De gevolgen van ‘Laa ilaaha illAllah’

9344

Als de zin ‘Laa ilaaha illAllah’ (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah) wordt uitgesproken met oprechtheid vanuit het hart en er vervolgens naar hiernaar wordt geleefd, dan kan het niet anders dan dat dit innerlijk en uiterlijk bewonderenswaardige gevolgen zal hebbenop het individu en de samenleving.

Het verenigen van de moslims

Eén van de belangrijkste gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’ is dat de moslims verenigd en versterkt zullen worden. Dit zolang zij dezelfde ware godsdienst volgen én praktiseren en zij zich houden aan de dezelfde ʿAqiedah(geloofsleer). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.”

(Soerat Aali ʿImraan: 103)

“Hij is het Die jou versterkte met Zijn hulp en met de gelovigen. En Hij bracht hun harten tot elkaar. En al had jij alles besteed wat er op de aarde is, dan zou jij hun harten niet tot elkaar kunnen brengen, maar Allah heeft hen tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Anfaal: 62-63)

Het verschillen in zaken van geloofsleer leidt tot splitsing, verdeeldheid en vijandigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, degenen die hun godsdienst opsplitsen en verdeeld raakten in groepen, jij (O Mohammed) bent in niets verantwoordelijk voor hen.”

(Soerat al-Anʿaam: 159)

“Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.”

(Soerat al-Moe’minoen: 53)

De mensen zullen zeker niet verenigd worden, behalve als zij het juistegeloof en de correcte geloofsleer van de Tawhied (eenheid van Allah) volgen. Beide zijn een uitvloeisel van ‘Laa ilaaha illAllah’. Wij hoeven (als voorbeeld) slechts te wijzen op de toestand van de Arabieren vóór en na de Islam om dit duidelijk te maken.

Het heersen van veiligheid en vrede in een verenigde samenleving

In een samenleving waar men gelooft en leeft volgens ‘Laa ilaaha illAllah’ heerst veiligheid en vrede, aangezien de individuen in zo een samenleving ervoor zullen zorgen dat zij slechts doen wat Allah heeft toegestaan en laten wat Allah heeft verboden. Kortom, zij zullen in overeenstemming met de juiste geloofsleer handelen. Dit zal de mensen weerhouden van vijandigheid, onderdrukking, onrechtvaardigheid en zal hen ertoe brengen samen te werken, elkaar lief te hebben omwille van Allah en elkaar te behandelen als broeders. (Interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de gelovigen zijn elkaars broeders.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)

Voordat de Arabieren geloofden in ‘Laa ilaaha illAllah’, leefden zij in een sfeer van vijandigheid, onzekerheid, doden en gedood worden. Toen zij zich tot de Islam bekeerden veranderde dit in zijn geheel. Dezelfde mensen leefden na hun bekering in vrede met elkaar en in een staat van liefde waarin broederschap overheerste. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, en barmhartig onderling.”

(Soerat al-Fath: 29)

“En gedenkt de gunst die Allah jullie heeft geschonken toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door zijn gunst broeders werden.”

(Soerat Aali ʿImraan: 103)

Het bereiken van geluk

Eén van de gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’ is het verkrijgen van puurheid van het geloof. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers zal aanstellen, zoals hij degenen voor hen als plaatsvervangers aanstelde, en dat Hij hun godsdienst voor hen zal vestigen, en dat Hij hun toestand zal vervangen door één van veiligheid na hun vrees. Zij aanbidden Mij en zij kennen aan Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn; zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.”

(Soerat an-Noer: 55)

Allah heeft het bereiken van deze verheven doelen verbonden aan de voorwaarde dat alleen Hij aanbeden en gehoorzaamd wordt en dat er geen deelgenoten aan Hem worden toegekend. Dit is de ware betekenis van ‘Laa ilaaha illAllah’.

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan