De gevolgen van Laa ilaaha illAllah

9304

Als het woord ‘Laa ilaaha illAllah’ (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah) gezegd wordt met oprechtheid vanuit het hart en er vervolgens naar dit woord geleefd wordt, dan kan het niet anders dan dat dit innerlijk en uiterlijk bewonderenswaardige gevolgen zal hebben op het individu en de samenleving.

Het verenigen van de moslims

Een van de belangrijkste gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’ zal zijn dat de moslims verenigd en versterkt zullen worden, zolang zij dezelfde ware godsdienst volgen en praktiseren en zolang zij zich houden aan de dezelfde cAqiedah (geloofsleer). Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld.”

(Soerat Aali cImraan: 103)

“Hij is het Die jou versterkte met Zijn hulp en met de gelovigen. En Hij bracht hun harten tot elkaar. En al had jij alles besteed wat er op de aarde is, dan zou jij hun harten niet tot elkaar kunnen brengen, maar Allah heeft hen tot elkaar gebracht. Waarlijk, Hij is Almachtig, Alwijs.”

(Soerat al-Anfaal: 62-63)

Het verschillen in zaken van geloofsleer leidt tot splitsing, verdeeldheid en vijandigheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, degenen die hun godsdienst opsplitsen en verdeeld raakten in groepen, jij (O Mohammed) bent in niets verantwoordelijk voor hen.”

(Soerat al-Ancaam: 159)

“Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden.” (Soerat al-Moe’minoen: 53)

De mensen zullen werkelijk niet verenigd worden, behalve als ze het correcte geloof en de correcte geloofsleer van de Tawhied (eenheid van Allah), welke beiden een uitvloeisel zijn van ‘Laa ilaaha illAllah’, volgen. We hoeven slechts te wijzen op de toestand van de Arabieren voor en na de Islam om dit duidelijk te maken.

Het heersen van veiligheid en vrede in een verenigde samenleving

In een samenleving waar men gelooft en leeft volgens ‘Laa ilaaha illAllah’ heerst veiligheid en vrede, aangezien de individuen in zo een samenleving ervoor zullen zorgen dat zij slechts datgene doen wat Allah heeft toegestaan en datgene zullen laten wat Allah heeft verboden. Kortom, zij zullen in overeenstemming met de juiste cAqiedah handelen. Dit zal de mensen weerhouden van vijandigheid, onderdrukking, onrechtvaardigheid en zal hen ertoe brengen samen te werken, elkaar lief te hebben omwille van Allah en elkaar te behandelen als broeders:

“Waarlijk, de gelovigen zijn elkaars broeders.”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 10)

Voordat de Arabieren geloofden in ‘Laa ilaaha illAllah’, leefden zij in een sfeer van vijandigheid, onzekerheid, moorden en vermoord worden. Toen zij zich daarentegen tot de Islam bekeerden veranderde dit allemaal. Diezelfde mensen leefden na hun bekering met elkaar in vrede en in een atmosfeer van liefde, en broederschap overheerste. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Mohammed is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, en barmhartig onderling.”

(Soerat al-Fath: 29)

“En gedenkt de gunst die Allah jullie heeft geschonken toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door zijn gunst broeders werden.” (Soerat Aali cImraan: 103)

Het bereiken van geluk

Eén van de gevolgen van het naleven van ‘Laa ilaaha illAllah’ is het verkrijgen van puurheid van het geloof. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

“En Allah heeft degenen onder jullie die geloven en goede werken verrichten beloofd, dat Hij hen zeker op aarde als plaatsvervangers zal aanstellen, zoals hij degenen voor hen als plaatsvervangers aanstelde, en dat Hij hun godsdienst voor hen zal vestigen, en dat Hij hun toestand zal vervangen door één van veiligheid na hun vrees. Zij aanbidden Mij en zij kennen aan Mij in niets deelgenoten toe. Maar wie daarna ongelovig zijn; zij zijn degenen die zwaar zondig zijn.”

(Soerat an-Noer: 55)

Allah heeft het bereiken van deze verheven doelen verbonden aan de voorwaarde dat Hij alleen aanbeden en gehoorzaamd wordt en dat er geen deelgenoten aan Hem worden toegekend. Dit is de ware betekenis van ‘Laa ilaaha illAllah’.

Sheich Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan