Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen

12571
Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed.
Binnen de islamitische geloofsleer zijn er diverse verzen en overleveringen te vinden, die aantonen dat Allah wel degelijk handen heeft. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):
“En niet hebben zij Allah geacht met de Achting die Hem toekomt, terwijl de algehele aarde in Zijn Greep zal zijn op de Dag der Opstanding en de hemelen zullen opgerold zijn in Zijn Rechterhand. Verheerlijkt en Verheven is Hij boven de veelgodendienst die zij bedrijven.”
(Soerat az-Zoemar: 67)
Ook zei Allah tegen Iblies, toen hij weigerde te prosterneren voor Adam vrede zij met hem (interpretatie van de betekenis):
“Hij (Allah) zei: ,,O Iblies! Wat heeft jou ervan weerhouden om te prosterneren voor wat Ik met Mijn beide Handen heb geschapen?”
(Soerat Saad: 75)
Verder zegt Allah (betekenis): “Zien zij dan niet dat wij voor hen vee hebben geschapen onder wat Onze Handen hebben gemaakt, zodat zij daarvan bezitters zijn?”
(Soerat Yaasin: 71)
En als antwoord op wat de joden Hem toeschreven, zegt Allah in Soerat al-Maa’idah (interpretatie van de betekenis):
“De joden zeiden: ,,De Hand van Allah is gebonden (gierig).” Moge hun handen gebonden zijn en moge zij vervloekt zijn vanwege wat ze zeiden. Welnee, Zijn beide Handen zijn wijd geopend; Hij verschaft (voorziening) zoals Hij wil…”
(Soerat al-Maa’idah: 64)
Het feit dat Allah hier van “beide” Handen spreekt, duidt aan dat Allah daadwerkelijk twee Handen heeft. Allah, de Verhevene, spreekt immers expliciet van “beide” Handen in Zijn antwoord op de Arabische uitdrukking “de hand is gebonden” die “gierig” betekent. Hij herhaalt deze bij de Arabieren bekende uitdrukking niet, maar zegt: “Zijn beide Handen zijn wijd geopend.” . Hij spreekt hier dus van “beide Handen” die Hij als Eigenschap (Sifah) heeft.
Daarnaast vinden wij in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) de volgende overlevering: “Allah neemt Zijn hemelen in Zijn Hand en de aarde in Zijn andere Hand.”
(al-Boekhaari, Moeslim, Aboe Daawoed, Ibnoe Maadjah en Ahmed)
Ook zegt de Profeet (vrede zij met hem): “De rechtvaardigen bevinden zich op de Dag der Opstanding op Manaabir (Kansels) van Licht aan de Rechterhand van de Meest Barmhartige en Zijn beide Handen zijn rechts.”
(Moeslim)
Ook zegt Ibnoe cAbbaas: “Het allereerste dat Allah schiep was de Pen. Vervolgens nam Hij deze Pen in Zijn Rechterhand. En de beide Handen van mijn Heer zijn rechts.”
Verder zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand een liefdadigheid uitgeeft van zijn goed (bezit) -Allah accepteert alleen het goede-, dan zal de Meest Barmhartige deze liefdadigheid met Zijn Rechterhand aannemen, al is het slechts een dadel. En deze (liefdadigheid) zal vervolgens groeien in de Hand van de Meest Barmhartige tot een omvang die groter is dan een berg.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Er zijn nog meer van dit soort overleveringen die Sahieh (authentiek) zijn en die zelfs in al-Boekhaari en/of Moeslim zijn vermeld. We zullen ze inshaa’Allah in de toekomst vertalen en plaatsen.
Samenvattend kunnen wij zeggen dat Ahl us-Soennah in het feit geloven dat Allah handen en andere eigenschappen bezit, zoals Hij dit aangeeft in de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem), zonder in te gaan op de hoedanigheid van deze eigenschappen of één van Allah’s eigenschappen te vergelijken met die van Zijn schepselen.
Ahl ul-Bidcah daartegenover verwerpen deze eigenschappen en daarmee ook datgene wat Allah aan Zichzelf heeft toegekend in de Koran en de Soennah. Dit omdat zij de eigenschappen van Allah niet konden bevestigen zonder overeenstemming vast te stellen tussen Zijn Eigenschappen en die van Zijn schepsels.
En vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem).