Waarom zou ik de Islam moeten omarmen?!

9485

Allah, de Verhevene zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“O, Mensen! Aanbidt jullie Heer Die jullie heeft geschapen en degenen voor jullie, opdat jullie godvrezend zullen zijn.” (Soerat al-Baqarah: 21)

Allah heeft ons bevolen om Hem te aanbidden. Maar iemand zou toch kunnen zeggen: “Kan ik Hem dan niet aanbidden als een jood of een christen of een hindoe of een sikh? Waarom kan ik Hem niet aanbidden op mijn eigen manier?” Allah, de Maker van de hemelen en de aarde, antwoord hierop wat als volgt vertaald kan worden:

“En wie een andere godsdienst dan de Islam zoekt; het zal van hen niet geaccepteerd worden en hij behoort in het Hiernamaals tot de verliezers.” (Soerat Aali cImraan: 85)

En:

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie volledig gemaakt en heb Ik de Islam voor jullie als godsdienst gekozen.” (Soerat al-Maa’iedah: 3)

Allah, de Schepper en de Onderhouder van de universum, heeft dus aangegeven dat de enige godsdienst die Hij accepteert, de Islam is. Het is de enige weg om succes en welbehagen in dit leven en in het Hiernamaals te bereiken. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Voorwaar, degenen die Onze Verzen loochenen en die zich er hooghartig van afwenden; de poorten van de hemel zullen voor hen niet worden geopend, en zij zullen het Paradijs niet binnengaan, totdat de kameel door het oog van de naald gaat. En zo vergelden Wij de misdadigers.” (Soerat al-Acraaf: 40)

Maar waren Abraham, Ishmael, Izaak, Jacob en de andere profeten (vrede zij met hen) van het Oude Testament dan geen joden? Was Jezus dan geen christen? Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Of zeggen jullie (joden en christenen) dat Ibrahiem, Ismaciel, Ishaaq, Jaccoeb en de stammen joden of christenen waren? Zeg: ,,Weten jullie het beter of Allah?” (Soerat al-Baqarah: 140)

“En toen cIsa ongeloof bij hen ontdekte, zei hij: ,,Wie zijn mijn helpers (op het rechte Pad) naar Allah?” Zijn apostelen zeiden: ,,Wij zijn helpers van Allah, wij geloven in Allah, getuig dus dat wij moslims zijn.” (Soerat Aali cImraan: 52)

“Maar,” zou er gezegd kunnen worden, “Ik volg de godsdienst van mijn ouders. Het zou hen beschamen als ik een andere religie zou aannemen.” Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

En wanneer tot hen gezegd wordt: ,,Volgt wat Allah heeft nedergezonden.”, dan zeggen zij: ,,Nee! Wij volgen dat (de pad van afgoderij) waarop wij onze vaderen aantroffen.” Wat! Zelfs als hun vaderen niets begrepen en niet de rechte leiding volgden? (Soerat al-Baqarah: 170)

“Maar mijn familie en vrienden zullen boos op me worden en me in de steek laten.” Is het niet beter dat zij boos op je worden en je in de steek laten dan Allah? Hij, de Almachtige, zegt wat als volgt vertaald kan worden:

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het Rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet van de dwalenden. (Soerat al-Fatihah)

Ibn Kathier, de grote moslimsgeleerde op het gebied van tafsier (koranexegese) zegt over deze verzen: “Degenen aan wie Allah gunsten heeft geschonken, zijn zij die Hem aanbaden en gehoorzaamden van onder Zijn Engelen, Profeten, gelovigen en rechtgeleide mensen.”

Je moet je realiseren dat iedereen op de Dag des Oordeels ter verantwoording zal worden geroepen voor zijn daden. Niemand zal worden overgeslagen en niemand zal zich op die Dag kunnen verstoppen achter anderen. Allah zal zeggen (interpretatie van de betekenis):

“O cIsa, zoon van Mariam! Heb jij tegen de mensen gezegd: ,,Neem mij en mijn moeder tot twee goden naast Allah?” Hij zal zeggen: “Verheven bent U! Nooit zou ik kunnen zeggen waarop ik geen recht heb. Indien ik dat gezegd had, zou U dat zeker geweten hebben. U weet wat er in mijn binnenste is, en ik weet niet wat er in Uw binnenste is. Voorwaar! U bent de Kenner van het verborgene. Ik heb hen niets anders gezegd dan U mij geboden heeft te zeggen: “Dient Allah, mijn Heer en jullie Heer.” (Soerat al-Maa’iedah: 116-117)

De Profeet heeft ons verteld dat op de Dag des Oordeels wanneer de profeten gevraagd zullen worden om te bemiddelen bij Allah, zij dit allemaal zullen weigeren. Zij zullen zeggen: “Mijzelf! Mijzelf!”, behalve de Profeet Mohammed, hij zal bij Allah bemiddelen voor de gelovigen. (al-Boechari)

Het mag duidelijk wezen dat iedereen er op die dag alleen voor zal staan. Niet je ouders, noch je vrienden, noch degenen die je buiten Allah plachte te aanbidden, zullen in staat zijn jou op die Dag enig voordeel te verschaffen. Allen zullen zij in een staat van angst en dronkenschap zijn (vanwege de moeilijkheid van die Dag). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Op die dag vlucht de mens van zijn broeder. En van zijn moeder en zijn vader. En van zijn vrouw en van zijn kinderen. Een ieder van hen zal op Die dag een bezigheid hebben die hem genoeg is.” (Soerat cAbasa: 34-37)

Bereidt je dus voor op deze dag, want het is dichterbij dan je denkt. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“Waarlijk! Zij zien haar (de Dag des Oordeels) als ver weg. Maar Wij zien haar als dichtbij. Op die Dag zal de Hemel als gesmolten metaal zijn. En zullen de bergen als wol zijn. En geen trouwe vriend zal naar een (andere) trouwe vriend vragen.” (Soerat al-Macaaridj: 6-10)