Schroeder, één van de grootste oceanografen van Duitsland. Hij zei altijd dat als de wetenschap vooruit gaat, religie zich zou moeten terugtrekken. Toen hij echter de vertalingen van de Koran hoorde, stond hij versteld en zei: ,,Dit kunnen niet de woorden zijn van een menselijk wezen.”

Professor Dorjaro, een professor in oceanografie vertelde ons over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen toen hij de volgende vers hoorde (interpretatie van de betekenis):

Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternis in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop donkere wolken zijn, (lagen) duisternis bovenop duisternis. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (Soerat an-Noer: 40)

,,In het verleden kon de mens niet verder duiken dan een diepte van meer dan twintig meter vanwege het gebrek aan gepaste uitrusting. Nu kunnen wij echter, door middel van deze uitrusting, tot de bodem van de oceaan duiken en vinden we intense duisternis op een diepte van tweehonderd meter.” De vers spreekt over de duisternis in de diepe zee. De ontdekkingen die hier zijn gedaan, scheppen duidelijkheid over de vers ‘(lagen) duisternis bovenop duisternis’. Het is bekend dat het kleurenspectrum zeven kleuren kent, waaronder: rood, geel, blauw, groen, oranje enz. Wanneer men duikt in de diepte van de oceaan verdwijnen deze kleuren één voor één en het verdwijnen van steeds een kleur leidt tot meer duisternis. Rood verdwijnt als eerst, daarna oranje, vervolgens geel en de laatste kleur die verdwijnt is blauw, dit gebeurt op een diepte van tweehonderd meter. Elke kleur die verdwijnt, draagt bij aan de duisternis totdat er sprake is van totale duisternis. Met betrekking tot het zinsdeel ‘golf op golf’, is het wetenschappenlijk bewezen dat er een scheiding bestaat tussen de bovenste en onderste laag van de oceaan en dat deze scheiding gevuld is met golven. Het is net alsof er golven zijn op de rand van de duisternis; de onderste laag van de oceaan, die wij niet kunnen zien. En er zijn golven aan de kusten, die wij wel kunnen zien. Er kan dus gesproken worden van golven op golven; dit is ook een wetenschappenlijk bewezen feit en professor Dorjaro zei dan ook met betrekking tot deze verzen, dat de kennis hierover niet afkomstig kan zijn geweest van een mens. En er zijn nog vele van dit soort voorbeelden.

6 In sommige verzen in de Koran wordt de Profeet (vrede zij met hem) vermaand en wordt zijn aandacht door Allah op bepaalde zaken gevestigd. Enkele van deze zaken waren beschamend voor de Profeet (vrede zij met hem). Als de Koran afkomstig zou zijn geweest van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), dan zou hier geen behoefte aan zijn geweest. Als hij een deel van de Koran zou hebben verzwegen, dan zou hij enkele van deze verzen achtergehouden hebben, waarin hij wordt vermaand of zijn aandacht wordt gevestigd op zaken die hij niet had moeten doen. Als voorbeeld hiervoor dient de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

En toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde (vanwege het feit dat de mensen zouden zeggen dat Mohammed, vrede zij met hem, getrouwd was met de gescheiden vrouw van zijn vrijgelaten slaaf), terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. (Soerat al-Ahzaab: 37)

Na dit alles; kan er nog twijfel bestaan bij een intelligente persoon over het feit dat de Koran het Woord is van Allah en dat de Boodschapper (vrede zij met hem) datgene wat aan hem was geopenbaard volledig heeft overgebracht?

Verder vertellen wij deze persoon; probeer het zelf maar. Neem een betrouwbare vertaling van de Koran en gebruik je verstand om na te denken over de regels en voorschriften ervan. Er bestaat geen twijfel dat elke intelligente persoon met een onderscheidingsvermogen het verschil ziet tussen deze Woorden van Allah en de woorden van een willekeurige persoon op deze aarde.

Met betrekking tot jouw relatie met deze jongeman, deze nobele religie verbiedt het vrijelijk mengen van mannen en vrouwen en hiervoor zijn belangrijke redenen. Je dient dus te stoppen met hem te ontmoeten en je dient je relatie met hem te verbreken, totdat hij moslim wordt en jij met hem op Islamitische wijze kunt trouwen.

Wat betreft jouw liefde voor hem, dit is een beproeving van Allah; zul jij jouw liefde voor Allah plaatsen vóór de liefde voor één van Zijn schepselen of zul jij jouw liefde voor deze persoon plaatsen vóór de liefde voor jouw Almachtige Heer, Die jou zulke zaken heeft verboden. Weet dat als iemand iets opgeeft omwille van Allah, dat Allah hem iets beters ervoor in de plaats zal geven. Als eerste zal Allah, met Zijn Wil, jou gemoedsrust en gemak schenken, waardoor jij meer van Hem zal gaan houden en je ernaar zal streven dichter bij Hem te komen door middel van het verrichten van daden waarvan Hij houdt. Jouw liefde voor jouw Heer en jouw band met Hem zullen dus intenser worden. Verder zal jouw afhankelijkheid van Zijn schepselen verminderen.

Het is haraam voor de moslimvrouw om te trouwen met een ongelovige, hierover bestaat consensus onder de geleerden. Het is tevens één van de grootste immorele daden die door Allah wordt verboden in de Koran.

Wij adviseren jou geduldig te zijn en deze situatie met gepastheid te dragen. Blijf ver weg van alle zaken die ertoe kunnen leiden dat je dingen gaat doen die de Woede van Allah oproepen. Weet dat Allah deze wereld heeft gemaakt als een plaats van beproeving voor Zijn gelovige dienaren. Degene die geduldig is en zijn eigen begeerten niet achtervolgt, daarmee de gunst van zijn Heer zoekende, Allah zal hem belonen met het Paradijs, waar Hij hem allerlei soorten geneugten zal schenken die niet te vergelijken zijn met het voorbijgaande wereldse plezier dat hij heeft moeten opofferen. Dit alles naast de blijdschap en gemoedsrust die hij in zijn hart ervaart doordat hij zijn Heer gehoorzaamt.

Wellicht zal deze jongeman, als hij ziet dat jij vasthoudt aan jouw religie en je het vermijdt met hem om te gaan en met hem te zitten ondanks het feit dat jij van hem houdt, zich de grootsheid van deze religie realiseren. Een religie die ervoor zorgt dat de volgelingen ervan bereid zijn om al datgene waar zij van houden op te offeren omwille van hun Heer, hopende op een grote beloning vanwege hun geduld in het gehoorzamen van Hem en vanwege het wegblijven van verboden zaken. Wellicht zal dit voor hem de aanleiding zijn om moslim te worden.

Wij vragen Allah hem te leiden tot de Islam, om het goede makelijk te maken voor jou en om het slechte weg te houden van jou.

Amien

Sheich Mohammed Saalih al-Munajjid

Privé: Mijn vriend gelooft niet….

22082

As-Salaamoe calaykoem wa rahatullahi wa barakatoeh,

Ik schrijf jullie in de hoop dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van mijn probleem. Ik ben een praktiserende moslima van twintig jaar. Mijn ouders zijn daarentegen nooit praktiserend geweest. Ik heb de Islam dan ook van mijn grootmoeder geleerd.

Tot voor kort wist ik niet hoe ik het gebed moest verrichten, maar met de hulp van Allah heb ik dit geleerd. Ook ben ik begonnen met het dragen van de Hidjaab. De reden waarom ik schrijf is dat ik al drie jaar een relatie heb met een man op wie ik verliefd ben. Hij is helaas geen moslim, maar gelooft wel in God. Ik probeer hem steeds te overtuigen dat hij moslim moet worden, dat hij deel moet gaan uitmaken van de enige ware godsdienst en dat ik anders niet met hem kan trouwen. Ik kan hem er echter maar niet van overtuigen dat Mohammed (vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Hij zegt steeds: “Hoe weet je dat dit het Woord is van God?” en “Wat als Mohammed dit allemaal heeft verzonnen en de mensen probeert wijs te maken dat dit het Woord is van God?” Vertel mij hoe ik hem kan overtuigen dat de Koran het Ware Woord is van niemand anders dan Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn Boodschapper is.

Hij zegt steeds dat als wij zouden trouwen, hij er geen bezwaar tegen zou hebben als ik mijn geloof zou blijven belijden. Ook zegt hij dat hij trots is op het feit dat ik mijn hidjaab draag in een omgeving waar niemand dit doet. De gedachte dat wij niet samen zouden kunnen zijn maakt mij echt droevig. Hij is echt een goed mens en doet niets kwaads. Is het een grote zonde voor mij als ik met hem zou trouwen en zou ik hier zwaar voor gestraft worden? Ik weet namelijk dat veel vrouwen dit doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, Degene die het goede voor jou makkelijk heeft gemaakt. Wij vragen Hem jou te doen toenemen in leiding en geloof. En wij vragen Hem jouw ouders te doen leiden tot het praktiseren van de Islam en het houden aan de voorschriften van dit geloof.

Met betrekking tot de Koran en het bewijs dat dit het Woord van Allah is, zijn er veel verzen geopenbaard om de eigenwijsheid en arrogantie van de ongelovigen, naar wie de Profeet (vrede zij met hem) was gestuurd, te weerleggen. Allah weerlegde hun nutteloze uitspraken en bewees dat deze vals waren en Hij leverde hier duidelijke bewijzen voor.

1 Zo daagt Allah de mensheid en de djinns uit om te komen met iets gelijks aan de Koran, maar zij waren hiertoe niet in staat. Hierna daagde Hij hen uit om te komen met slechts tien verzen zoals in de Koran en ook hiertoe waren zij niet in staat. Tenslotte daagde Hij hen uit om te komen met slechts één vers zoals in de Koran en zelfs hiertoe waren zij niet in staat, ondanks het feit dat zij de meest welbespraakte mensen waren en de Koran in hun eigen taal was geopenbaard. Zij gaven dit zelfs toe.

Deze uitdaging staat nog steeds, tot op de dag van vandaag. Niemand is echter ooit in staat geweest om te komen met iets zoals de Koran. Als de Koran het woord van een mens was, dan zouden er mensen zijn geweest die iets soortgelijks zouden kunnen produceren of het bij benadering zouden kunnen evenaren. In de Koran staat (interpretatie van de betekenis)

Zeg: “Als de mensen en de Djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken dan kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn.” (Soerat al-Israa’: 88)

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed) heeft het (de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen, buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.” (Soerat Hoed: 13)

En als jullie in twijfel verkeren over wat Wij hebben nedergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een gelijkwaardige Soerah (vers) voort en roep jullie getuigen buiten Allah op, indien jullie waarachtigen zijn. (Soerat al-Baqarah: 23)

2 Ongeacht hoeveel kennis en inzicht de mens verkrijgt, toch zal hij fouten maken, dingen vergeten of tekortkomingen hebben. Als de Koran daarom niet het Woord van Allah zou zijn dan zou men daarin vele tekortkomingen tegenkomen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Als het (de Koran) van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er zeker veel tegenstrijdigheden in tegenkomen. (Soerat an-Nisaa’: 82)

De Koran is echter vrij van elke vorm van tekortkoming, onjuistheid of tegenstrijdigheid. Werkelijk elk deel ervan is wijsheid, genade en rechtvaardigheid. Wie van mening is dat er tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zijn, dit komt door zijn eigen zieke gedachten en foutieve interpretatie. Zou deze persoon de geleerden raadplegen, dan zouden zij hem uitleggen wat de correcte interpretatie is en dan zouden zij hem duidelijk maken datgene wat onduidelijk is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die niet in de Vermaning (de Koran) geloven, nadat deze tot hen was gekomen (zullen gestraft worden). Waarlijk, het is zeker een verheven Boek. De valsheid raakt hem (de Koran) niet, niet van voren en niet van achteren. (Het is) nedergezonden door de Alwijze, de Geprezene.” (Foessilat: 41-42)

3 Allah heeft gegarandeerd dat Hij over deze Koran zal waken:

Voorwaar, Wij hebben de Vermaning (de Koran) neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover waken. (Soerat al-Hidjr: 9)

De Koran is door de geschiedenis heen van mensen op mensen overgedragen, zonder dat maar één letter ervan is gewijzigd. Als iemand probeerde iets eraan te veranderen of toe te voegen, dan zou hij gelijk blootgelegd worden. Dit omdat Allah Degene is Die over de Koran waakt, in tegenstelling tot de andere geopenbaarde goddelijke Boeken die Allah heeft geopenbaard aan het volk van een bepaalde profeet en niet aan de gehele mensheid. Het behouden en het beschermen van de andere boeken heeft Allah overgedragen aan de volgelingen van de profeten, maar zij deden dit niet en brachten er veranderingen in aan waardoor het grootste deel van de ware betekenis verloren is gegaan. De Koran daarentegen is door Allah geopenbaard aan de gehele mensheid tot het einde der tijd. De Boodschap van Mohammed (vrede zij met hem) is de laatste boodschap en de Koran is bewaard gebleven in de harten van de mensen en in schriftvorm, zoals de geschiedenis heeft bewezen. Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de verzen van de Koran te wijzigen om daarmee de moslims te bedriegen, maar zij werden snel blootgelegd en hun valsheid werd ondekt, zelfs door moslimkinderen.

Andere duidelijke tekenen voor het feit dat de Koran niet is gemaakt door de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar dat het geopenbaard is door Allah, zijn:

4 De vele wonderen die de Koran bevat qua regelgeving, verhalen en geloof, die niet door een ander schepsel gemaakt kunnen zijn, ongeacht hoe intelligent deze persoon is en hoeveel kennis hij heeft. Hoe hard mensen ook bezig zijn met het bekend maken van nieuwe wetten, nooit zullen zij slagen zolang zij ver weg blijven van de leerstellingen van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Hoe verder zij hiervan verwijderd zijn, des te groter is hun mate van mislukking. Dit is iets wat door de ongelovigen zelf is bewezen.

5 Vermeldingen van zaken over het Ongeziene, zowel uit het verleden maar ook uit de toekomst. Geen mens kan hier op basis van eigen wetenschap over spreken, ongeacht hoeveel kennis hij bezit, zeker in een tijd die als primitief wordt gezien op het gebied van de technologie en moderne wetenschappenlijke apparatuur. Vele zaken waren nog niet ontdekt en andere zaken zijn pas ontdekt na lang en zwaar onderzoek met de meest moderne wetenschappelijke apparatuur, terwijl Allah ons hierover vertelt in de Koran die Hij bijna vijftienhonderd jaar geleden heeft geopenbaard aan Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Voorbeelden hiervan zijn: De ontwikkelingsstadia van het embryo, de aard van de oceanen en andere zaken. Deze zaken hebben ertoe geleid dat sommige ongelovigen hebben verklaard dat deze kennis alleen van God afkomstig kan zijn, zoals dit het geval is met de ontwikkeling van het embryo:

Slecht zestig jaar geleden hebben wetenschappers bevestigd dat de mens niet in één keer ontstaat, maar dat hij verschillende ontwikkelingsstadia doorgaat. Pas zestig jaar geleden kwam de wetenschap achter dit feit dat in de Koran reeds vermeld wordt.

Sheich al-Zindaani zei: “Wij ontmoetten een Amerikaanse professor, één van de grootste Amerikaanse geleerden, zijn naam was Professor Marshall Johnson en wij vertelden hem dat de Koran vermeldt dat de mens in stadia is geschapen. Toen wij hem dit vertelden zat hij, waarop hij opstond en zei: ,,In stadia?” Wij zeiden: ,,En dit was in de zevende eeuw! Dit Boek kwam en vertelde ons dat de mens in stadia is geschapen.” Hij antwoordde: ,,Dit is onmogelijk!” ,,Onmogelijk?”, zeiden wij ,,Waarom zeg je dat?” Dit Boek zegt (interpretatie van de betekenis):

Hij schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in drie duisternissen. (Soerat az-Zoemar: 6)

Wat is er met jullie, dat (jullie Allah’s Bestraffing niet vrezen, en) jullie niet hopen op een beloning van Allah. Terwijl Hij jullie waarlijk in fasen heeft geschapen. (Soerat Noeh: 14)

Daarna ging hij weer op zijn stoel zitten en zei iets later: ,,Er zijn drie mogelijkheden. De eerste is dat Mohammed een grote microscoop had die hem in staat stelde deze zaken te onderzoeken waardoor hij op de hoogte was van zaken waar de mensen geen kennis over hadden, waarna hij hen hierover vervolgens zou vertellen. De tweede is dat dit per toeval gebeurde. De derde is dat hij de Boodschapper is van God.” Wij zeiden: ,,Met betrekking tot de eerste mogelijkheid, dat hij een microscoop en andere apparatuur zou hebben, weet je dat een microscoop lenzen nodig heeft en lenzen hebben glas nodig, technische expertise en ander gereedschap. Kennis over deze zaken vereist in veel gevallen het gebruik van een electronenmicroscoop. Een electronenmicroscoop heeft op z’n beurt weer electriciteit nodig en electriciteit vereist weer aanwezige kennis van voorgaande generaties. Het is onmogelijk dat al deze kennis tijdens één generatie bij elkaar is vergaard. De vorige generaties zouden hard gewerkt moeten hebben om deze kennis te ontwikkelen en vervolgens over te dragen aan de volgende generaties enz. Om echter te beweren dat dit het werk is van één man, zonder dat er iemand was die hem qua kennis voorging of na hem kwam, noch in zijn eigen land, noch in één van de omringende landen, is onlogisch. De Romeinen, Perzen en Arabieren hadden deze kennis immers ook niet.” Hij zei: ,,Dat klopt, dat zou erg moeilijk zijn.” Wij zeiden: ,,En om nu te beweren dat het toeval is. Wat zou u ervan denken als wij u zouden zeggen dat de Koran dit niet slechts in één vers zegt, maar in meerdere verzen en dat daarnaast elk stadium in details wordt beschreven. Zou dit toeval kunnen zijn?” Toen wij hem over al de details in de verschillende stadia vertelden, zei hij: ,,Het is verkeerd om te beweren dat dit toeval is.” Wij vroegen hem daarop: ,,Hoe valt dit dan te verklaren?” Hij zei: ,,Hier is geen uitleg voor, behalve dat het een openbaring van boven moet zijn!”

Met betrekking tot de uitspraken van de Koran over de zee, hierover zijn vele wetenschappelijke feiten pas recentelijk ontdekt en veel is er nog onbekend over. Veel van deze feiten zijn ontdekt nadat honderden marine onderzoeksstations opgericht zijn en na het maken van opnamen door satelieten. Degene die dit zei was professor Schroeder, één van de grootste oceanografen van Duitsland. Hij zei altijd dat als de wetenschap vooruit gaat, religie zich zou moeten terugtrekken. Toen hij echter de vertalingen van de Koran hoorde, stond hij versteld en zei: ,,Dit kunnen niet de woorden zijn van een menselijk wezen.”

Professor Dorjaro, een professor in oceanografie vertelde ons over de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen toen hij de volgende vers hoorde (interpretatie van de betekenis):

Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternis in de diepe zee, bedekt door golf op golf, waarop donkere wolken zijn, (lagen) duisternis bovenop duisternis. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht. (Soerat an-Noer: 40)

,,In het verleden kon de mens niet verder duiken dan een diepte van meer dan twintig meter vanwege het gebrek aan gepaste uitrusting. Nu kunnen wij echter, door middel van deze uitrusting, tot de bodem van de oceaan duiken en vinden we intense duisternis op een diepte van tweehonderd meter.” De vers spreekt over de duisternis in de diepe zee. De ontdekkingen die hier zijn gedaan, scheppen duidelijkheid over de vers ‘(lagen) duisternis bovenop duisternis’. Het is bekend dat het kleurenspectrum zeven kleuren kent, waaronder: rood, geel, blauw, groen, oranje enz. Wanneer men duikt in de diepte van de oceaan verdwijnen deze kleuren één voor één en het verdwijnen van steeds een kleur leidt tot meer duisternis. Rood verdwijnt als eerst, daarna oranje, vervolgens geel en de laatste kleur die verdwijnt is blauw, dit gebeurt op een diepte van tweehonderd meter. Elke kleur die verdwijnt, draagt bij aan de duisternis totdat er sprake is van totale duisternis. Met betrekking tot het zinsdeel ‘golf op golf’, is het wetenschappenlijk bewezen dat er een scheiding bestaat tussen de bovenste en onderste laag van de oceaan en dat deze scheiding gevuld is met golven. Het is net alsof er golven zijn op de rand van de duisternis; de onderste laag van de oceaan, die wij niet kunnen zien. En er zijn golven aan de kusten, die wij wel kunnen zien. Er kan dus gesproken worden van golven op golven; dit is ook een wetenschappenlijk bewezen feit en professor Dorjaro zei dan ook met betrekking tot deze verzen, dat de kennis hierover niet afkomstig kan zijn geweest van een mens. En er zijn nog vele van dit soort voorbeelden.

6 In sommige verzen in de Koran wordt de Profeet (vrede zij met hem) vermaand en wordt zijn aandacht door Allah op bepaalde zaken gevestigd. Enkele van deze zaken waren beschamend voor de Profeet (vrede zij met hem). Als de Koran afkomstig zou zijn geweest van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), dan zou hier geen behoefte aan zijn geweest. Als hij een deel van de Koran zou hebben verzwegen, dan zou hij enkele van deze verzen achtergehouden hebben, waarin hij wordt vermaand of zijn aandacht wordt gevestigd op zaken die hij niet had moeten doen. Als voorbeeld hiervoor dient de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

En toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij de mensen vreesde (vanwege het feit dat de mensen zouden zeggen dat Mohammed, vrede zij met hem, getrouwd was met de gescheiden vrouw van zijn vrijgelaten slaaf), terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde. (Soerat al-Ahzaab: 37)

Na dit alles; kan er nog twijfel bestaan bij een intelligente persoon over het feit dat de Koran het Woord is van Allah en dat de Boodschapper (vrede zij met hem) datgene wat aan hem was geopenbaard volledig heeft overgebracht?

Verder vertellen wij deze persoon; probeer het zelf maar. Neem een betrouwbare vertaling van de Koran en gebruik je verstand om na te denken over de regels en voorschriften ervan. Er bestaat geen twijfel dat elke intelligente persoon met een onderscheidingsvermogen het verschil ziet tussen deze Woorden van Allah en de woorden van een willekeurige persoon op deze aarde.

Met betrekking tot jouw relatie met deze jongeman, deze nobele religie verbiedt het vrijelijk mengen van mannen en vrouwen en hiervoor zijn belangrijke redenen. Je dient dus te stoppen met hem te ontmoeten en je dient je relatie met hem te verbreken, totdat hij moslim wordt en jij met hem op Islamitische wijze kunt trouwen.

Wat betreft jouw liefde voor hem, dit is een beproeving van Allah; zul jij jouw liefde voor Allah plaatsen vóór de liefde voor één van Zijn schepselen of zul jij jouw liefde voor deze persoon plaatsen vóór de liefde voor jouw Almachtige Heer, Die jou zulke zaken heeft verboden. Weet dat als iemand iets opgeeft omwille van Allah, dat Allah hem iets beters ervoor in de plaats zal geven. Als eerste zal Allah, met Zijn Wil, jou gemoedsrust en gemak schenken, waardoor jij meer van Hem zal gaan houden en je ernaar zal streven dichter bij Hem te komen door middel van het verrichten van daden waarvan Hij houdt. Jouw liefde voor jouw Heer en jouw band met Hem zullen dus intenser worden. Verder zal jouw afhankelijkheid van Zijn schepselen verminderen.

Het is haraam voor de moslimvrouw om te trouwen met een ongelovige, hierover bestaat consensus onder de geleerden. Het is tevens één van de grootste immorele daden die door Allah wordt verboden in de Koran.

Wij adviseren jou geduldig te zijn en deze situatie met gepastheid te dragen. Blijf ver weg van alle zaken die ertoe kunnen leiden dat je dingen gaat doen die de Woede van Allah oproepen. Weet dat Allah deze wereld heeft gemaakt als een plaats van beproeving voor Zijn gelovige dienaren. Degene die geduldig is en zijn eigen begeerten niet achtervolgt, daarmee de gunst van zijn Heer zoekende, Allah zal hem belonen met het Paradijs, waar Hij hem allerlei soorten geneugten zal schenken die niet te vergelijken zijn met het voorbijgaande wereldse plezier dat hij heeft moeten opofferen. Dit alles naast de blijdschap en gemoedsrust die hij in zijn hart ervaart doordat hij zijn Heer gehoorzaamt.

Wellicht zal deze jongeman, als hij ziet dat jij vasthoudt aan jouw religie en je het vermijdt met hem om te gaan en met hem te zitten ondanks het feit dat jij van hem houdt, zich de grootsheid van deze religie realiseren. Een religie die ervoor zorgt dat de volgelingen ervan bereid zijn om al datgene waar zij van houden op te offeren omwille van hun Heer, hopende op een grote beloning vanwege hun geduld in het gehoorzamen van Hem en vanwege het wegblijven van verboden zaken. Wellicht zal dit voor hem de aanleiding zijn om moslim te worden.

Wij vragen Allah hem te leiden tot de Islam, om het goede makelijk te maken voor jou en om het slechte weg te houden van jou.

Amien

Sheich Mohammed Saalih al-Munajjid