Een blik op het credo van Ahl us-Soennah

7649
Het Arabische woord voor het credo is al-cAqiedah. Al-cAqiedah staat voor de rotsvaste overtuiging in Allah en alles wat daaronder valt, zoals:
– het erkennen van Zijn Eenheid,
– het gehoorzamen van Hem,
– het geloven in de engelen, de boeken, de profeten, de Dag des Oordeels en de Voorbeschikking,
en alles wat ons aan berichtgevingen heeft bereikt via de Openbaring. Ahl us-Soennah wal-Djamaacah zijn degenen die dezelfde weg zijn ingeslagen als de Profeet (vrede zij met hem) en zijn metgezellen. Zij worden geassocieerd met de Soennah, omdat zij zich hieraan hebben vastgehouden. De toevoeging ‘al-Djamaacah’ heeft weer alles te maken met het feit dat zij zich op de Waarheid hebben verzameld.
Hoe komen Ahl us-Soennah wal-Djamaacah aan hun informatie?
Zij baseren zich wat betreft hun cAqiedah op het Boek van Allah, de authentieke Soennah van de Profeet en de consensus van de Salaf. Met de Salaf wordt gedoeld op de metgezellen, hun volgelingen en de rechtgeleide imams die onderdeel uitmaakten van de eerste drie sublieme generaties. De term Salaf wordt ook wel gebruikt voor eenieder die hun weg volgt.
Alles wat authentiek wordt bevonden aan overleveringen van de Profeet accepteren Ahl us-Soennah wal-Djamaacah en zij handelen hier dan ook naar. Zelfs als de overlevering door slechts een enkeling is verhaald.
Bij het begrijpen van de teksten baseren zij zich op de uitleg van de vrome voorgangers (Salaf) en degenen die hun weg zijn ingeslagen. Alle fundamenten van het geloof zijn door de Profeet reeds uiteen gezet. Het is niemand gegeven om iets aan het geloof toe te voegen. Ahl us-Soennah wal-Djamaacah geven zich volledig over aan Allah en Zijn Boodschapper. Zij trekken niet de uitspraak van een ander, noch hun eigen verlangens voor op de Koran en de Soennah.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah schrijven al-cIsmah (onschendbaarheid) toe aan de Boodschapper. Ook wordt de algehele moslimgemeenschap als onschendbaar beschouwd. Oftewel, het is uitgesloten dat de gemeenschap consensus bereikt over een zaak die dwaling behelst. Individuen buiten de Boodschapper kunnen daarentegen niet als onschendbaar worden beschouwd.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah houden zich in hun discussies met anderen aan de Openbaring. Zij bestrijden niet een Bidcah (religieuze innovatie) door zelf een Bidcah te begaan. Ook wordt extremisme niet bevochten met extremisme, enz. Bidcah wordt door hun als dwaling beschouwd, en iedere dwaling leidt naar het Hellevuur.
Hoe is het gesteld met de Tawhied van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah?
Hun uitgangspunt wat betreft de Namen en Eigenschappen van Allah is het bevestigen van hetgeen wat Hij aan Zichzelf heeft toegeschreven, of die door de Profeet aan Hem zijn toegeschreven. Dit zonder zich schuldig te maken aan ontkenning, verdraaiing en vergelijking. Het trekken van vergelijkingen tussen de Eigenschappen van Allah en die van de mensen, wordt door Ahl us-Soennah wal-Djamaacah als Koefr beschouwd. Evenals het ontkennen van deze Eigenschappen.
Ook beschouwen zij het geloven in Wahdat ul-Woedjoed als Koefr. Dit betekent dat men ervan uitgaat dat Allah één is met Zijn schepping. Zij geloven in de engelen, de boeken en de profeten. Zij geloven in het ophouden van de Openbaring na de dood van Mohammed (vrede zij met hem). Ook wordt hij door hun beschouwd als de laatste Boodschapper. Zij geloven in de Dag des Oordeels en de Voorbeschikking. Zij geloven in de zaken van het ongeziene waarmee de Openbaring is gekomen, zoals al-cArsh (de Troon), al-Koersiy (het Voetstuk), het Paradijs, het Vuur, de bestraffing in het graf, de Siraat, de Weegschaal, enz.
Zij geloven in de Shafaacah (voorspraak) van de Profeet, andere profeten, engelen en rechtgeleide mensen. Zij geloven in het zien van hun Heer op de Dag des Oordeels. Dit vindt plaats in het Paradijs en op de Verzamelplaats (al-Mahshar). Het zien van Allah in het wereldse leven is daarentegen uitgesloten. Zij geloven dat iedere gelovige als een Waliy van Allah kan worden aangemerkt. Dit afhankelijk van de sterkte van zijn geloof.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah getuigen van de Eenheid van Allah wat betreft Zijn Heerschappij, aanbidding, Namen en Eigenschappen. Het richten van een daad van aanbidding aan een ander dan Allah, zoals Doecaa’, het gebed, het doen van een gelofte, het brengen van een offer, het stellen van (volledig) vertrouwen in een ander dan Allah, wordt door hun als Shirk beschouwd.
De aanbidding moet volgens hun liefde, vrees en hoop beslaan. Degene die zich in zijn aanbidding tot één van de voorgenoemde zaken beperkt, is dwalend. De geleerden hebben gezegd: “Wie Allah slechts met liefde aanbidt, is een Zindieq (Kaafir). Degene die Allah slechts met vrees aanbidt, is een Haroeriy (van de Khawaaridj). En degene die Allah slechts met hoop aanbidt, is een Moerdji’iy (iemand die het geloof beperkt tot een zaak van het hart).”
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah geloven dat niemand op de hoogte is van het ongeziene, behalve Allah. Wel is het mogelijk dat Allah iets van het ongeziene bekend maakt aan één van zijn profeten. Ahl us-Soennah wal-Djamaacah interpreteren al-Wasielah (middel) die benoemd wordt in de Koran als daden van aanbidding die de persoon nader tot zijn Heer brengen.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah geloven dat iedere vorm van Barakah (zegening) afkomstig is van Allah. Hij is het Die iets of iemand daarmee specificeert, zoals het geval is bij:
– de nacht van al-Qadr,
– de drie Gewijde moskeeën,
– het water van zamzam,
– de lichamen van profeten.
Dus er kan alleen maar over iets gezegd worden dat het gezegend is, als daar een bewijs voor bestaat.
Wat is al-Imaan volgens Ahl us-Soennah wal-Djamaacah?
Al-Imaan behelst overtuiging, uitspraken en daden. En al-Imaan neemt toe en af.
Degene die de geloofsbelijdenis niet uitspreekt en deze niet bevestigt, wordt niet tot de gelovigen gerekend. De pleger van een grote zonde wordt niet buiten het geloof geplaatst. In het wereldse leven wordt hij gezien als een gelovige met een tekortkoming in zijn geloof. Op de Dag des Oordeels is hij afhankelijk van de Wil van zijn Heer. Hij kan gestraft of vergeven worden. De monotheïsten zullen uiteindelijk allemaal in het Paradijs belanden. Zelfs degenen die eerst een bestraffing moeten ondergaan in de Hel.
Het verklaren van iemand tot Kaafir (ongelovige) is iets waarbij uitgegaan dient te worden van de Koran en de Soennah. Dat iemand een daad of een uitspraak van ongeloof doet, wil nog niet zeggen dat hij zelf als ongelovige kan worden aangemerkt. Er moet eerst nagegaan worden of alle voorwaarden in zijn geval aanwezig zijn en er geen sprake is van belemmeringen, zoals bijv. onwetendheid. Alleen dan kan er overgegaan worden tot het verketteren van diegene.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah over de Koran
De Koran is volgens Ahl us-Soennah wal-Djamaacah het Woord van Allah. Deze is geopenbaard en mag niet als een schepsel worden beschouwd. Het is afkomstig van Allah en het zal tot Hem terugkeren. Het is een wonder dat getuigt van de waarachtigheid van Mohammed (vrede zij met hem). Allah heeft ermee gesproken op een wijze die Hem betaamt. Het Spreken door Hem gebeurde aan de hand van een Stem en in duidelijke letters. De Hoedanigheid hiervan is ons onbekend.
Allah draagt Zelf zorg voor het behouden van de Koran. Wie iets van de Koran ontkent of de mening is toegedaan dat er iets is toegevoegd of weggelaten, is een ongelovige.
Hoe staan Ahl us-Soennah wal-Djamaacah ten opzichte van al-Qadr?
Tot de zuilen van al-Imaan behoort het geloven in al-Qadr (de Voorbeschikking). Hieronder valt ook het geloven in alle categorieën van de Voorbeschikking, namelijk de Kennis, het Schrijven, de Wil en het Scheppen. De dienaar beschikt over een eigen wil, maar deze wil is op zijn beurt weer ondergeschikt aan de Wil van Allah.
Het wel of niet leiden van de dienaren is in de Handen van Allah. Het leiden van iemand is een gunst en het doen afdwalen van iemand is rechtvaardigheid. De dienaar en zijn daden zijn schepselen van Allah. Allah heeft namelijk de daden van Zijn dienaren geschapen en zij hebben deze tot uitvoer gebracht.
De leeftijden van mensen zijn vastgesteld, hun proviand is verdeeld en de gelukkigen en ellendelingen zijn bekend voordat zij geschapen zijn.
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van Ahl us-Soennah wal-Djamaacah?
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah houden zich bezig met het lezen, leren en uitleggen van de Koran. Ook houden zij zich bezig met het onderzoeken en begrijpen van de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Ahl us-Soennah wal-Djamaacah gaan volledig op in het geloof. Zij maken geen onderscheid tussen de verschillende geloofsonderdelen.
Ahl us-Soennah wal-Djamaacah kenmerkt zich door volgzaamheid en eendracht, en houden zich ver van iedere vorm van innovatie en verdeeldheid. Ook kenmerkt zij zich door gematigdheid. Gematigdheid in de overtuiging, het gedrag, de aanbidding, enz. Zij streven ernaar om de moslims te verenigen, zetten zich in voor de Dacwah en rechtvaardigheid. Zij nemen de Rechten van Allah en de rechten van de mensen in acht. Zij kenmerken zich door genade en goedertierenheid. Ze zijn er om elkander te adviseren in het geloof en voelen zich betrokken bij de zaken van alle moslims en dragen graag een steentje bij.
En vrede en zegeningen zij met onze Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.
Leraar: Aboe Ismail
Locatie: SMJ Utrecht
Gebaseerd op het werk van Sheikh Naasir al-cAql