|
20:13
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:25
Middel 6
07:23
Middel 5
13:56
Middel 2
17:17
Middel 4
20:13
Middel 3
22:03
Alle gebedstijden
Mijn vriend gelooft niet….

As-Salaamoe
calaykoem wa rahatullahi wa barakatoeh,

Ik schrijf jullie in de hoop
dat jullie mij kunnen helpen met het oplossen van mijn probleem. Ik ben een
praktiserende moslima van twintig jaar. Mijn ouders zijn daarentegen nooit
praktiserend geweest. Ik heb de Islam dan ook van mijn grootmoeder geleerd.

Tot voor kort wist ik niet
hoe ik het gebed moest verrichten, maar met de hulp van Allah heb ik dit
geleerd. Ook ben ik begonnen met het dragen van de Hidjaab. De reden
waarom ik schrijf is dat ik al drie jaar een relatie heb met een man op wie
ik verliefd ben. Hij is helaas geen moslim, maar gelooft wel in God. Ik
probeer hem steeds te overtuigen dat hij moslim moet worden, dat hij deel
moet gaan uitmaken van de enige ware godsdienst en dat ik anders niet met
hem kan trouwen. Ik kan hem er echter maar niet van overtuigen dat Mohammed
(vrede zij met hem) de Boodschapper is van Allah. Hij zegt steeds: “Hoe
weet je dat dit het Woord is van God?” en “Wat als Mohammed dit allemaal
heeft verzonnen en de mensen probeert wijs te maken dat dit het Woord is van
God?” Vertel mij hoe ik hem kan overtuigen dat de Koran het Ware Woord is
van niemand anders dan Allah en dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn
Boodschapper is.

Hij zegt steeds dat als wij
zouden trouwen, hij er geen bezwaar tegen zou hebben als                              
ik mijn geloof zou blijven belijden. Ook zegt hij dat hij trots is op
het feit dat ik mijn hidjaab draag in een omgeving waar niemand dit doet. De
gedachte dat wij niet samen zouden kunnen zijn maakt mij echt droevig. Hij
is echt een goed mens en doet niets kwaads. Is het een grote zonde voor mij
als ik met hem zou trouwen en zou ik hier zwaar voor gestraft worden? Ik
weet namelijk dat veel vrouwen dit doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, Degene
die het goede voor jou makkelijk heeft gemaakt. Wij vragen Hem jou te doen
toenemen in leiding en geloof. En wij vragen Hem jouw ouders te doen leiden
tot het praktiseren van de Islam en het houden aan de voorschriften van dit
geloof.

Met betrekking tot de Koran
en het bewijs dat dit het Woord van Allah is, zijn er veel verzen
geopenbaard om de eigenwijsheid en arrogantie van de ongelovigen, naar wie
de Profeet (vrede zij met hem) was gestuurd, te weerleggen. Allah weerlegde
hun nutteloze uitspraken en bewees dat deze vals waren en Hij leverde hier
duidelijke bewijzen voor. 

1         
Zo daagt Allah de mensheid en de djinns uit om te komen met iets
gelijks aan de Koran, maar zij waren hiertoe niet in staat. Hierna daagde
Hij hen uit om te komen met slechts tien verzen zoals in de Koran en ook
hiertoe waren zij niet in staat. Tenslotte daagde Hij hen uit om te komen
met slechts één vers zoals in de Koran en zelfs hiertoe waren zij niet in
staat, ondanks het feit dat zij de meest welbespraakte mensen waren en de
Koran in hun eigen taal was geopenbaard. Zij gaven dit zelfs toe.

Deze uitdaging staat nog
steeds, tot op de dag van vandaag. Niemand is echter ooit in staat geweest
om te komen met iets zoals de Koran. Als de Koran het woord van een mens
was, dan zouden er mensen zijn geweest die iets soortgelijks zouden kunnen
produceren of het bij benadering zouden kunnen evenaren. In de Koran staat (interpretatie
van de betekenis)

Zeg: “Als de mensen en
de Djinns zich zouden verzamelen om het gelijke van deze Koran te maken dan
kunnen zij niet met het gelijke daaraan komen, zelfs al zouden zij elkaar
tot hulp zijn.”
                                      
                                                                         
(Soerat al-Israa’: 88)

Of zij zeggen: “Hij (Mohammed)
heeft het
(de Koran) verzonnen.” Zeg: “Brengt dan tien verzonnen
hoofdstukken voort die daaraan gelijk zijn en roept op wie jullie kunnen,
buiten Allah indien jullie waarachtigen zijn.”
              
                                                  
(Soerat Hoed: 13)

En als jullie in twijfel
verkeren over wat Wij hebben nedergezonden aan Onze dienaar, brengt dan een
gelijkwaardige Soerah
(vers) voort en roep jullie getuigen buiten
Allah op, indien jullie waarachtigen zijn.
               
                                                                      
(Soerat al-Baqarah: 23)

2           
Ongeacht hoeveel kennis en inzicht de mens verkrijgt, toch zal hij
fouten maken, dingen vergeten of tekortkomingen hebben. Als de Koran daarom
niet het Woord van Allah zou zijn dan zou men daarin vele tekortkomingen
tegenkomen, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Als het (de Koran)
van een ander dan Allah afkomstig was, dan zouden zij er zeker veel
tegenstrijdigheden in tegenkomen.
                         
                                    
(Soerat an-Nisaa’: 82)

De Koran is echter vrij van
elke vorm van tekortkoming, onjuistheid of tegenstrijdigheid. Werkelijk elk
deel ervan is wijsheid, genade en rechtvaardigheid. Wie van mening is dat er
tegenstrijdigheden in de Koran te vinden zijn, dit komt door zijn eigen
zieke gedachten en foutieve interpretatie. Zou deze persoon de geleerden
raadplegen, dan zouden zij hem uitleggen wat de correcte interpretatie is en
dan zouden zij hem duidelijk maken datgene wat 
onduidelijk is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die
niet in de Vermaning
(de Koran) geloven, nadat deze tot hen was
gekomen
(zullen gestraft worden). Waarlijk, het is zeker een verheven
Boek. De valsheid raakt hem
(de Koran) niet, niet van voren en niet
van achteren.
(Het is) nedergezonden door de Alwijze, de Geprezene.”
                          
                                                            
(Foessilat: 41-42)

3         
Allah heeft gegarandeerd dat Hij over deze Koran zal waken:

Voorwaar, Wij hebben de
Vermaning
(de Koran) neder doen dalen en waarlijk, Wij zullen erover
waken.
           
                       
                       
           
                                        
(Soerat al-Hidjr: 9)

De Koran
is door de geschiedenis heen van mensen op mensen overgedragen, zonder dat
maar één letter ervan is gewijzigd. Als iemand probeerde iets eraan te
veranderen of toe te voegen, dan zou hij gelijk blootgelegd worden. Dit
omdat Allah Degene is Die over de Koran waakt, in tegenstelling tot de
andere geopenbaarde goddelijke Boeken die Allah heeft geopenbaard aan het
volk van een bepaalde profeet en niet aan de gehele mensheid. Het behouden
en het beschermen van de andere boeken heeft Allah overgedragen aan de
volgelingen van de profeten, maar zij deden dit niet en brachten er
veranderingen in aan waardoor het grootste deel van de ware betekenis
verloren is gegaan. De Koran daarentegen is door Allah geopenbaard aan de
gehele mensheid tot het einde der tijd. De Boodschap van Mohammed (vrede zij
met hem) is de laatste boodschap en de Koran is bewaard gebleven in de
harten van de mensen en in schriftvorm, zoals de geschiedenis heeft bewezen.
Hoeveel mensen hebben niet geprobeerd de verzen van de Koran te wijzigen om
daarmee de moslims te bedriegen, maar zij werden snel blootgelegd en hun
valsheid werd ondekt, zelfs door moslimkinderen.

Andere
duidelijke tekenen voor het feit dat de Koran niet is gemaakt door de
Boodschapper van Allah (vrede zij met hem), maar dat het geopenbaard is door
Allah, zijn:

4         
De vele wonderen die de Koran bevat qua regelgeving, verhalen en
geloof, die niet door een ander schepsel gemaakt kunnen zijn, ongeacht hoe
intelligent deze persoon is en hoeveel kennis hij heeft. Hoe hard mensen ook
bezig zijn met het bekend maken van nieuwe wetten, nooit zullen zij slagen
zolang zij ver weg blijven van de leerstellingen van de Koran en de Soennah
van de Profeet (vrede zij met hem). Hoe verder zij hiervan verwijderd zijn,
des te groter is hun mate van mislukking. Dit is iets wat door de
ongelovigen zelf is bewezen.

5           
Vermeldingen van zaken over het Ongeziene, zowel uit het verleden
maar ook uit de toekomst. Geen mens kan hier op basis van eigen wetenschap
over spreken, ongeacht hoeveel kennis hij bezit, zeker in een tijd die als
primitief wordt gezien op het gebied van de technologie en moderne
wetenschappenlijke apparatuur. Vele zaken waren nog niet ontdekt en andere
zaken zijn pas ontdekt na lang en zwaar onderzoek met de meest moderne
wetenschappelijke apparatuur, terwijl Allah ons hierover vertelt in de Koran
die Hij bijna vijftienhonderd jaar geleden heeft geopenbaard aan Zijn
Boodschapper (vrede zij met hem). Voorbeelden hiervan zijn: De
ontwikkelingsstadia van het embryo, de aard van de oceanen en andere zaken.
Deze zaken hebben ertoe geleid dat sommige ongelovigen hebben verklaard dat
deze kennis alleen van God afkomstig kan zijn, zoals dit het geval is met de
ontwikkeling van het embryo:

Slecht
zestig jaar geleden hebben wetenschappers bevestigd dat de mens niet in één
keer ontstaat, maar dat hij verschillende ontwikkelingsstadia doorgaat. Pas
zestig jaar geleden kwam de wetenschap achter dit feit dat in de Koran reeds
vermeld wordt.

Sheich
al-Zindaani zei: “Wij ontmoetten een Amerikaanse professor, één van de
grootste Amerikaanse geleerden, zijn naam was Professor Marshall Johnson en
wij vertelden hem dat de Koran vermeldt dat de mens in stadia is geschapen.
Toen wij hem dit vertelden zat hij, waarop hij opstond en zei: ,,In stadia?”
Wij zeiden: ,,En dit was in de zevende eeuw! Dit Boek kwam en vertelde ons
dat de mens in stadia is geschapen.” Hij antwoordde: ,,Dit is onmogelijk!”
,,Onmogelijk?”, zeiden wij ,,Waarom zeg je dat?” Dit Boek zegt (interpretatie
van de betekenis): 

Hij
schept jullie in de schoten van jullie moeders, schepping na schepping, in
drie duisternissen.
                       
                                               
                       
(Soerat az-Zoemar: 6)

Wat
is er met jullie, dat
(jullie Allah’s Bestraffing niet vrezen, en)
jullie niet hopen op een beloning van Allah. Terwijl Hij jullie waarlijk in
fasen heeft geschapen.
                           
(Soerat Noeh: 14)

Daarna
ging hij weer op zijn stoel zitten en zei iets later: ,,Er zijn drie
mogelijkheden. De eerste is dat Mohammed een grote microscoop had die hem in
staat stelde deze zaken te onderzoeken waardoor hij op de hoogte was van
zaken waar de mensen geen kennis over hadden, waarna hij hen hierover
vervolgens zou vertellen. De tweede is dat dit per toeval gebeurde. De derde
is dat hij de Boodschapper is van God.” Wij zeiden: ,,Met betrekking tot
de eerste mogelijkheid, dat hij een microscoop en andere apparatuur zou
hebben, weet je dat een microscoop lenzen nodig heeft en lenzen hebben glas
nodig, technische expertise en ander gereedschap. Kennis over deze zaken
vereist in veel gevallen het gebruik van een electronenmicroscoop. Een
electronenmicroscoop heeft op z’n beurt weer electriciteit nodig en
electriciteit vereist weer aanwezige kennis van voorgaande generaties. Het
is onmogelijk dat al deze kennis tijdens één generatie bij elkaar is
vergaard. De vorige generaties zouden hard gewerkt moeten hebben om deze
kennis te ontwikkelen en vervolgens over te dragen aan de volgende
generaties enz. Om echter te beweren dat dit het werk is van één man,
zonder dat er iemand was die hem qua kennis voorging of na hem kwam, noch in
zijn eigen land, noch in één van de omringende landen, is onlogisch. De
Romeinen, Perzen en Arabieren hadden deze kennis immers ook niet.” Hij zei:
,,Dat klopt, dat zou erg moeilijk zijn.” Wij zeiden: ,,En om nu te beweren
dat het toeval is. Wat zou u ervan denken als wij u zouden zeggen dat de
Koran dit niet slechts in één vers zegt, maar in meerdere verzen en dat
daarnaast elk stadium in details wordt beschreven. Zou dit toeval kunnen
zijn?” Toen wij hem over al de details in de verschillende stadia
vertelden, zei hij: ,,Het is verkeerd om te beweren dat dit toeval is.”
Wij vroegen hem daarop: ,,Hoe valt dit dan te verklaren?” Hij zei: ,,Hier
is geen uitleg voor, behalve dat het een openbaring van boven moet zijn!”

Met
betrekking tot de uitspraken van de Koran over de zee, hierover zijn vele
wetenschappelijke feiten pas recentelijk ontdekt en veel is er nog onbekend
over. Veel van deze feiten zijn ontdekt nadat honderden marine
onderzoeksstations opgericht zijn en na het maken van opnamen door
satelieten. Degene die dit zei was professor Schroeder, één van de
grootste oceanografen van Duitsland. Hij zei altijd dat als de wetenschap
vooruit gaat, religie zich zou moeten terugtrekken. Toen hij echter de
vertalingen van de Koran hoorde, stond hij versteld en zei: ,,Dit kunnen
niet de woorden zijn van een menselijk wezen.”

Professor
Dorjaro, een professor in oceanografie vertelde ons over de laatste
wetenschappelijke ontwikkelingen toen hij de volgende vers hoorde (interpretatie
van de betekenis):

Of (de
toestand van de ongelovige is) als de duisternis in de diepe zee, bedekt
door golf op golf, waarop donkere wolken zijn,
(lagen) duisternis
bovenop duisternis. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna
niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft, voor hem is er geen licht.
  
               
                                                                                              
(Soerat an-Noer: 40)

,,In het
verleden kon de mens niet verder duiken dan een diepte van meer dan twintig
meter vanwege het gebrek aan gepaste uitrusting. Nu kunnen wij echter, door
middel van deze uitrusting, tot de bodem van de oceaan duiken en vinden we
intense duisternis op een diepte van tweehonderd meter.” De vers spreekt
over de duisternis in de diepe zee. De ontdekkingen die hier zijn gedaan,
scheppen duidelijkheid over de vers (lagen) duisternis bovenop
duisternis’
. Het is bekend dat het kleurenspectrum zeven kleuren kent,
waaronder: rood, geel, blauw, groen, oranje enz. Wanneer men duikt in de
diepte van de oceaan verdwijnen deze kleuren één voor één en het
verdwijnen van steeds een kleur leidt tot meer duisternis. Rood verdwijnt
als eerst, daarna oranje, vervolgens geel en de laatste kleur die verdwijnt
is blauw, dit gebeurt op een diepte van tweehonderd meter. Elke kleur die
verdwijnt, draagt bij aan de duisternis totdat er sprake is van totale
duisternis. Met betrekking tot het zinsdeel ‘golf op golf’, is
het wetenschappenlijk bewezen dat er een scheiding bestaat tussen de
bovenste en onderste laag van de oceaan en dat deze scheiding gevuld is met
golven. Het is net alsof er golven zijn op de rand van de duisternis; de
onderste laag van de oceaan, die wij niet kunnen zien. En er zijn golven aan
de kusten, die wij wel kunnen zien. Er kan dus gesproken worden van golven
op golven; dit is ook een wetenschappenlijk bewezen feit en professor
Dorjaro zei dan ook met betrekking tot deze verzen, dat de kennis hierover
niet afkomstig kan zijn geweest van een mens. En er zijn nog vele van dit
soort voorbeelden.

6         
In sommige verzen in de Koran wordt de Profeet (vrede zij met hem)
vermaand en wordt zijn aandacht door Allah op bepaalde zaken gevestigd.
Enkele van deze zaken waren beschamend voor de Profeet (vrede zij met hem).
Als de Koran afkomstig zou zijn geweest van de Boodschapper van Allah (vrede
zij met hem), dan zou hier geen behoefte aan zijn geweest. Als hij een deel
van de Koran zou hebben verzwegen, dan zou hij enkele van deze verzen
achtergehouden hebben, waarin hij wordt vermaand of zijn aandacht wordt
gevestigd op zaken die hij niet had moeten doen. Als voorbeeld hiervoor
dient de volgende vers (interpretatie van de betekenis):

En
toen jij in je hart verborgen hield wat Allah openbaar wilde maken, en jij
de mensen vreesde
(vanwege het feit dat de mensen zouden zeggen dat
Mohammed, vrede zij met hem, getrouwd was met de gescheiden vrouw van zijn
vrijgelaten slaaf), terwijl Allah er meer recht op had dat je Hem vreesde.
                   
                                                                           
(Soerat al-Ahzaab: 37)

Na dit
alles; kan er nog twijfel bestaan bij een intelligente persoon over het feit
dat de Koran het Woord is van Allah en dat de Boodschapper (vrede zij met
hem) datgene wat aan hem was geopenbaard volledig heeft overgebracht?

Verder
vertellen wij deze persoon; probeer het zelf maar. Neem een betrouwbare
vertaling van de Koran en gebruik je verstand om na te denken over de regels
en voorschriften ervan. Er bestaat geen twijfel dat elke intelligente
persoon met een onderscheidingsvermogen het verschil ziet tussen deze
Woorden van Allah en de woorden van een willekeurige persoon op deze aarde. 

Met
betrekking tot jouw relatie met deze jongeman, deze nobele religie verbiedt
het vrijelijk mengen van mannen en vrouwen en hiervoor zijn belangrijke
redenen. Je dient dus te stoppen met hem te ontmoeten en je dient je relatie
met hem te verbreken, totdat hij moslim wordt en jij met hem op Islamitische
wijze kunt trouwen.

Wat
betreft jouw liefde voor hem, dit is een beproeving van Allah; zul jij jouw
liefde voor Allah plaatsen vóór de liefde voor één van Zijn schepselen
of zul jij jouw liefde voor deze persoon plaatsen vóór de liefde voor jouw
Almachtige Heer, Die jou zulke zaken heeft verboden. Weet dat als iemand
iets opgeeft omwille van Allah, dat Allah hem iets beters ervoor in de
plaats zal geven. Als eerste zal Allah, met Zijn Wil, jou gemoedsrust en
gemak schenken, waardoor jij meer van Hem zal gaan houden en je ernaar zal
streven dichter bij Hem te komen door middel van het verrichten van daden
waarvan Hij houdt. Jouw liefde voor jouw Heer en jouw band met Hem zullen
dus intenser worden. Verder zal jouw afhankelijkheid van Zijn schepselen
verminderen.

Het is
haraam voor de moslimvrouw om te trouwen met een ongelovige, hierover
bestaat consensus onder de geleerden. Het is tevens één van de grootste
immorele daden die door Allah wordt verboden in de Koran.

Wij
adviseren jou geduldig te zijn en deze situatie met gepastheid te dragen.
Blijf ver weg van alle zaken die ertoe kunnen leiden dat je dingen gaat doen
die de Woede van Allah oproepen. Weet dat Allah deze wereld heeft gemaakt
als een plaats van beproeving voor Zijn gelovige dienaren. Degene die
geduldig is en zijn eigen begeerten niet achtervolgt, daarmee de gunst van
zijn Heer zoekende, Allah zal hem belonen met het Paradijs, waar Hij hem
allerlei soorten geneugten zal schenken die niet te vergelijken zijn met het
voorbijgaande wereldse plezier dat hij heeft moeten opofferen. Dit alles
naast de blijdschap en gemoedsrust die hij in zijn hart ervaart doordat hij
zijn Heer gehoorzaamt.

Wellicht
zal deze jongeman, als hij ziet dat jij vasthoudt aan jouw religie en je het
vermijdt met hem om te gaan en met hem te zitten ondanks het feit dat jij
van hem houdt, zich de grootsheid van deze religie realiseren. Een religie
die ervoor zorgt dat de volgelingen ervan bereid zijn om al datgene waar zij
van houden op te offeren omwille van hun Heer, hopende op een grote beloning
vanwege hun geduld in het gehoorzamen van Hem en vanwege het wegblijven van
verboden zaken. Wellicht zal dit voor hem de aanleiding zijn om moslim te
worden.

Wij
vragen Allah hem te leiden tot de Islam, om het goede makelijk te maken voor
jou en om het slechte weg te houden van jou.

Amien

Sheich
Mohammed Saalih al-Munajjid

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter