Wie aanbidden de Moslims?

11031
Het antwoord op deze belangrijke vraag is te vinden in de Heilige Koran. De Koran is het Boek van de Islam dat door Allah is geopenbaard aan Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken waakzaam.”
(Soerat al-Ancaam: 102)
De moslims aanbidden Allah, de Verhevene, zoals alle profeten dat voorheen hebben gedaan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei): ,,Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taaghoet. En er zijn er onder hen die Allah leidde en er zijn er die Hij tot de dwaling veroordeelde. Reist dus op de aarde rond en ziet hoe het einde was van de loochenaars.”
(Soerat an-Nahl: 36)
De moslims aanbidden Allah en nodigen de andere religies uit naar de aanbidding van Allah alleen. Zoals Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,O lieden van de Schrift, komt tot een gelijkluidend woord tussen ons en jullie: dat wij niemand dan Allah aanbidden en dat wij niets naast Hem tot deelgenoot maken en dat wij elkaar niet als heren naast Allah plaatsen. Als zij zich dan afwenden, zegt dan: ,,Getuigt dat wij ons (aan Allah) overgegeven hebben.”
(Soerat Aali cImraan: 64)
Allah, de Enige, heeft Noach (vrede zij met hem) en zijn volk uitgenodigd naar Zijn aanbidding. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Voorzeker, Wij zonden Noeh tot zijn volk en hij zei: ,,O mijn volk, aanbidt Allah, er is voor jullie geen god dan Hij: voorwaar, ik vrees voor jullie de bestraffing van een geweldige Dag.”
(Soerat al-Acraaf: 59)
Allah, de Enige, riep Jezus (vrede zij met hem) op naar Zijn aanbidding. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Hoewel de Messias zei: ,,O kinderen van Israël, aanbidt Allah, mijn Heer en jullie Heer. Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers.”
(Soerat al-Maa’idah: 72)
Toen Allah, de Verhevene, sprak met zijn Profeet Mozes (vrede zij met hem), zei Allah tegen hem (interpretatie van de betekenis):
“Voorwaar, Ik ben Allah, er is geen god dan Ik. Aanbid mij daarom en onderhoud het gebed om mij te gedenken.”
(Soerat Taahaa: 14)
En Allah heeft Zijn Profeet Mohammed (vrede zij met hem) het volgende bevolen: (interpretatie van de betekenis):
“Zeg: ,,O mensen, als jullie twijfelen aan mijn godsdienst: ik aanbid niet degenen die jullie naast Allah aanbidden, maar ik aanbid Allah Die jullie wegneemt. En mij is bevolen om tot de gelovigen te behoren.”
(Soerat Yoenoes: 104)
Hij is de Enige en heeft geen deelgenoot. De Engelen aanbidden Hem, zonder naast Hem iets anders te aanbidden, zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):
“Aan Hem behoort wat in de hemelen en op de aarde is. En degenen die met Hem zijn (de Engelen), zijn niet te hoogmoedig om Hem te dienen en zij worden er niet moe van.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 19)
Alles wat aanbeden wordt naast Allah kan geen schade berokkenen, noch iemand baten. Zij kunnen niet scheppen en zijn niet bij machte om in levensonderhoud te voorzien. Hij, de Verhevene, zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Zeg (O Mohammed): ,,Aanbidden jullie naast Allah wat geen schade voor jullie kan voorkomen en (jullie) geen voordeel kan brengen? En Allah, Hij is de Alhorende, de Alwetende.”
(Soerat al-Maa’idah: 76)
“Voorwaar, wat jullie naast Allah aanbidden zijn slechts afgoden, en jullie verzinnen leugens. Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanbidden hebben geen macht om jullie van levensonderhoud te voorzien. Zoekt daarom de levensvoorziening bij Allah en aanbidt hem, en wees Hem dankbaar, tot Hem worden jullie teruggebracht.”
(Soerat al-cAnkaboet: 17 )
Na dit antwoord te hebben gegeven willen wij het onderwerp compleet maken met de volgende vraag. Waarom aanbidden wij Allah, de Enige, die geen deelgenoot heeft? Het antwoord hierop is als volgt: Omdat niemand buiten hem in het Heelal het recht heeft om aanbeden te worden en Hij de Schepper en de Voorziener is van alles. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Hij brengt het levende voort uit het dode en Hij brengt het dode voort uit het levende en Hij doet de aarde leven na haar dood. Zo worden jullie (na jullie dood) opgewekt. En het behoort tot Zijn Tekenen dat Hij jullie uit aarde heeft geschapen, waarna jullie je toen als mensen verspreidden. En het behoort tot Zijn Tekenen dat hij voor jullie van jullie eigen soort echtgenotes heeft geschapen, opdat jullie rust bij haar vinden en Hij bracht tussen jullie liefde en barmhartigheid. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat nadenkt. En tot Zijn Tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en het verschillende van jullie talen en kleuren. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor de bezitters van kennis. En tot Zijn Tekenen behoort jullie slaap, ’s nachts en overdag en jullie zoeken naar Zijn gunst. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat luistert. En tot Zijn tekenen behoort dat Hij jullie de bliksem laat zien, om vrees en hoop op te wekken. En Hij doet water uit de hemel neerdalen, waarna Hij daarmee de aarde doet leven na haar dood. Voorwaar, daarin zijn zeker Tekenen voor een volk dat begrijpt. En tot Zijn Tekenen behoort dat Hij de hemel en de aarde in stand houdt, met Zijn bevel. Daarna, wanneer Hij jullie met een roep uit de aarde doet oproepen, dan zullen jullie tevoorschijn komen. En aan Hem behoort wie er in de hemelen en op de aarde zijn. Allen zijn Hem gehoorzaam. En Hij is Degene Die de schepping schept en haar daarna herhaalt, en dat is voor Hem nog gemakkelijker. En aan hem behoren de meest verheven eigenschappen in de hemelen en op de aarde. En Hij is de Almachige, de Alwijze.”
(Soerat ar-Roem: 19-27)
En Hij, de Verhevene, zegt ook (interpretatie van de betekenis):
“Of wie heeft de hemelen en de aarde geschapen en voor jullie water uit de hemel neergezonden, waarmee Wij prachtige tuinen doen groeien? Jullie zijn niet in staat haar bomen te doen groeien. Is er een god naast Allah? Welnee, zij (die ditbeweren) behoren tot een volk dat afwijkt (van de Waarheid). Of wie heeft de aarde als een verblijfplaats gemaakt en daardoor rivieren getrokken en daarop stevige bergen geplaatst en een scheiding tussen twee zeeën gemaakt? Is er een god naast Allah? Maar de meesten van hen weten het niet. Of wie heeft in de nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil weggenomen wordt en jullie gevolmachtigden gemaakt op de aarde? Is er een god naast Allah? Weinig is het dat jullie je laten vermanen! Of wie heeft jullie geleid in de duisternissen op het land en op de zee en wie heeft de winden als dragers van verheugende tijdingen voor Zijn Barmhartigheid uitgestuurd? Is er een god naast Allah? Verheven is Allah boven wat zij Hem aan deelgenoten toekennen! Of wie is de schepping begonnen en heeft haar vervolgens herhaald; en wie heeft in jullie onderhoud uit de hemel en de aarde voorzien? Is er een god naast Allah? Zeg (O Mohammed): ,,Brengt jullie bewijs, als jullie waarachtigen zijn. Zeg: ,,Niemand kent het onwaarneembare in de hemelen en op de aarde, behalve Allah. En zij weten niet wanneer zij worden opgewekt.”
(Soerat an-Naml: 60-65)
Is er dan in dit Heelal iemand buiten Allah die het recht heeft om aanbeden te worden?!
Afsluitend halen wij de volgende woorden van Allah, de Verhevene, aan (interpretatie van de betekenis):
“Wie de Leiding volgt, voorwaar, hij volgt de Leiding slechts voor zichzelf, en wie dwaalt, dwaalt waarlijk tegen zichzelf en niemand kan de zonde van iemand anders dragen. En Wij bestraffen niet voordat Wij een boodschapper hebben gestuurd.”
(Soerat al-Israa’: 15)