Omgangsvormen van moslims in het westen

12879

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle. Alle lof zij Allah de Heer der werelden en vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, zijn familie en metgezellen.

In de periode tussen 23 en 25 december 2016 werd er bij stichting as-Soennah een conferentie gehouden met als titel ‘De omgangsvormen van moslims in het westen’. Tijdens deze conferentie werden de volgende onderwerpen besproken:

·         De moslims in het westen en de identiteitscrisis.

·         De omgangsvormen tussen moslims onderling.

·         De omgangsvormen tussen moslims en niet-moslims.

·         De uitdagingen waarmee de moslimminderheid te maken krijgt.

·         Rechten en plichten van moslims.

·         Het moslimgezin.

·         De bijzonderheid van de fatwa.

Tijdens de conferentie werd de nadruk gelegd op de volgende zaken:

1.     De moslims vormen één lichaam, ongeacht het verschil in etniciteit en taal. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Slechts de gelovigen zijn broeders (van elkaar).”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld.”

(Soerat Aali ʿImraan: 103)

De moslims moeten op zoek gaan naar meer verbondenheid en eenheid om hun onderlinge gevoelens en relaties te versterken.

2.     Omdat moslims in het westen voor grote uitdagingen staan, moeten zij nog zuiniger zijn op hun onderlinge banden en verstandhoudingen. Wie tweedracht binnen de gemeenschap zaait, begaat een groot onrecht tegenover de gemeenschap.

3.     De moslims – in het bijzonder islamitische stichtingen en moslimvertegenwoordigers – moeten in deze tijd de onderlinge conflicten en geschillen achterwege laten en hun onderlinge samenhang bevorderen om een sterke gemeenschap op te bouwen.

4.     Aandacht en zorg voor de opvoeding van kinderen waarbij zaken zoals de islamitische geloofsleer, habitus, omgangsvormen, Arabische taal en onderwijs in het algemeen centraal staan.

5.     Het benadrukken van het belang van het vergaren van islamitische kennis, rekening houden met islamitische doelen en afwegen van voordelen en nadelen.

6.     De Islam is een Boodschap gericht aan iedereen en niet aan een specifiek deel van de mensheid. Allah zegt tegen de Profeet Mohammed, vrede zij met hem (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, voorwaar, ik ben voor jullie allen de Boodschapper van Allah.”

(Soerat al-Aʿraaf: 158)

De moslims in het westen hebben de taak het universele karakter van de Islam uit te dragen middels hun overtuiging, uitspraken en handelingen. Ook als er twijfels en misverstanden ontstaan over de Islam, dan is het de taak van de moslims om deze weg te nemen.

7.     De moslims en niet-moslims die dezelfde samenleving delen, moeten elkaar ondersteunen. Moslims moeten goed gedrag vertonen richting niet-moslims en participeren in de samenleving. Zij moeten ernaar streven om samen met de rest van de samenleving de algemene belangen te behartigen en de welvaart en welzijn van het land te dienen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De meest geliefde persoon bij Allah is degene die het meeste voordeel oplevert voor de mensen.”

(atTabaraanie)

8.     De Islam is gekomen om twee soorten relaties te regelen; de relatie met Allah en de relatie met mensen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 13)

Het samenwonen met en leren kennen van elkaar is één van de doelen waarom wij geschapen zijn en op aarde zijn geplaatst. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) heeft jullie uit de aarde geschapen en Hij heeft jullie daarop gevestigd.”

(Soerat Hoed: 61)

Het samenleven met elkaar en zich vestigen op aarde gebeurt door het nastreven van verbetering en geen verderf op aarde te zaaien. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zaai geen verderf op aarde nadat deze verbeterd was.”

(Soerat al-Aʿraaf: 56)

Het niet zaaien van verderf op aarde betekent het vestigen van rechtvaardigheid en het bestrijden van onrecht. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, Wij hebben Onze Boodschappers met duidelijke Bewijzen gestuurd. En Wij zonden het Boek en de weegschaal (d.w.z. rechtvaardigheid) met hen neer, opdat de mensen voor rechtvaardigheid zullen staan.”

(Soerat al-Hadied: 25)

9.     Het zich houden aan de Islam volgens de beginselen van gematigdheid en tolerantie en het zijn van een inspiratiebron voor anderen op het gebied van goed gedrag en zeden.

10.  Wie een religieuze of morele overtreding begaat, dupeert daarmee de Islam. Het volstaat niet om de Islam slechts te bezigen in de moskee. Men moet de Islam uitdragen, overal waar hij komt en tegenover iedereen die hij ontmoet.

11.  Zuinig zijn op de gezinsband, zich inspannen om onderlinge geschillen op te lossen en het negeren van kleine irritaties om het moslimgezin te versterken en daarmee ook het geloof en de identiteit van haar leden.

12.  De moslims in het westen hebben rekening te houden met de bijzonderheid van hun positie en moeten hun religieuze zaken daarop af te stemmen. Dus het importeren van kant-en-klare fatwa’s uit het buitenland inzake specifieke kwesties die zich in het westen voordoen, pakt niet altijd goed uit.

13.  De wetten en regels in het westen zijn bedoeld om vrijheid en gelijkheid voor iedereen te realiseren. Daarom moeten de moslims op een beschaafde, intellectuele manier hun rechten en vrijheden opeisen.

14.  De hetze die de media soms tegen de moslims voert, is niet bevorderlijk voor het gemeenschapsgevoel en de saamhorigheid binnen de samenleving.

15.  De moslims moeten zich niet door de negatieve berichtgevingen van de media laten provoceren. Ook moeten zij alle mogelijke, toegestane middelen inzetten om deze berichten te ontkrachten.

16.  Een belangrijke vrijheid die door het westen wordt gewaarborgd is de vrijheid van meningsuiting. Deze vrijheid is bedoeld voor iedereen en dus ook voor de moslims. Ook zij moeten de kans krijgen om hun kant van het verhaal te vertellen en zich uit te spreken over de beschuldigingen die vaak tegen hen worden ingebracht.

Stichting as-Soennah
14 januari 2017