Tafsier van soerat al-Qadr

23266

Uitleg: van Soerat al-Qadr Ibnoe Djawziy

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de meest Genadevolle

Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) in de Nacht van de Qadr nedergezonden.

En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is?

De Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden.

De engelen en de Roeh (Djibriel) dalen daarin (veelvuldig) neder,

met de toestemming van hun Heer.

Van iedere zaak is hij (die Nacht) veilig.

Tot aan het aanbreken van de ochtendschemering.

Uitleg

Er bestaat een meningsverschil tussen de geleerden over het feit of deze Soerah vóór of na de hidjra is geopenbaard, maar de meest correcte mening is dat deze vóór de hidjra geopenbaard is (in de Mekkaanse periode). Dit is tevens de mening van Ibnoe cAbbaas (moge Allah tevreden over hen zijn) en die van de meerderheid van de geleerden.

‘Waarlijk, Wij hebben hem (de Koran) in de Nacht van de Qadr nedergezonden.’ Allah, de Verhevene, zegt hier in de eerste aayah dat Hij de Koran heeft nedergezonden in de Nacht van de Qadr. En hier doelt Allah, de Verhevene, op de nacht dat de volledige Koran is nedergezonden naar Al-Bait ul cIzza (het huis van deugddoendheid). Dit huis, bevindt zich in de eerste hemel.

‘En wat doet jou weten wat de Nacht van de Qadr is?’ Er zijn vijf uitspraken over wat Laylat ul-Qadr is, namelijk:

  1. Een achtenswaardige, eerbare nacht (één van de taalkundige betekenissen). Zoals Allah elders in de Koran zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij achtten hem niet met de gepaste achting, toen zij zeiden: ,,Allah heeft niets aan de mens doen nederdalen.” (Soerat al-Ancaam: 91)

In deze aayah wordt het woord ‘Qadr’ vertaald met achting.

Ook zegt Allah, de Verhevene, in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En zij achtten hem niet met de gepaste achting, terwijl Hij de gehele aarde in Zijn greep heeft op de Dag van de Opstanding en de hemelen in Zijn Rechterhand opgerold zullen zijn. Heilig is Hij en Verheven boven wat zij aan deelgenoten toekennen.” (Soerat az-Zoemar 67)

Ook hier, gebruikt Allah het woord ‘Qadr’ dat vertaald wordt met achting.

  1. De tweede uitspraak is dat deze nacht zo wordt genoemd vanwege de nauwheid en dichtheid op deze nacht. Dit komt doordat de aarde zo dichtbevolkt is door de grote getale Engelen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“ …En wiens voorzieningen beperkt zijn…” (Soerat at-Talaaq: 7)

Hier gebruikt Allah, de Verhevene, het woord Qadr dat vertaald wordt met beperkt. Dit betekent dat de voorzieningen van deze persoon beperkt zijn. Met andere woorden, hij heeft het niet ruim. Ook in deze uitleg van al-Qadr, is het erg nauw en dicht die nacht vanwege de vele Engelen.

  1. Dat de Qadr de Voorbeschikking is. De Engelen krijgen op deze nacht de kennis van wat er het komende jaar voorbeschikt is voor eenieder. Deze kennis is al vijftigduizend jaar vóór de schepping van de mens vastgelegd. De Qadr (Voorbeschikking) die de Engelen hier op deze nacht krijgen, wordt ook wel de specifieke Qadr genoemd. De engelen noteren deze specifieke Qadr in hun boeken in die nacht.
  1. Dat de Qadr wordt uitgelegd als het hebben van achtenswaardigheid. De persoon die geen Qadr had (iemand zonder aanzien, een nietszeggend persoon), zal geprezen en gevierd worden wanneer hij deze nacht in aanbidding doorbrengt.
  1. Deze nacht wordt de Qadr genoemd, omdat hierin een waardig en eerbaar Boek is nedergezonden, namelijk de Koran. Ook dalen in deze nacht waardige Engelen neer.

Wanneer is het Laylat ul-Qadr?

Er zijn hier twee uitspraken over:

1. De Nacht van Qadr heeft alleen in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) plaatsgevonden.

2. De Nacht van Qadr keert elk jaar terug.

De meest correcte uitspraak is dat de Nacht van Qadr elk jaar terugkeert. De meerderheid van de geleerden is het er over eens dat de Nacht van Qadr plaatsvindt in de laatste tien nachten van de maand Ramadan. Verder verschillen de geleerden van mening op welke nacht het plaatsvindt.

Wat zijn de verschillende meningen hierover?

In een overlevering van Moeslim staat, dat de Profeet (vrede zij met hem) in de twintigste nacht van Ramadan in een droom heeft gezien wanneer de Nacht van de Qadr is.[1] Toen hij zijn huis echter uitliep om het aan zijn metgezellen te vertellen zag hij twee ruziënde mannen. En de Profeet (vrede zij met hem) keerde zich tot hen om de ruzie tussen deze twee te sussen. Toen hij daarmee klaar was, heeft Allah de kennis van het precieze moment van de Nacht van de Qadr weggenomen van de Profeet (vrede zij met hem). Wel kon hij hen vertellen dat hij (in zijn droom) in gebed stond en dat het die nacht regenachtig en modderig was. Hij zag dat hij de posternatie verrichtte in een natte en modderige plek waardoor zijn neus en voorhoofd door modder bevuild raakte.

De éénentwintigste nacht van de maand Ramadan ging het hard regenen en de moskee liep vol met water. Eén van de metgezellen overlevert ons, dat de Profeet (vrede zij met hem) die avond het maghrib-gebed met hen verrichtte en dat zijn gezicht daarbij bevuild raakte met modder. Echter, de drieëntwintigste nacht ging het weer regenen, en wederom was het gezicht van de Profeet (vrede zij met hem) bevuild met modder. De metgezellen zouden dus zweren dat het die éénentwintigste of drieëntwintigste nacht de Nacht van de Qadr was. Weer andere metgezellen daarentegen beweren dat het de vijfentwintigste, zevenentwintigste of negenentwintigste nacht is.

Verder is er overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) tegen zijn metgezellen zei: “Zoek de Nacht van de Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan en voornamelijk de oneven nachten daarvan.” (al-Boechari)

Verder overlevert Moeslim dat Ibnoe cOmar zei dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie zijn best wil doen voor de nacht van de Qadr, laat hem deze dan zoeken in de zevenentwintigste nacht van Ramadan.”

En ‘Oebay ibn Kacb zweerde dat de Nacht van de Qadr de zevenentwintigste nacht van Ramadan is. Dit is tevens de mening van Ibnoe cAbbaas, cAa’ishah, Moecaawiyah en imam Ahmad.

Ibnoe cAbbaas beredeneerde: “De week heeft zeven dagen en de zevende daarvan is vrijdag, er zijn zeven hemelen en zeven aarden, Soerat al-Faatihah heeft zeven verzen. Ik zie dus niets anders dan dat het de zevenentwintigste nacht is.”

Andere metgezellen, zoals Aboe Bakr, beweerden dat de Nacht van de Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan is. Deze uitspraak is in overeenstemming met de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) die vermeld staat in al-Boechari waarin hij (vrede zij met hem) zei: “Zoek de nacht van de Qadr in de laatste tien nachten van Ramadan.”

Dit is ook de meest correcte mening, en de mening van de meerderheid.

De reden dat de Profeet (vrede zij met hem) de precieze nacht is vergeten, is dat Allah Degene is Die hem dit heeft doen vergeten. Met de wijsheid dat de mens zijn uiterste best gaat doen om deze nacht te vinden en deze in aanbidding door te brengen. De nacht, waarin de beloning beter is dan de beloning in duizend maanden.

‘De Nacht van de Qadr is beter dan duizend maanden.’ Allah, de Verhevene, laat ons de enorme waarde van deze nacht zien, door hem beter te stellen dan duizend maanden (dit is meer dan drieëntachtig jaar!). Moedjaahid zei: “Een aanbidding of een goede daad in deze nacht is beter dan een aanbidding of een goede daad gedurende duizend maanden.”

Er is eens gezegd dat een man onder het volk van Banoe Israa’iel (de kinderen van Israël) duizend maanden een gewapende strijd heeft gevoerd. De Profeet (vrede zij met hem) vond dit bewonderswaardig en wenste dit ook voor zijn Oemmah (gemeenschap) en daarom kreeg hij de nacht van de Qadr, die beter is dan de duizend maanden die de man van Banoe Israël heeft gestreden. In het verleden was het ook zo men pas ‘betiteld’ werd als aanbidder wanneer men duizend maanden in aanbidding had doorgebracht, vandaar deze nacht.

De engelen en de Roeh (Djibriel – vrede zij met hem) dalen daarin (veelvuldig) neder, met de toestemming van hun Heer.’ Allah, de Verhevene, zegt hier dat de Engelen veelvuldig neerdalen. Aboe Hoerayrah heeft gezegd: “In deze Nacht zijn er op aarde meer Engelen dan kiezelstenen.”

Wat de Roeh – wat vertaald kan worden als de ziel – betreft, hierover bestaat meningsverschil. De sterkste mening hierover is dat de Roeh de aartsengel Djibriel (vrede zij met hem) is. Djibriel daalt in deze Nacht neder met een groep Engelen en zij aanbidden Allah, de Almachtige. Dit gebeurt van zonsondergang tot zonsopgang.

Over de uitspraak ‘met de toestemming van hun Heer’ zijn twee uitspraken gedaan, namelijk:

  1. Dat Allah de Engelen ‘gewoon’ toestemming heeft gegeven.
  1. Dat de Engelen nederdalen met wat Allah ze heeft gegeven, en dit is de Qadr (de eerder genoemde specifieke Qadr).

Van iedere zaak is hij (die Nacht) veilig. Tot aan het aanbreken van de ochtendschemering. Het Arabische woord ‘Salaam’ is hier vertaald met veilig. Over de betekenis van ‘Salaam’ zijn twee uitspraken gedaan door de geleerden.

  1. De eerste uitspraak is dat de engelen de mensen de vredesgroet (Salaam) geven aan degenen die aanbidding verrichten.
  1. De tweede uitspraak is dat die nacht zelf Salaam is, wat wil zeggen dat er niets mis kan gaan (voornamelijk de voor aanbidders) en de Satans zijn nergens toe in staat (uitspraak van Moedjaahid). De tweede uitspraak is ook dat deze nacht zegening en veel goeds met zich meebrengt. Dit alles, tot aan het aanbreken van de ochtendschemering….

En Allah, de Verhevene, weet het het best.

[1] Voor de Profeten is de droom één van de verschillende vormen openbaring.