Shirk in Tawhiedur-Roeboebiyyah

9316

In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) pleegden de veelgodenaanbidders onder de Arabieren geen Shirk wat betreft Tawhiedur-Roeboebiyyah, dit in tegenstelling tot veel hedendaagse moslims. Dit klinkt misschien vreemd, maar aan de hand van de volgende voorbeelden zullen wij dit verduidelijken. Daarnaast willen wij de mensen hiertegen waarschuwen.

Veel mensen die zichzelf tot de Islam rekenen geloven dat er vermeende heiligen zijn die de levens van mensen besturen. Zo menen zij dat deze zogenaamde heiligen onderhoud schenken of achterhouden en dat zij ons kunnen baten maar ook kunnen benadelen. Als gevolg hiervan hebben velen zich onderworpen aan deze ‘heiligen’ die ook wel Saalihien worden genoemd. Zij worden aangeroepen in tijden van nood en wordt er in hun naam geofferd. Dit is een duidelijke vorm van shirk aangezien hiermee wordt geïmpliceerd dat anderen dan Allah gaan over het besturen van het heelal.

Ook geloven velen dat de zielen van deze heiligen na de dood nog steeds in staat zijn om de levens van de mensen te beïnvloeden, dit is natuurlijk onzin. Als gevolg van deze verdorven gedachtengoed zien wij vandaag de dag dat vele onwetende moslims die in nood verkeren hun toevlucht zoeken tot de graven van deze ‘heiligen’. Hoeveel zieken hebben niet op deze wijze hun heil gezocht bij de graven van deze saalihien.

Anderen hebben weer een ongegronde vrees voor de Djinn. Zij zoeken hun toevlucht tot hen en offeren in hun naam. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld bij het intrekken van een nieuwe woning, zodat de djinn de bewoners niet zullen lastig vallen. Dit ook is een vorm van shirk, want alleen Allah’s Wil geschiedt.

Tevens zijn er onder de mensen diegenen die zich onderwerpen aan zogenaamde Soefie-meesters, waarzeggers, en voorspellers. Zij gehoorzamen hen in datgene wat Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) juist verbieden en nemen allerlei religieuze innovaties van hen aan. Zij worden opgedragen om de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) te verlaten en de volgers van de soennah zelfs te haten. Zij stellen zichzelf, hun eer en hun bezittingen geheel in dienst van deze afgedwaalde mensen. Is dit geen duidelijke vorm van shirk en worden deze mensen niet genomen als goden naast Allah?

Eens kwam cAdiy bin Hatim langs de Profeet (vrede zij met hem) terwijl hij de volgende vers van de Koran aan het reciteren was (interpretatie van de betekenis):

Zij (de christenen) hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren naast Allah genomen en (ook) de Messias, de zoon van Mariam, terwijl hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden. Er is geen god dan Hij, Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. (Soerat at-Tauwbah: 31)

cAdiy (die voordat hij de Islam omarmde, christen was) zei: “O Boodschapper van Allah! Zij aanbaden hen niet.” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde hierop: “Vertelde zij hen niet dat de verboden zaken toegestaan waren en de toegestane zaken verboden waren. En zij (De mensen) volgden hen hierin. Toen cAdiy dit beaamde, zei de Profeet (vrede zij met hem): “Dit was hun aanbidding van hen.” (Ahmad en Tirmidhi)

Dit zijn overigens slechts een aantal voorbeelden van shirk die zich nog steeds voordoen in de Islamitische gemeenschap. Als we onszelf gaan afvragen wat de redenen hiervoor zijn, dan is het enige antwoord hierop; De onwetendheid die onder de moslims bestaat met betrekking tot het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en de het zich niet houden aan de Goddelijke Regelgeving.