De uitspraken van de grote geleerden over de Eigenschappen van Allah?

13881
Hier volgt een samenvatting van de vaststaande meningen van de vier grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van Allah. Ik vraag Allah om de intentie achter dit werk onvermengd te laten zijn en ons te leiden naar het rechte pad.

Imam Aboe Haniefah (moge Allah hem genadig zijn)

Imam Aboe Haniefah zegt: “Aan Allah behoort een Hand, een Gezicht en een Nafs, zoals Hij te kennen geeft in de Koran. Dus datgene wat Allah aan Zichzelf toeschrijft in de Koran wat betreft Gezicht, Handen en Nafs, zijn Eigenschappen van Allah waarvan de hoedanigheid niet bekend is. En het is niet toegestaan om Zijn Hand te vertalen met Zijn Macht of Zijn Gunst, want dit is een ontkenning van Zijn Eigenschappen…”[1]

Ook zegt hij: “De Eigenschappen van Allah zijn anders van hoedanigheid dan onze eigenschappen. Zijn Kennis is anders dan onze kennis, Zijn Macht is anders dan onze macht, Zijn Zicht is anders dan ons zicht, Zijn Gehoor is anders dan ons gehoor en Zijn Spraak is anders dan onze spraak.”[2]

Verder zegt hij met betrekking tot Allah’s Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Allah’s Hand is boven hun handen.” (Soerat al-Fath: 10)

“Zijn Hand is anders dan die van Zijn schepselen.”[3]

Bovendien zegt imam Aboe Haniefah: “Waarlijk, Allah bevindt Zich boven de hemelen en niet op aarde.” Een man vroeg hem vervolgens: “Hoe zit het dan met de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En Hij is met jullie.” (Soerat al-Hadied: 4)

Hierop antwoordde imam Aboe Haniefah: “Dit is net alsof jij iemand een brief schrijft waarin je zegt: ,,Ik ben met jou,” en toch ben jij van hem verwijderd.”[4]

Imam Maalik (moge Allah hem genadig zijn)

Djacfar ibnoe cAbdillah zegt: “Toen wij een keer bij Maalik zaten, kwam een man binnenstappen en vroeg: ,,O Aboe cAbdillah, Allah heeft Zich boven Zijn Troon verheven, hoe heeft Hij Zich verheven?” imam Maalik werd naar aanleiding van deze vraag ontzettend boos en het klamme zweet brak hem uit. Hij hief vervolgens zijn hoofd en gooide een stokje weg dat hij eerder in zijn hand had en zei: ,,Wat betreft de hoedanigheid van (de Eigenschappen van) Allah, dit gaat ons verstand te boven. Wat betreft het zich verheffen, (de betekenis hiervan) is bekend, het geloven in het feit dat Allah zich boven Zijn Troon heeft verheven is verplicht en het vragen ernaar is een religieuze innovatie (bidcah)…”[5]

Imam Ash-Shafici (moge Allah hem genadig zijn)

Toen Ash-Shafici gevraagd werd over de Eigenschappen van Allah, zei hij[6]: “Waarlijk, Allah is Horende, bezit Twee Handen op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“Welnee, Zijn Beide Handen zijn uitgestrekt.” (Soerat Al-Maa’idah: 64)

Hij bezit een Rechterhand op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“En de hemelen zijn opgerold in zijn Rechterhand.” (Soerat Az-Zoemar: 67)

Hij bezit een Gezicht op basis van de volgende Uitspraak (interpretatie van de betekenis):

“En er rest slechts het Gezicht van jouw Heer…” (Soerat Ar-Rahmaan: 27)

En Hij bezit een Voet op basis van de volgende overlevering: “Totdat de Heer, de Verhevene, Zijn voet daarin plaatst.” (al-Boechari en Moeslim)

Imam Ahmad (moge Allah hem genadig zijn)

Imam Ahmad heeft gezegd: “Wie beweert dat Allah niet praat, is een ongelovige (Kaafir)”[7]

Ook zei hij: “Wie beweert dat Allah niet gezien zal worden in het Hiernamaals is ongelovige een verloochenaar van de Koran.” [8]

Slotwoord

Als wij de uitspraken van deze grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van Allah bestuderen, dan valt ons op dat deze uitspraken geheel met elkaar overeenstemmen. Zij hanteren allemaal hierin de richtsnoer van de Koran en de authentieke Soennah die vrij is van verdraaiing, ontkenning en het trekken van vergelijkingen als het gaat om de Namen en Eigenschappen van Allah. Dus de ware gelovige bevestigt alle Namen en Eigenschappen die Allah aan Zichzelf heeft toegekend of door de Profeet (vrede zij met hem) aan Hem zijn toegekend zonder in te gaan op de hoedanigheid.

Tot slot dient eenieder te begrijpen dat de Eigenschappen van Allah anders zijn dan die van Zijn schepselen, want niemand is gelijk aan Hem wat betreft Zichzelf, Zijn Eigenschappen en Zijn Daden.

Ik vraag Allah om de moslims baat te geven middels deze woorden en dat Hij hun harten verenigt op basis van één geloofsleer, namelijk die van de Koran en de authentieke Soennah en alle lof zij Allah.

[1] Al-Fiqh al-Absat met Tahqieq van al-Khawthari, blz 56, uitgeverij ‘Anwaar’ in Cairo

[2] Al-Fiqh al-Akbar met uitleg van Al-Qaari, blz. 302, uitgeverij ‘Daar al-Kotob al-3ilmiah’ in Bairoet

[3] Al-Fiqh al-Absat met Tahqieq van al-Khawthari, blz 56, uitgeverij ‘Anwaar’ in Cairo

[4] Al-Asmaa’ was-Sifaat, boekdeel 2, blz. 170

[5] Al-Hiliyyah, boekdeel 6, blz. 325-326

[6] Al-Ictiqaad van Ash-Shafici en At-Tabaqaat van Ibnoe Abi Yaclah

[7] As-soennah, blz. 71, uitgeverij ‘Daar al-Kotob al-3ilmiah’ in Bairoet

[8] Tabaqaat al-Hanaabilah, boekdeel 1, blz. 59 en 145