Het opvoeden van onze kinderen

30231

Het is essentieel om erop te wijzen dat slecht gedrag in de meeste gevallen in overeenstemming is met iemands begeerten en verlangens. Daarom zal het kind het slechte gedrag met de kleinste invloed en meest futiele reden overnemen. Aan de andere kant betekent het goede gedrag het disciplineren van zichzelf en het bedwingen van begeerten en verlangens die nadelig zijn voor het eigen belang. Goed gedrag betekent het volgen van een pad dat tegengesteld is aan de eigen (slechte) verlangens en begeerten. Het is een constructief proces dat moeite en inzet vereist.

Een goede opvoeding plant het goede gedrag en instelling stevig in het hart en verstand van het kind, opdat hij in staat is verdorven verlangens en begeerten te weerstaan. Hij zal zich niet comfortabel voelen, behalve met zaken die hem helpen vast te houden aan het pad van deugdzaamheid. En hij zal alles verachten dat tegengesteld is aan goede waarden.

Om het kind deze goede instelling en gedrag te laten accepteren, is het essentieel dit geliefd bij hem te maken. Liefde kan niet gedwongen worden en met hardheid worden ingeplant. Daarentegen is het volgende nodig:

  1. Vriendelijkheid en zachtmoedigheid.

Er is een aantal overleveringen waarin de Profeet (vrede zij met hem) ons leert vriendelijkheid en zachtmoedigheid te gebruiken in de omgang met anderen. Waaronder de volgende:

cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), de echtgenote van de Profeet (vrede zij met hem), heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk Allah houdt van vriendelijkheid in alle zaken.”

(al-Boekhaarie)

Djarier (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die onthouden is van vriendelijkheid is onthouden van goedheid.”

(Moeslim)

cAa’ishah heeft ook overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen vriendelijkheid in een zaak of deze siert het. En het wordt niet van een zaak weggenomen of het maakt het gebrekkig.”

(Moeslim)

En zij (cAa’ishah) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Als Allah, de Verhevene, het goede wilt voor een gezin, dan boezemt Hij vriendelijkheid bij hen in.”

(Ahmad; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Kinderen houden van nature van de ouder die vriendelijk tegenover hen is, hen helpt en om hen geeft. Echter dient dat zoveel mogelijk te gebeuren zonder te schreeuwen en boos te worden. Maar juist met wijsheid en geduld.

Het kind heeft ontspanning en spel nodig, en ook discipline en onderricht. Daarom dient alles in gematigde vorm aandacht te krijgen. Kinderen houden namelijk van vriendelijke ouders. Deze liefde geeft hen een sterke motivatie hun ouders te gehoorzamen. Tegenovergesteld; als vriendelijkheid afwezig is en er geweld en hardvochtigheid is, dan zal dit leiden tot vervreemding. Dit zal op haar beurt leiden naar koppigheid en ongehoorzaamheid of wijdverspreide angst die zal zorgen voor een houding van leugens en bedrog bij het kind.

  1. Een goede behandeling sluit het straffen, als dit noodzakelijk is, niet uit.

Echter dien je op te merken dat straffen bij het opvoeden van kinderen met wijsheid moet worden toegepast. Het is niet goed een kind voor elke overtreding te straffen. Daarentegen dient bestraffing te worden toegepast als vriendelijkheid geen nut meer heeft en als adviezen, instructies en verboden tevergeefs zijn. Straffen dienen nuttig zijn. Als je bijvoorbeeld een probleem met je kinderen hebt dat zij veel tijd voor de televisie besteden, dan kan je hen voorschrijven naar welke programma’s zij mogen kijken. Programma’s die profijtvol zijn, niet schadelijk en zoveel mogelijk vrij van inhoud die problemen kunnen opleveren. Als zij de aangegeven tijd overschrijden, dan kan je hen straffen door hen de televisie een hele dag te ontnemen. Als zij de aangegeven tijd weer overschrijden, dan kan je hen er een langere periode van ontnemen. Afhankelijk van wat nodig is om het doel te bereiken en van nut zal zijn om hen te disciplineren.

  1. Het goed voorbeeld stellen.

De ouders dienen allereerst zelf vast te houden aan de instelling en het gedrag die zij in hun kinderen willen planten. Zo is het bijvoorbeeld niet gepast voor een vader zijn kind te verbieden te roken als hij zelf rookt. Daarom zei één van de vroegere generaties tegen de leraar van zijn kinderen: “Laat het eerste dat jij doet om mijn kinderen zuiver te maken zijn, dat jij je eigen manieren herstelt. Want hun fouten zijn verbonden aan jouw fouten. In hun ogen is wat jij doet goed en is waar jij je van afhoudt slecht.”

(Taariekh Dimashq; boekdeel 38, blz. 271-272)

  1. Een goede omgeving.

Dit is de omgeving waarin het verrichten van goede daden wordt geprezen en degene die dit doet wordt gerespecteerd. En waar slechte daden en degenen die deze verrichten worden bekritiseerd. In de huidige tijden ontbreekt deze goede omgeving vaak. Echter kunnen we ons best doen om het fysiek, psychologisch en financieel te creëren, met de Wil van Allah.

Een moslimgezin kan bijvoorbeeld een buurt of stad opzoeken waar een moskee of islamitische stichting is die programma’s aanbiedt voor moslimkinderen. Als het kind bijvoorbeeld geïnteresseerd is in een specifieke sport of activiteit, dan kan de familie zoeken naar een geschikte sportclub of organisatie. Het mengen met andere kinderen speelt een grote rol. Probeer negatieve effecten van het mengen te reduceren.

Als de vader spendeert aan mooie kleding, heerlijk eten en een comfortabel huis, dan dient hij ook te spenderen aan de middelen om een goede instelling en gedrag te verkrijgen. En laat hem de beloning hiervoor bij Allah, de Verhevene, zoeken.

Tot slot dien je je voortdurend Doecaa’ (smeekbede) te verrichten. Vooral op tijden dat smeekbeden verhoord worden. Zoals het laatste derde deel van de nacht, bij het prosterneren en op de vrijdag. Smeek Allah, de Verhevene, veelvuldig en vraag Hem jouw kinderen deugdzaam te maken en hen te leiden naar het rechte Pad. Smeekbeden verrichten voor kinderen is één van de eigenschappen van de deugdzame dienaren van Allah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die zeggen: “Onze Heer, schenk ons van onze echtgenotes en ons nageslacht een verkoeling voor de ogen (d.w.z. een genot) en maak ons tot de leiders van de godsvruchtigen.”

(Soerat al-Foerqaan: 74)

Sheikh cAbdoer-Rahmaan as-Sacdiy (moge Allah genadig met hem zijn) zei: “ ‘Een verkoeling voor de ogen’ betekent een bron van vreugde. Als we de situatie en eigenschappen van degenen die deze Doecaa’ hebben verricht onderzoeken, dan zullen we op basis van hun kwaliteiten en hoge positie realiseren dat zij niet tevreden zullen zijn totdat zij hun kinderen hun Heer zien gehoorzamen, welopgevoed en actief zijn. Aangezien het een smeekbede is die hun echtgenotes en kinderen het pad van deugdzaamheid laat volgen. Ook is het een smeekbede voor henzelf, omdat het voordeel bij hen terugkomt. Daarom beschouwden zij het als een gift aan hen en zeggen zij ‘schenk ons’ (oftewel: geef ons). In feite brengt hun smeekgebed profijt voor alle moslims, want de deugdzaamheid van degenen die zijn genoemd, brengt deugdzaamheid aan velen die aan hen zijn verbonden en zal hen ook baten.”

(Taysier ul-Kariem il-Mannaan fie Tafsieri Kalaam ir-Rahmaan; blz.587)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com