Het gevaar van roken

50967

Roken is ongeveer vijfhonderd jaar geleden door de Spaanse veroveraars in Amerika ‘ontdekt’ en weer mee terug genomen naar hun thuisland. Vanuit Spanje spreidde deze gewoonte zich uit over de rest van Europa. Ongeveer honderd jaar daarna raakte het ook bekend bij de moslims. Terwijl het Westen al langer op de hoogte is van de gevaren van het roken en het probeert terug te dringen, is het roken in onze moslimlanden jammer genoeg uitgegroeid tot een wijdverspreid verschijnsel.

Vroegere moslimgeleerden die geconfronteerd werden met deze afstotelijke gewoonte, oordeelden dat het roken Makroeh (afkeurenswaardig) is. Hierbij trokken zij de vergelijking met knoflook en uien. Toentertijd was niemand echter op de hoogte van de schadelijke gevolgen van roken, zoals; kanker, hart- en vaatziekten, onvruchtbaarheid en nog vele andere ziekten.

Verbod op zelfdoding

Nu echter de schadelijke gevolgen van roken duidelijk zijn, is het verplicht voor iedere moslim om er ver van weg te blijven. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En doodt julliezelf niet, Allah is jullie waarlijk meest genadig.

(Soerat an-Nisaa’: 29)

Allah komt met een strenge waarschuwing voor degenen die zichzelf doden. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie zichzelf doodt met een ijzeren staaf, zal met deze ijzeren staaf zichzelf in het Hellevuur (keer op keer) in zijn buik neersteken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie gif inneemt en zichzelf hiermee doodt, hij zal in het Hellevuur dit gif (keer op keer) langzaam opdrinken en hij zal daarin eeuwig verblijven. En wie zichzelf van een berg(top) naar beneden gooit en zichzelf hierdoor doodt, hij zal (keer op keer) in het hellevuur neerstorten en hij zal daarin eeuwig verblijven.

(Moeslim)

Het mag duidelijk zijn dat het roken gelijk staat aan het innemen van gif. Jammer genoeg maken sommige moslims zich echter opzettelijk danwel uit onwetendheid schuldig aan het misleiden van moslims, door het herhalen van de oudere oordelen van de geleerden, dat roken slechts makroeh is en dus niet haraam.

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De voeten van de mens zullen niet op de Dag des Oordeels hun staande positie voor hun Heer verlaten, totdat hij (de mens) over vijf zaken is ondervraagd: Zijn leeftijd en hoe hij deze besteed heeft, zijn jeugd en hoe hij deze heeft doorgebracht, zijn bezit en hoe hij deze heeft vergaard en waaraan hij dit heeft uitgegeven en wat hij heeft gedaan met de kennis die hij bezat.

(Sahih at-Tirmidhie)

Het verbod op het toebrengen van schade aan anderen

Roken is ook schadelijk voor de hersenen en het verstand. Je hoeft maar kort naar een roker te kijken die een tijdje geen sigaret heeft gehad, deze roker gedraagt zich onbeschoft, nerveus, opvliegend en ongeconcentreerd. Het effect op zijn directe omgeving is al even onaangenaam. Zijn familie, vrienden en collega’s moeten de door hem uitgeblazen vieze lucht verdragen, zelfs milde kritiek leidt vaak tot een geweldadige reactie van de roker, die blijkbaar alleen bezig is met zijn rechten als roker. Het is echter al lang een bewezen wetenschappelijk feit dat passief (mee)roken op zijn minst even schadelijk danwel schadelijker is dan zelf roken. Kleine kinderen en mensen die astmatisch of allergisch zijn worden allen gedwongen om mee te roken.

In een bekende overlevering zegt de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “Doe geen kwaad (zonder opzet) en doe geen kwaad (met opzet).

(Ibn Maadjah)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei ook: “Eenieder die gelooft in Allah en de Dag des Oordeels moet zijn buurman geen schade berokkenen.

(al-Boekhaarie)

In een andere overlevering zegt de Profeet (vrede zij met hem): “Een goede vriend vergeleken met een slechte vriend is als de verkoper van muskus (één van de beste soorten parfum) vergeleken met een ijzersmid. Als het gaat om de verkoper van muskus, of hij zal jou wat muskus geven of je zult het van hem kopen of op zijn minst zul je de lekkere geur ervan hebben ervaren. En wat betreft de ijzersmid, hij zal of jouw kleren verbranden (door bijvoorbeeld hete ijzer wat rondvliegt) of op zijn minst zul je de afschuwelijke stank ervaren.

(al-Boekhaarie)

Geldverspilling

Verder is roken niets anders dan geldverspilling aangezien het alleen nadelen meebrengt en geen voordelen. Allah zegt wat als volgt vertaald kan worden: “En verspeelt (jullie bezit) niet buitensporig. Waarlijk de verspillers zijn de broeders van de shayaatien (duivels).

(Soerat al-Israa’: 26-27)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah haat voor jullie drie zaken: roddelen, bedelen en geldverspilling.

(al-Boekhaarie)

Roken houdt in dat je giftige lucht, met een weerzinwekkende geur en een afschuwelijke smaak tot je neemt die schadelijk is voor het lichaam. Allah zegt:

(Zij zijn) degenen die de Boodschapper volgen de ongeletterde Profeet, die zij bij hen, in de Tauwrah en in de Indjiel, beschreven vinden. Hij beveelt hun al-Ma’roef (het goede) en hij verbiedt hun al-Moenkar (het verwerpelijke), en hij staat hun de goede dingen toe en verbiedt hun de slechte dingen. En hij bevrijdt hun van hun lasten en van de boeien die op hen rustten. Degenen die hem geloven, hem bijstaan en hem helpen en die het Licht (de Koran) volgen dat met hem is nedergezonden; zij zijn degenen die welslagen.

(Soerat al-A’raaf: 157)

Het verbod op het verspreiden van verderf

Een roker is niet slechts een Faasid (iemand die verdorven is), maar ook een Moefsid (iemand die verdorvenheid verspreidt). Vanwege zijn slechte voorbeeld kan het zo zijn dat zijn familie, vrienden en collega’sovergaan tot het roken. Het heeft immers absoluut geen zin om te zeggen: “Doe zoals ik zeg, niet zoals ik doe!” De zaak is nog erger als de roker de indruk wekt een godsvruchtige man te zijn, dit omdat de mensen hem als voorbeeld zullen nemen. Dit vergroot zijn zonden en de last die hij zal dragen.

De oprechte gelovigen roken niet

Oprecht godsvrezende mensen vermijden het roken. Rokers vinden het vasten tijdens de Ramadan zwaarder dan niet-rokers, omdat zij lijden aan een vorm van drugsverslaving. Zij zullen zelden vrijwillig vasten aangezien het verplicht vasten al een hele opgave voor hen is.

Het verbod op roken geldt niet alleen voor de roker, maar ook voor de verkoper van sigaretten, de producent, de reclamemaker en voor alle anderen die iets met de productie, verkoop of consumptie te maken hebben. Allah zegt immers wat als volgt vertaald kan worden: “En helpt elkander in (het verrichten van) het goede en Taqwah en helpt elkander niet in (het begaan van) zonde en agressie. En vreest Allah. Waarlijk Allah is streng in de bestraffing.

(Soerat al-Maa’iedah: 2)

En de Boodschapper van Allah zei: “Waarlijk, als Allah iets verbiedt, dan verbiedt Hij ook het eten (van de opbrengst) ervan.

(Ahmad)

Dus beste broeder of zuster, als je verslaafd bent aan deze vuile gewoonte, neem dan de oprechte intentie om hiermee te stoppen en zoek hulp bij Allah, de Alhorende, de Alziende. Hij verhoort de smeekbeden van de oprechte gelovigen. Allah zegt:

En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen over Mij; Waarlijk Ik ben nabij (met Mijn Kennis). Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij smeekt.

(Soerat al-Baqarah: 186)