Het oordeel betreffende de viering van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem)

36234

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden en vrede en zegeningen zij met onze Profeet (vrede zij met hem), zijn familie en al zijn metgezellen.

Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is verboden en dient te worden afgewezen om een aantal redenen.
  1. Het behoorde niet tot de Soennah van de Boodschapper (vrede zij met hem) of die van de rechtgeleide kaliefen. Om deze reden betreft het hier een verboden religieuze innovatie, de Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”
(at-Tirmidhie)
Doet een persoon iets om dichter bij Allah te geraken wat niet door de Profeet (vrede zij met hem) is verricht of bevolen en ook niet is gedaan door de rechtgeleide kaliefen die hem opvolgden, dan duidt dit erop dat diegene de Boodschapper (vrede zij met hem) beschuldigt van het niet volledig uitleggen van de religie aan de mensen. Dit omdat diegene iets toevoegt en toeschrijft aan de religie, terwijl de Boodschapper (vrede zij met hem) hier niet mee is gekomen. Ook gelooft hij niet in de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt.”
(soerat al-Maa’idah: 3)
  1. Het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) is een imitatie van de christenen, aangezien zij de geboortedag van cIesa (vrede zij met hem) vieren en hen imiteren is ons verboden. De overlevering leert ons namelijk dat het verboden is de ongelovigen te imiteren (in geloofszaken) en draagt ons op van hen te verschillen. Dit geldt vooral met betrekking tot de symbolen en rituelen van hun religie. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een volk imiteert behoort tot hen.”
(Aboe Daawoed en Ahmad)
Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Onderscheid jullie van de moeshrikeen.”
(Moeslim)
  1. Behalve het feit dat het hier een nieuwlichterij en een imitatie van de christenen betreft, die overigens beide verboden zijn, leidt het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) ook tot overdrijving en buitensporigheid in het eerbiedigen van hem (vrede zij met hem). In sommige gevallen gaat men zelfs, middels het richten van smeekgebeden, over tot het aanroepen en hulp zoeken bij hem (vrede zij met hem), in plaats van het aanroepen van Allah. Zo zien wij dit vandaag de dag vaak gebeuren bij diegene die de geboortedag plachten te vieren doordat zij de Boodschapper (vrede zij met hem) aanroepen, hem om hulp vragen en door het voordragen van gedichten die Shirk bevatten, zoals Qasiedat ul-Boerdah, om hem (vrede zij met hem) te prijzen. Dit terwijl de Profeet (vrede zij met hem) het overdreven prijzen van hem verbood, zeggende: “Overdrijf niet over mij, zoals de christenen overdreven over (cIesa) de zoon Maryam. Ik ben slechts een dienaar. Zeg dus: ,,De dienaar van Allah en Zijn Boodschapper.”
(al-Boekhaarie)
Met andere woorden: overdrijf niet in het prijzen van de Profeet (vrede zij met hem) zoals de christenen overdrijven in het prijzen van de cIesa (vrede zij met hem) en hem eerbiedigen, totdat zij hem aanbidden in plaats van Allah. Allah verbood hen dit te doen, zeggende (interpretatie van de betekenis):
“O Lieden van de Schrift, overdrijft niet jullie godsdienst en zeg niets over Allah dan de Waarheid. Voorwaar, de Masih cIesaa, zoon van Maryam, is slechts een Boodschapper van Allah en Zijn Woord, dat Hij aan Maryam zond en uit een Geest (Djibriel) van Hem voortkomend.”
(soerat al-Nisaa’ :171)
Onze Profeet (vrede zij met hem) verbood het ons te overdrijven om te voorkomen dat ons hetzelfde lot treft als degene over wie hij heeft gezegd: “Kijk uit voor het overdrijven. Voorwaar, degenen die voor jullie waren zijn door overdrijving ten onder gegaan.”
(an-Nasaa’ie)
  1. Het vasthouden aan de nieuwlichterij van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) opent andere deuren naar religieuze innovaties en houdt weg van de Soennah. Vandaar dat de innovatoren vaak erg actief zijn als het aankomt op de religieuze innovaties en gemakzuchtig zijn met betrekking tot de daadwerkelijke Soennah. Zij haten dit en beschouwen degenen die dit wel nakomen als hun vijanden tot hun complete religie bestaat uit religieus geïnnoveerde vieringen en geboorten. Zij hebben zich gesplitst in verschillende groeperingen waarbij elke groepering de geboortedag van zijn imam herdenkt, zoals de geboorte van al-Badawi, ibn cArabi, ad-Dasoeqi en as-Shaadhili. Nog voor zij gestopt zijn met het vieren van één van deze geboorten, starten zij weer met het vieren van een andere geboorte. Dit leidt tot overdrijving aangaande deze overleden personen en vele anderen, door hen aan te roepen in plaats van Allah, gelovende dat zij hen kunnen baten of schaden. Dit zetten zij voort tot zij afwijken van de religie van Allah en terugkeren naar de religie van de onwetenden, waarover Allah heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):
“En zij aanbidden naast Allah wat hen niet schaadt en hen niet baat en zij zeggen: ,,Dezen zijn onze voorsprekers bij Allah.” Zeg: ,,Willen jullie Allah inlichten over wat Hij niet kent in de hemelen en op de aarde?” Heilig is Hij en Verheven boven de deelgenoten die zij aan Hem toekennen.”
(soerat Yoenoes: 18)
Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis): “En degenen die naast Hem beschermers nemen (zeggen:) “Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen.”
(soerat az-Zoemar: 3)
Concluderend kunnen wij zeggen dat het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem) behoort tot de verwerpelijke nieuwlichterijen, ongeacht de vorm die dit aanneemt. De moslims zouden aan deze en andere religieuze innovaties een eind moeten maken en zichzelf bezig moeten houden met het doen herleven van de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en zich hieraan vast te klampen. Zij zouden zich niet moeten laten bedriegen door diegene die religieuze innovaties verdedigen en hiertoe oproepen. Deze mensen zijn namelijk meer geïnteresseerd in het behouden van nieuwlichterijen dan in het doen herleven van de Soennah. Sommigen geven niet eens om de Soennah. Het is niet toegestaan om het voorbeeld te volgen van degene die zich hier aan schuldig maakt, al betreft het hier de meerderheid van de mensen. In plaats daarvan zouden wij het voorbeeld moeten volgen van diegene die zich bevinden op het pad van de Profeet (vrede zij met hem), de vrome voorgangers en hun volgelingen, ook al zijn dit er weinig. De waarheid wordt niet gemeten aan de hand van hetgeen de mensen spreken, het zijn de mensen die gemeten worden aan de hand van de waarheid.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, wie van jullie (na mij) in leven zal zijn, zal veel verschillen waarnemen. Houdt jullie dan ook vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide en rechtschapen kaliefen. Bijt jullie erin vast met de (achterste) kiezen en waakt jullie voor nieuwlichterijen. Want waarlijk elke (religieuze) innovatie is een afdwaling.”
(Ahmad en at-Tirmidhie)
De Profeet (vrede zij met hem) vertelt ons wat wij dienen te doen als wij ergens van mening over verschillen, zoals hij ons ook heeft uitgelegd dat alles dat tegen zijn Soennah ingaat, ongeacht het gaat om woorden of daden, een religieuze innovatie is en elke innovatie is een dwaling.
Als we zien dat er in de Soennah van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) noch in de handelswijze van de rechtgeleide kaliefen geen basis is voor het vieren van de geboortedag van de Profeet (vrede zij met hem), dan behoort het tot de nieuwlichterijen, die de mensen doen dwalen. Dit principe is wat wordt behelst in de overlevering en ook wat wordt bedoeld in het volgende vers van Allah (interpretatie van de betekenis):
“O jullie gelovigen, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en degenen onder jullie die met gezag bekleed zijn. Als jullie over iets van mening verschillen, legt het dan voor aan Allah en de Boodschapper, indien jullie in Allah en de Laatste Dag geloven. Dat is beter en een betere afsluiting.”
(soerat an-Nisaa’: 59)
Het voorleggen aan Allah behelst het zich wenden tot Zijn Edele Boek, de Koran. Het voorleggen aan de Boodschapper (vrede zij met hem), impliceert het terugkeren naar zijn Soennah, nadat hij is komen te overlijden.
De Koran en de Soennah zijn de bronnen waar men in geval van een meningsverschil naar moet teruggrijpen. Waar in de Koran of Soennah wordt aangegeven dat het voorgeschreven is om de verjaardag van de Profeet (vrede zij met hem) te vieren? Wie zich hier aan schuldig maakt of denkt dat het een goede zaak betreft, dient voor dit en andere nieuwlichterijen berouw te tonen jegens Allah. Dit is het gedrag dat hoort bij de moslim die de waarheid zoekt. Maar wie te koppig en te arrogant is nadat de bewijzen tot hem zijn gekomen, zijn afrekening is bij zijn Heer.
Tenslotte vragen wij Allah om ons te doen vastklampen aan Zijn Boek en de Soennah van Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) tot we Hem mogen ontmoeten.
Moge Allah onze Profeet, zijn familie en metgezellen vrede en zegeningen schenken.
Gebaseerd op “Hoeqoeq an-Nabiy bayna al-Idjlaal wa al-Ikhlaal”
Sheich Saalih al-Fawzaan