Richtlijnen van de ware religie – deel 2

6453

5.     De religie moet de bescherming van religieuze betrokkenheid, eer, welvaart, het leven en kinderen garanderen door middel van geboden, verboden en etiquette die worden voorgeschreven.

6.       De religie moet als genade zijn voor de mensheid en hen bevrijden van de fouten die zij zichzelf en anderen aandoen. Allah vermeldt ons over de genade van de Thora, welke Hij aan Moesa (vrede zij met hem) openbaarde. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En toen de woede van Moesa bedaard was, pakte hij de Tabletten op waarvan de inhoud uit Leiding en Genade bestond voor degenen die hun Heer vrezen.”

(Soeratal-Acraaf:154)

Allah verteld ons hoe Hij c  Iesa (vrede zij met hem) stuurde (interpretatie van de betekenis):   

“En zodat Wij van hem een teken zullen maken voor de mensen en (als) een Genade van Ons.”

(SoeratMaryam:21)

 

En Allah zegt over Saalih (vrede zij met hem) (interpretatie van de betekenis):

“Hij zei: “O mijn volk, vertel mij, als ik mij op een duidelijke Bewijs van mijn Heer bevind en er is Genade van Hem tot mij gekomen.”

(Soerat Hoed: 63)

En Hij (Allah) zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Wij zenden (datgene) van de Koran neer wat Genezing en Genade voor de gelovigen is.”

(Soerat al-Israa’: 82)

7.     Het moet leiding bevatten over de Wetgeving van Allah. Het moet aangeven wat Allah van de mensheid verlangt. Daarnaast moet het aangeven waar ze vandaan komen en waar ze (uiteindelijk) heen gaan. Allah zegt over de Thora (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben de Thora neergezonden met daarin Leiding en Licht.”

(Soerat al-Maa’idah: 44)

Allah zegt over de Bijbel (interpretatie van de betekenis):

“En Wij gaven hem het Evangelie waarin Leiding en Licht was …”

(Soerat al-Maa’idah: 46)

En Hij zegt over de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die Zijn Boodschapper (Mohammed) heeft gestuurd met de Leiding en de ware godsdienst (d.w.z. de Islam)…”

(Soerat at-Tawbah: 33)

De ware religie bevat leiding over de Wetgeving van Allah en brengt veiligheid en rust. Dit zodat alle influisteringen van de Satan verdreven worden en alle vragen worden beantwoord. Daarnaast worden ook alle verwarrende zaken opgehelderd.

8.     Het moet het goede gedrag en goede daden aanbevelen zoals waarachtigheid, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, bescheidenheid, kuisheid en vrijgevigheid. Het moet daarnaast het slechte gedrag en slechte daden verbieden zoals ongehoorzaamheid aan de ouders, moord, immorele daden, liegen, onrecht, onderdrukking, gierigheid en losbandigheid.’

9.     Het moet vreugde brengen aan de gelovigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Taa-Haa. Wij hebben de Koran niet aan jou (o Mohammed) neergezonden om jou te vermoeien.”

(Soerat Taa-Haa: 1-2)

Het moet in overeenstemming zijn met de natuurlijke aanleg (al-Fitrah). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De (natuurlijke) Aanleg van Allah waarin Hij de mensen heeft geschapen.”

(Soerat ar-Roem: 30)

Het moet in overeenstemming zijn met het gezond verstand. Dit omdat de Wetgeving van Allah de ware religie is en Allah heeft het gezonde verstand geschapen. Het is onmogelijk dat de Wetgeving van Allah tegenstrijdig is aan het gezonde verstand.

10.     Het moet zich richten op de waarheid en waarschuwen tegen valsheid. Het moet de weg naar echte leiding tonen en mensen tegenhouden van dwaling. Het moet mensen oproepen naar het rechte Pad. Allah vertelt ons dat toen de djinns de Koran hoorden zij tegen elkaar zeiden (interpretatie van de betekenis):

“O volk van ons, voorwaar, wij hebben geluisterd naar een Boek (d.w.z. de Koran) dat na (het Boek van) Moesa is neergezonden, ter bevestiging van datgene wat daarvóór was (geopenbaard) en dat naar de Waarheid leidt en naar de rechte Weg.

(Soerat al-Ahqaaf: 30)

 

Het roept hun niet op naar dat wat hun ellende kan bezorgen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Taa-Haa. Wij hebben de Koran niet aan jou (o Mohammed) neergezonden om jou te vermoeien.”

(SoeratTaa-Haa: 1-2)

Het verlangt niet van hun wat tot hun ondergang zal leiden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En dood julliezelf niet. Voorwaar, Allah is Meest Genadevol voor jullie.”

(Soeratan-Nisaa’: 29)

Het maakt geen onderscheid onder haar volgers op basis van ras, huidskleur of afkomst. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, waarlijk, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar zullen herkennen. Voorwaar, de meest eervolle (persoon) van jullie bij Allah is degene die (Allah) het meest vreest. Voorwaar, Allah is op de hoogte (van alles), Alwetend (over het verborgene).”

(Soerat al-Hoedjoeraat: 13)

Onderscheid is alleen toegestaan op basis van godsvrucht.

Op basis van deze richtlijnen, waarmee we de ware religie kunnen onderscheiden van de valse religies en die daarnaast worden ondersteund door de verzen uit de Koran, kunnen we bediscussiëren over de verschillende religies.

Sheikh dr. Mohammed ibnoe cAbdillaah ibnoe Saalih as-Soehaym

(uit Kitaab ul-Islaam Oesoeloe wa Mabaadi’oehoe)

<<< Vorig deel

 

1.     Dit zijn de Profeten onder de kinderen van Yacqoeb.

2.     Het aanbidden van iets anders dan Allah.

3.     Het geloven in de Eenheid van Allah.