Nieuwlichterijen in de maand Radjab

10609

Het introduceren van nieuwlichterijen binnen het geloof behoort tot de gevaarlijkste zaken die tegen de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) indruisen. De Profeet (vrede zij met hem) kwam namelijk niet te sterven, of Allah heeft de Islamitische godsdienst vervolmaakt. Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie voltooid en ben Ik tevreden met de Islam als godsdienst voor jullie.”

(Soerat al-Maa’idah: 3)

Ook heeft ʿAa’ishah (moge Allah tevreden zijn met haar) overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons (Islam) wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

En in de versie van Moeslim: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal verworpen worden.”

Toch hebben sommige mensen jammer genoeg allerlei nieuwlichterijen met betrekking tot de maand Radjab aan dit vervolmaakte geloof toegevoegd, waaronder:

  • Het verrichten van Ar-Raghaa’ïb-gebed. Dit gebed dook voor het eerst op na het verstrijken van de eerste drie rechtgeleide generaties, specifiek in de vierde Islamitische eeuw. Dit gebed, dat plaatsvindt in de eerste nacht van de maand Radjab, is als nieuwlichterij in het leven geroepen door een aantal leugenaars. Sheikh Ibn Taymiyyah (moge Allah hem begenadigen) heeft hierover gezegd: “Het ar-Raghaa’ib-gebed is een nieuwlichterij, waarover alle vooraanstaande Islamitische geleerden het eens zijn, waaronder Maalik, as-Shaafi ‘ie, Aboe Haniefah, ath-Thawri, al-Awzaai, al-Layth en anderen. De verhaalde overlevering betreffende dit gebed is volgens de consensus van overleveringen-kenners gelogen.”

Er is bovendien verhaald dat in de maand Radjab grote gebeurtenissen plaats zouden hebben gevonden. Dit is absoluut niet waar. Zo wordt er verhaald dat de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) op de eerste nacht van deze maand zou zijn geboren en dat Allah hem op de zevenentwintigste – volgens anderen op de vijfentwintigste – nacht van dezelfde maand heeft gestuurd. Dit alles is wederom onwaar. Er is tevens middels een niet-authentieke overlevering op gezag van al-Qaasim Ibn Mohammad verhaald dat de Hemelvaart van de Profeet (vrede zij met hem) op de zevenentwintigste nacht van de maand Radjab plaatst zou hebben gevonden. Deze uitspraak is door Ibrahiem al-Harbie en anderen stellig ontkend.

  • Tot de nieuwlichterijen van deze maand behoort tegenwoordig ook het voordragen van het verhaal van de Hemelvaart van de Profeet (vrede zij met hem) en eveneens het vieren ervan op de zevenentwintigste nacht van de maand Radjab. Daarnaast ook het uitzonderen van deze nacht door middel van het vermeerderen van verschillende daden van aanbidding, zoals het verrichtten van nachtgebeden en het overdag vasten, stemmingen van vreugde en euforie vertonen en het houden van ceremoniën die gepaard gaan met duidelijke verboden zaken. Denk hierbij aan het zich mengen van vrouwen en mannen en de aanwezigheid van muziek, wat zelfs gedurende de twee gebruikelijke Islamitische feesten verboden is, laat staan tijdens de geïnnoveerde feesten. Bovendien voegen we hieraan toe dat de geschiedenis zeker niet vaststelt dat de Hemelvaart en Nachtreis van de Profeet (vrede zij met hem) in de maand Radjab plaats zou hebben gevonden. Al zou dit wel het geval zijn geweest, dan is dat Islamitisch gezien nog geen vrijbrief om ceremoniën te houden gedurende deze maand. Dit vanwege het ontbreken van het bewijs dat de Profeet (vrede zij met hem) dit zou hebben gedaan, evenmin de metgezellen (moge Allah tevreden zijn met hen) en niemand van de vrome voorgangers van deze Islamitische gemeenschap. Als deze daden legitiem en goed zouden zijn, dan waren zij de eerste in het uitvoeren ervan.
  • Het verrichtten van het Oem Dawoed-gebed halverwege de maand Radjab.
  • Liefdadigheid uitgeven ten bate van de doden in de maand Radjab.
  • De smeekbeden die specifiek in de maand Radjab worden opgezegd, zijn allen verzonnen en als nieuwlichterij aan het geloof toegevoegd.
  • Specifiek in de maand Radjab graven bezoeken. Want het bezoeken van graven is gedurende het hele jaar mogelijk.

Ten slotte vragen wij Allah om ons te doen behoren tot degenen die de Grenzen van Allah in acht nemen en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) zowel uiterlijk als innerlijk naleven. Hij is immers Degene Die daarover gaat en Die daartoe in staat is. En onze laatste lofuiting luidt: “Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.”