|
22:40
Den Haag | cIshaa
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:39
Middel 6
06:48
Middel 5
13:51
Middel 2
17:31
Middel 4
20:40
Middel 3
22:40
Alle gebedstijden
Het gevaar van roken

Roken is ongeveer
vijfhonderd jaar geleden door de Spaanse veroveraars in Amerika
‘ontdekt’ en weer mee terug genomen naar hun thuisland. Vanuit Spanje
spreidde deze gewoonte zich uit over de rest van Europa. Ongeveer honderd
jaar daarna raakte het ook bekend bij de moslims. Terwijl het Westen al
langer op de hoogte is van de gevaren van het roken en het probeert terug te
dringen, is het roken in onze moslimlanden jammer genoeg uitgegroeid tot een
wijdversprijd verschijnsel.

 

Vroegere
moslimgeleerden die geconfronteerd werden met deze afstotelijke gewoonte,
oordeelden dat het roken Makroeh (afkeurenswaardig) is. Hierbij
trokken zij de vergelijking met knoflook en uien. Toentertijd was niemand
echter op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken, zoals; kanker,
hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid en nog vele andere ziekten.

 

 

Verbod op zelfdoding

Nu
echter de schadelijke gevolgen van roken duidelijk zijn, is het verplicht
voor iedere moslim om er ver van weg te blijven. Allah zegt wat als volgt
vertaald kan worden:

 

 

“En
doodt julliezelf niet, Allah is jullie waarlijk meest genadig.”

(Soerat an-Nisaa’: 29)

 

Allah
komt met een strenge waarschuwing voor degenen die zichzelf doden. De
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie zichzelf doodt met
een ijzeren staaf, zal met deze ijzeren staaf zichzelf in het Hellevuur
(keer
op keer) in zijn buik neersteken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En
wie gif inneemt en zichzelf hiermee doodt, hij zal in het Hellevuur dit gif
(keer
op keer) langzaam opdrinken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie
zichzelf van een berg
(top) naar beneden gooit en zichzelf hierdoor
doodt, hij zal
(keer op keer) in het hellevuur neerstorten en hij zal
daarin eeuwig verblijven.”

(Moeslim)

 

Het
mag duidelijk zijn dat het roken gelijk staat aan het innemen van gif.
Jammer genoeg maken sommige moslims zich echter opzettelijk danwel uit
onwetendheid schuldig aan het misleiden van moslims, door het herhalen van
de oudere oordelen van de geleerden, dat roken slechts makroeh is en dus
niet haraam.

 

 

De Boodschapper van
Allah (vrede zij met hem) zei: “De voeten van de mens zullen niet op de
Dag des Oordeels hun staande positie voor hun Heer verlaten, totdat hij
(de
mens) over vijf zaken is ondervraagd: Zijn leeftijd en hoe hij deze
besteed heeft, zijn jeugd en hoe hij deze heeft doorgebracht, zijn bezit en
hoe hij deze heeft vergaard en waaraan hij dit heeft uitgegeven en wat hij
heeft gedaan met de kennis die hij bezat.

(Sahih at-Tirmidhi)

 

 

Het verbod op het toebrengen
van schade aan anderen

 

Roken
is ook schadelijk voor de hersenen en het verstand. Je hoeft maar kort naar
een roker te kijken die een tijdje geen sigaret heeft gehad, deze roker
gedraagt zich onbeschoft, nerveus, opvliegend en ongeconcentreerd. Het
effect op zijn directe omgeving is al even onaangenaam. Zijn familie,
vrienden en collega’s moeten de door hem uitgeblazen vieze lucht verdragen,
zelfs milde kritiek leidt vaak tot een geweldadige reactie van de roker, die
blijkbaar alleen bezig is met zijn rechten als roker. Het is echter al lang
een bewezen wetenschappelijk feit dat passief (mee)roken op zijn minst even
schadelijk danwel schadelijker is dan zelf roken. Kleine kinderen en mensen
die astmatisch of allergisch zijn worden allen gedwongen om mee te roken.

 

 

In
een bekende overlevering zegt de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem):
“Doe geen kwaad (zonder opzet) en doe geen kwaad (met opzet).”

(Ibn Maadjah)

 

De
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei ook: “Eenieder die
gelooft in Allah en de Dag des Oordeels moet zijn buurman geen schade
berokkenen.”

(al-Boechari)

 

In
een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Een goede
vriend vergeleken met een slechte vriend is als de verkoper van muskus
(één
van de beste soorten parfum) vergeleken met een ijzersmid. Als het gaat
om de verkoper van muskus, of hij zal jou wat muskus geven of je zult het
van hem kopen of op zijn minst zul je de lekkere geur ervan hebben ervaren.
En wat betreft de ijzersmid, hij zal of jouw kleren verbranden
(door
bijvoorbeeld hete ijzer wat rondvliegt) of op zijn minst zul je de
afschuwelijke stank ervaren.” 

(al-Boechari)

 

Geldverspilling 

 

Verder
is roken niets anders dan geldverspilling aangezien het alleen nadelen
meebrengt en geen voordelen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 

 

En
verspeelt
(jullie bezit) niet buitensporig. Waarlijk de verspillers
zijn de broeders van de shayaatien
(duivels).

(Soerat al-Israa’: 26-27)

 

De
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah haat voor jullie
drie zaken: roddelen, bedelen en geldverspilling.”

(al-Boechari)

 

Roken
houdt in dat je giftige lucht, met een weerzinwekkende geur en een
afschuwelijke smaak tot je neemt die schadelijk is voor het lichaam. Allah
zegt wat als volgt vertaald kan worden:

 

 

Het
verbod op het verspreiden van Fasaad

(verdorvenheid)

 

 

(Zij
zijn) degenen die de Boodschapper volgen de ongeletterde Profeet, die zij
bij hen, in de Tauwrah en in de Indjiel, beschreven vinden. Hij beveelt hun
al-Macroef
(het goede) en hij verbiedt hun al-Moenkar (het
verwerpelijke), en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de
slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op
hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het
Licht
(de Koran) volgen dat met hem is nedergezonden; zij zijn
degenen die welslagen.”

(Soerat al-Acraaf: 157)

 

Een
roker is niet slechts een Faasid (iemand die verdorven is), maar ook
een Moefsid (iemand die verdorvenheid verspreidt). Vanwege zijn
slechte voorbeeld kan het zo zijn dat zijn familie, vrienden en collega’s
overgaan tot het roken. Het heeft immers absoluut geen zin om te zeggen:
“Doe zoals ik zeg, niet zoals ik doe!” De zaak is nog erger als de roker
de indruk wekt een godsvruchtige man te zijn, dit omdat de mensen hem als
voorbeeld zullen nemen. Dit vergroot zijn zonden en de last die hij zal
dragen.

 

 

Oprecht gelovigen roken niet

 

Oprecht godsvrezende
mensen vermijden het roken. Rokers vinden het vasten tijdens de Ramadan zwaarder dan
niet-rokers, omdat zij lijden aan een vorm van drugsverslaving. Zij zullen
zelden vrijwillig vasten aangezien het verplicht vasten al een hele opgave
voor hen is.

 

Het verbod op roken
geldt niet alleen voor de roker, maar ook voor de verkoper van sigaretten,
de producent, de reclamemaker en voor alle anderen die iets met de produktie,
verkoop of consumptie te maken hebben. Allah zegt immers wat als volgt
vertaald kan worden:

 

“En helpt elkander
in
(het verrichten van) het goede en Taqwah en helpt elkander niet in
(het begaan van) zonde en agressie. En vreest Allah. Waarlijk Allah
is streng in de bestraffing.”


(Soerat al-Maa’iedah: 2)

 

En de Boodschapper van
Allah zei: “Waalijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt Hij ook het
eten
(van de opbrengst) ervan.”

(Ahmad)

 

Dus beste broeder of
zuster, als je verslaafd bent aan deze vuile gewoonte, neem dan de oprechte
intentie om hiermee te stoppen en zoek hulp bij Allah, de Alhorende, de
Alziende. Hij verhoort de smeekbeden van de oprechte gelovigen.

 

En
wanneer Mijn dienaren jou
(O
Mohammed) vragen over Mij; Waarlijk Ik ben nabij (met Mijn Kennis).
Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt.


(Soerat al-Baqarah: 186)