De Gunsten van de Heilige Koran

17102
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
Nooit zijn er profijtvollere boeken geschreven en zijn er betere lessen gegeven, beter dan het Boek van Allah, de Koran. Hierin bevindt zich een beschrijving van de generaties die ons zijn voorgegaan en die na ons zullen komen. Het is het stevige koord van Allah, de Verhevene. Wie buiten de Koran leiding zoekt, Allah de Verhevene zal hem doen dwalen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neergezonden opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”
(Soerat Saad: 29)
Dit verheven Woord is afkomstig van Allah dat Hij heeft doen neerdalen op het hart van Mohammed (vrede zij met hem), opdat hij (vrede zij met hem) tot de vermaners zou behoren. Dit Verheven Boek bevat blijde tijdingen voor de gelovigen in de vorm van grote beloningen en een waarschuwing voor de ongelovigen. Allah heeft dit verheven Boek in elk opzicht gezegend gemaakt.
De Koran is een Boek dat invloed heeft op de harten en lichamen van de mensen. Deze onderwerpen zich in nederigheid en ootmoedigheid bij het beluisteren ervan en komen tot rust. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“Als Wij deze Koran op een berg hadden neergezonden, dan had jij deze zich zeker zien onderwerpen en zich splijten uit vrees voor Allah. Dat zijn de voorbeelden die wij voor de mensen aanslaan. Hopelijk zullen zij zich laten vermanen.”
(Soerat Al-Hashr: 21)
Als de Koran op een berg neergezonden zou worden, zou deze zich opensplijten, afbreken en zich onderwerpen uit vrees voor Allah, de Verhevene. Als het hier een berg betreft die levenloos is, wat dan te denken van de levende harten?!
Het behoort tot de zegeningen van dit verheven Boek een genezing te zijn voor de zieke harten en lichamen. Het verzacht de versteende harten, heelt de gewonde zielen en bedaart de verontruste geest. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En Wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.”
(Soerat Al-Israa’: 82)
O beste moslims, de Koran is een zegening betreffende zijn beloning. Wie één letter uit dit Boek reciteert, verdient daarmee een beloning welke wordt vertienvoudigd! Ook is dit verheven Boek welzalig in zijn effect. Zo zijn de moslims dankzij dit boek grote delen van de wereld binnengetrokken om de Islam daarginds te verkondigen. Middels dit Verheven Boek zijn harten geopend en kwamen mensen massaal op de Islam af. De gemeenschap steeg in rang toen zij zich vastklampte aan de Koran en hiernaar handelde. Zij daalde echter in rang en verzwakte toen zij de Koran verliet en hem de rug toekeerde. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: voorwaar, er zal dan voor hem een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verzamelen op de Dag der Opstanding, in blinde toestand.”
(Soerat Taa Haa: 124)
O beste moslims, reciteert veelvuldig de Koran. Voorwaar, hij zal op de Dag der Opstanding voorspraak voor de zijnen verrichten. Leest de twee hoofdstukken, al-Baqarah en Aali-cImraan, opdat deze jullie op de Dag des Oordeels zullen beschaduwen. Leest Soerat al-Baqarah, want het reciteren ervan is een zegening. Het verlaten ervan zal de persoon tot spijt drijven. Daarnaast zijn tovenaars niet tegen deze Soerah opgewassen.
O beste gelovigen, mensen hebben geen betere opvoeding gehad dan de Koran en hebben hun kinderen niets beters onderwezen dan de Koran. Het gedrag van onze Profeet (vrede zij met hem) was de Koran. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“En voorwaar, jij beschikt tot een hoogstaand karakter.”
(Soerat Al-Qalam: 3)
O dienaren van Allah, naast het reciteren van de Koran dient men deze ook te praktiseren. Allah, de Verhevene, heeft de Koran neergezonden om hem te reciteren en ernaar te handelen. Laat de Koran jouw leiding zijn, leeft zijn geboden na en vermijdt zijn verboden. Dit om gelukzaligheid te betrachten in het wereldse en het Hiernamaals.
Het aanbidden van Allah alleen, het zich verre houden van polytheïsme, goed zijn voor de ouders, onderhouden van familiebetrekkingen, goed behandelen van de weeskinderen, zich distantiëren van roddel en ijdelpraat, wegblijven van rente en het mijden van valsheid zijn richtlijnen in het Boek van jullie Heer teneinde het goede te betrachten zowel in het wereldse als het Hiernamaals.
O beste moslims, het is voor een ieder essentieel om zich iedere dag bezig te houden met het reciteren van de Koran. Dit om dichter bij het Boek van de Heer te geraken, waardoor men standvastig blijft in de Zaak van Allah en Zijn Weg blijft bewandelen.
De Gunsten van Allah zijn allesomvattend. Voorwaar, Hij is zeker de Bezitter van de grootste Gunst. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“O mensen, voorzeker, er is een vermaning van jullie Heer tot jullie gekomen en een genezing voor wat in jullie harten is, en Leiding en Barmhartigheid voor de gelovigen. Zeg (O Mohammed): ,,Met de gunst van Allah en Zijn Barmhartigheid, laten zij zich dan daarmee verheugen. Hij (de gunst) is beter dan wat zij verzamelen.”
(Soerat Yoenoes: 57-58)
O mensen, vreest Allah en gelooft in Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Volgt hem, alsook het Licht (Koran) dat Hij heeft doen neerdalen, opdat jullie zullen welslagen.
O dienaren van Allah, toen cOmar ibnoel Khattaab, de leider der gelovigen, tijdens zijn kalifaat van Madinah naar Makkah vertrok, werd hij buiten de stad verwelkomd door de gouverneur van de stad (Makkah). cOmar zei tegen hem: “Wie heb je achtergelaten in Makkah?” De gouverneur antwoordde: “Ik heb ibnoe Abzaa, één van onze vrijgekochte slaven, achtergelaten.” “Heb jij een slaaf achtergelaten?” vroeg cOmar verbaasd. De gouverneur zei: “O leider der gelovigen, het is iemand die de algehele Koran heeft gememoriseerd en een geleerde is op het gebied van verplichtingen.” cOmar zei toen: “Ik heb de Profeet (vrede zij met hem) horen zeggen: ,,Allah doet middels dit Boek sommige mensen in rang stijgen en anderen in rang dalen.”
Men verkiest een persoon op basis van zijn geloof en daden en niet vanwege afkomst of status. Daarom plachte de Profeet (vrede zij met hem) tijdens het slagveld Oehoed bij het begraven van de doden te vragen: “Wie van hen kende de Koran het beste van buiten?” Waarna hij de desbetreffende dode als eerste begroef richting de Qiblah.
O dienaren van Allah, vreest Allah en handelt volgens het Boek van jullie Heer. Reciteert de Koran dag en nacht opdat jullie zullen welslagen.
Vrede en Zegeningen zij met de dienaar en Boodschapper van Allah.
Team al-Yaqeen