Voorrechten bij zwangerschap

59708

Alle lof zij Allah.

Er is geen twijfel over dat de zwangerschap en de bevalling van een vrouw vallen onder het naleven van een bij Allah geliefd doel van de Shariecah. Namelijk het vermeerderen van de nakomelingen van de moslims die de Eenheid van Allah verkondigen, de volgelingen van de Profeet (vrede zij met hem). Dit is het allerbelangrijkste waarop de vrouw zich moet richten gedurende haar zwangerschap.

Het is overgeleverd dat Macqil ibn Yasaar heeft gezegd: “Een man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Ik heb een vrouw gevonden die van goeden huize komt en mooi is, maar ze kan geen kinderen krijgen. Moet ik met haar trouwen?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Nee.” Vervolgens kwam hij een tweede keer en hij (vrede zij met hem) vertelde hem haar niet te huwen. Toen kwam hij voor de derde keer bij hem en hij (vrede zei met hem) zei toen: “Trouw degene die liefdevol en vruchtbaar (die veel kinderen kan baren) is, want ik zal trots zijn op jullie grote aantallen vóór de volkeren.”

(Aboe Daawoed, an-Nasaa’ie en Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Als de zwangerschap zwaar is voor de vrouw en zij deze met geduld draagt, dan zijn er vanwege het doel waarnaar we verwezen hebben vele voordelen die de moeder ten goede komen. Waaronder de volgende:

1.     Psychische voorbereiding op de opvoeding van het kind. En dit is de belangrijkste en moeilijkste taak die er is, want de ouders dienen het kind groot te brengen met het hebben van een goede houding en religieuze toewijding omwille van Allah. Zij hopen hiermee op de Beloning van Allah vanwege de daden van hun rechtschapen kind, opdat hij een doorlopende liefdadigheid voor hen zal worden na hun dood. En dus kunnen zij daardoor een groot deel van de beloning verkrijgen,waar alleen Allah kennis over heeft.

2.     De moeilijkheden die de zwangere vrouw ondervindt, inclusief pijn en kwalen, en in veel gevallen psychische en fysieke problemen, zullen – met de Wil van Allah – allen grote beloningen met zich meebrengen ten voordele van haar. Allah, de Verhevene, zal de moslim belonen voor alles wat hem overkomt in deze wereld. In zoverre zelfs dat als hij geprikt wordt door een doorn, Allah daarmee een aantal van zijn zonden zal kwijtschelden. En de bevallingspijn en de zwangerschap zijn vele malen groter dan dat.

3.     Zelfs als we aannemen dat deze vrouw sterft tijdens de bevalling, zal ze sterven als martelares. Dit geeft de deugd van haar positie aan, want de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vrouw die tijdens de zwangerschap of bevalling overlijdt, is een martelares.”

(Aboe Daawoed)

De overlevering is authentiek verklaard door imam an-Nawawie, die zei: “(Dit betreft) degene die overlijdt tijdens de bevalling met iets (het kind) binnenin dat ongescheiden van haar is.”

(Sharh Moeslim, boekdeel 13, blz. 62)

De daden van aanbidding die de zwangere vrouw kan verrichten, zijn alle daden van aanbidding die de moslim zowel overdag als ‘s nachts uitvoert. Zoals bidden, vasten (zolang er geen vrees is voor schade), uitgeven van liefdadigheid, Koran lezen en het regelmatig reciteren van de Adhkaar (gedenkingen) die voorschreven zijn in de Shariecah. En ook het vriendelijk behandelen van de mensen, familiebezoek, zelfreflectie en het streven naar het beste gedrag, daden en woorden.

Eén van de zaken waar de vrouw zich mogelijk op zou moeten richten tijdens deze periode, is het leren over verantwoorde methoden van het opvoeden van kinderen. Ook kan zij boeken lezen die gaan over dit onderwerp of luisteren naar nuttige lezingen van geleerden die daarin gespecialiseerd zijn. Dit kan gaan over morele opvoeding, gezondheid, psychologie, pedagogie, en ga zo maar door. Op die manier bereidt ze zich voor op de grote taak die Allah, de Verhevene, de ouders heeft toevertrouwd, namelijk het opvoeden en verzorgen van het kind. Zo kunnen de ouders met kennis en inzicht aan hun taak beginnen, de beste resultaten bereiken en de Tevredenheid van Allah behalen in dit leven en in het Hiernamaals.

Wat betreft specifieke rituelen of Adhkaar die specifiek bedoeld zijn voor de vrouw tijdens de zwangerschap, daarover is ons niets bekend in de Islam.

Tot slot merken we op dat er bepaalde overleveringen zijn die erop wijzen dat de zwangerschap van de vrouw een beloning met zich meebrengt die gelijk is aan de beloning van iemand die vast en het nachtgebed verricht omwille van Allah. En dat er vele andere beloningen zijn voor de bevalling, borstvoeding en het spenen van het kind. Echter zijn dat allemaal valse en gefabriceerde overleveringen. Het is dus niet toegestaan om deze overleveringen aan te halen of ze te bespreken, behalve als het is om de mensen hiertegen te waarschuwen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com