Een waarschuwing tegen tovenarij en kwakzalverij

9052
O moslims, vreest Allah, de Verhevene en klampt jullie vast aan de Eenheid van Allah en waakt voor datgene wat hier haaks op staat. Dit omdat de overtuiging van de moslim niet correct bevonden kan worden, behalve als deze vrij is van alle vormen van veelgodendom. Zo zegt Allah, de Verhevene:

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) ,,Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taaghoet.”

(Soerat an-Nahl: 36)

Helaas moeten wij constateren dat we in een tijd leven waarin de waarheid vermengd is met valsheid en de oproepers tot dwaling sterk zijn toegenomen, terwijl de oproepers tot de waarheid in geringe mate aanwezig zijn. Tot zo een mate dat gesproken kan worden van vreemdelingen. Het zijn er velen die beweren de Islam te omarmen, terwijl zij in werkelijkheid de Islam met zijn antagonist willen verenigen, de Islam met ongeloof en Tawhied met Shirk. Hun toestand is die van degenen over wie Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen berechten volgens (regels van) de Taaghoet (die strijdig zijn met de Wetten van Allah). Terwijl hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de satan hen ver weg wil doen afdwalen.”

(Soerat an-Nisaa’: 60)

Je zult vandaag de dag mensen tegenkomen die menen te beschikken over kennis en geleerdheid, terwijl zij zich inzetten voor het verspreiden van ongeloof en veelgodendom. Dit alles onder het mom van toenadering zoeken tot Allah en houden van rechtschapen personen. De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons gewaarschuwd voor dit soort mensen die anderen bedriegen en misleiden. Tot deze afgedwaalde mensen behoren diegenen die pamfletten verspreiden waarin zij gefabriceerde overleveringen vermengen met authentieke overleveringen en vervolgens zeggen: “Wie zoveel van deze pamfletten aan andere doorstuurt, zal aanspraak maken op een grootse beloning.”

Anderen weer hebben een bepaalde smeekbede of gedicht verzonnen waar Allah geen gezag voor heeft geopenbaard. Smeekbeden en dichtwerk die volstaan met voorbeelden van Shirk en ongeloof. Vervolgens dragen zij de mensen op deze te memoriseren en voor te dragen op bepaalde tijden en zij kennen dit dezelfde waarde toe als de Koran en de overleveringen van de Profeet (vrede zij met hem). Ook beloven zij eenieder die zich hieraan houdt gelukzaligheid in het Hiernamaals.

Tot de rampspoeden waarmee de Islamitische gemeenschap is getroffen behoort natuurlijk ook de ramp van tovenaars en kwakzalvers die aan de hand van hun satanische praktijken de mensen van hun geld beroven, van hun geloofsleer vervreemden en deze verdorvenheden onder hen promoten. Dit terwijl Allah ons in Zijn Boek heeft gewaarschuwd voor tovenarij en te kennen geeft dat dit gelijk staat aan ongeloof. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij volgden wat de satans voorlazen ten tijde van Soelaymaans koninkrijk en Soelaymaan was niet ongelovig, maar de satans waren ongelovig, zij onderwezen namelijk de mensen tovenarij en wat was neergezonden te Babel aan de twee Engelen Haaroet en Maaroet. En geen van beiden gaf onderricht zonder eerst te zeggen: ,,Waarlijk, wij zijn slechts een beproeving, wees daarom niet ongelovig.”

(Soerat al-Baqarah: 102)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Vermijd de zeven vernietigers!” Er werd gevraagd: “Wat zijn zij?” Hierop antwoordde hij: “Het naast Allah aanbidden van anderen, tovenarij …”

(al-Boekhaari)

De Profeet (vrede zij met hem) vergeleek tovenarij hier met Shirk en droeg op deze te vermijden. Het betaamt een moslim dus niet om deze tovenaars te steunen, zijn geld aan hen af te staan en bij hen genezing te zoeken. Dit gaat namelijk ten koste van zijn geloof. Ook dragen deze tovenaars de mensen op om te slachten in naam van een ander dan Allah en menen zij kennis te hebben van het Ongeziene. Ondertussen volgen de mensen hun instructies blindelings, terwijl zij geen acht slaan op de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah vervloekt degene die in naam van een ander slacht dan Allah.”

(Moeslim, an-Nasaa’i en Ahmad)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie een bezoek brengt aan een tovenaar en hem gelooft, is ongelovig aan datgene wat aan Mohammed is geopenbaard.”

(Aboe Daawoed, Ibnoe Maadjah)

Dus iedereen die zich hieraan schuldig maakt heeft de Koran verloochend en kan niet rekenen op de voorspraak van de Profeet (vrede zij met hem).

Tot slot willen wij tegen eenieder zeggen dat hij zuinig dient te zijn op zijn geloofsleer zoals hij ook zuinig is op zijn lichaam, want wanneer iemands geloofsleer verontreinigd raakt, dan is hij verloren in het wereldse leven en in het Hiernamaals. En tegen onze zusters in het bijzonder willen wij zeggen dat zij dienen te stoppen met het verkwanselen van hun geloof door het bezoeken van deze verdorven mensen die tot alles in staat zijn.

En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

Team al-Yaqeen