De afwezige daad van aanbidding

3704

Allah, de Almachtige, heeft Mohammed (vrede zij met hem) voor het Uur gezonden met leiding en de religie van waarheid, als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer. Allah, de Almachtige, heeft hem (vrede zij met hem) gezonden om de mensen uit de duisternis naar het licht te leiden. (interpretatie van de betekenis):

(En Hij heeft) een Boodschapper (naar jullie gestuurd) die de duidelijke Verzen van Allah aan jullie voordraagt. Opdat Hij degenen die geloven en goede daden verrichten van de duisternis naar het Licht voert. En wie in Allah gelooft en goede daden verricht, Hij zal hem het Paradijs doen binnentreden waaronder rivieren stromen, voor eeuwig en voor altijd (vertoeven zij) daarin. Allah heeft zeker de beste Voorziening voor hem (gereedgemaakt).”

(Soerat atTalaaq: 11)

Het is daarom niet verwonderlijk dat tot het meest belangrijke waarmee de Boodschapper van Allah is gekomen, de verbetering van gedrag en vervolmaking van nobele eigenschappen is. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Ik ben slechts gezonden om het goede gedrag te vervolmaken.”

(Ahmad en al-Haakim)

Het verbeteren van het gedrag behoort tot de meest vooraanstaande zaken waartoe de edele Profeet (vrede zij met hem) heeft opgeroepen. Eenieder die kennis heeft van zijn missie weet dit. Het behoort namelijk tot de hoofdprioriteiten van de Boodschap van de Islam. Het is overgeleverd dat Aboe Dharr vóór het accepteren van de Islam zijn broer eropuit zond om te informeren over de Profeet (vrede zij met hem) en te zien waar hij mee was gekomen. Hij (zijn broer) kwam terug met het nieuws over de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Ik zag hem goede manieren bevelen.”

(al-Boekhaarie)

Met het credo en de regelgeving is de Islam gekomen om de mensheid met ruime stappen en grote sprongen te leiden van een scala aan zonden naar een scala van deugden. Daarom valt goed gedrag niet onder vrijwillige daden van aanbidding. Het valt juist onder de fundamenten en hoofdzakelijke daden van gehoorzaamheid waarmee een hoge status verkregen wordt op het Pad naar Allah toe. cAbdoellaah ibn cAmr (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste van jullie is degene met het beste gedrag.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Jouw goede gedrag verhoudt zich met jouw religieuze toewijding. De hele religie bestaat namelijk uit gedragingen. Wie jou dus overtreft in gedrag, overtreft jou in religie. Het bewijs hiervoor is de overlevering van Aboe Hoerayrah die verhaalt dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De meest volmaakte gelovigen zijn degenen met het beste gedrag.”

(Ahmad)

Al-Foedayl zei: “Wiens gedrag verslechtert, diens geloof verslechtert.”

Het geloof van een individu is dus gebrekkig, totdat hij goed gedrag vervolmaakt. En tot hij eerlijk met de mensen is in de omgang, het goede aan hen overbrengt, het slechte van hen afhoudt en zich haast om goed te zijn jegens hen.

Er zijn veel overleveringen waarin de Profeet (vrede zij met hem) het goede gedrag met de vervolmaking van ware vroomheid benadrukt. Onder andere wat door Aboe Hoerayrah is overgeleverd, namelijk: “Degene die de mensen niet dankt, is Allah niet dankbaar.”

(Ahmad)

Degene van wie het de natuur en gewoonte is om het goede dat mensen voor hem doen te ontkennen en zich onthoudt om hen ervoor te bedanken, voor diegene zal het ook een gewoonte zijn om Allah niet dankbaar te zijn voor de Gunsten die Hij hem heeft geschonken. Daarom is het geen verrassing voor de gelovige dat hij door zijn goede gedrag de status bereikt van iemand die vast en in het nachtgebed staat. Zoals vermeld in een overlevering van cAa’ishah (moge Allah tevreden met haar zijn). En een dichter zei eens: “Als mij de keuze was gegeven tussen elke deugd, dan zou ik niets anders kiezen dan goed gedrag.”

De schoonheid en pracht van goed gedrag is niet beperkt om het te kunnen opsommen, te noemen en de bezitters ervan aan te wijzen. Daarentegen ligt de echte schoonheid ervan in het handelen ernaar en het werkelijk toe te passen in je gedragingen en handelingen.

Er zijn er veel die anderen verblijden met goed gedrag en onder de indruk brengen van hun gastvrijheid en vrijgevigheid. Zij praktiseren geduld, verdraagzaamheid, medeleven, volharding, moed, heldhaftigheid, goedheid tegenover de buren, het onderhouden van de familiebanden, het nakomen van een belofte, de waarheid bij het spreken en andere deugdzame en goede eigenschappen. Echter, er zijn er velen van wie het aandeel in deze gedragingen slechts beperkt blijft bij het bewonderen en complimenteren van hen.

Er zijn velen die weten dat vrijgevigheid helpt in het verkrijgen van lof. Echter achtervolgen zij niettemin rijkdom en onroerend goed. Hoe vaak horen we niet het prijzen van vrijgevigheid met de tong, maar dat de daden de voorkeur geven aan hebzucht; het prijzen van gastvrijheid in woorden, maar het in daden verlaten; en het complimenteren van andere nobele eigenschappen en goede deugden, maar tekortschieten als het gaat om daden.

Wij roepen op tot het daadwerkelijk toepassen van goed gedrag in onze daden en dit te verkiezen en obstakels ermee te overwinnen. Dit vereist van ons onze gedrag van dichtbij te zien, onze handelingen met een kritisch oog te bekijken, voortdurend ijverig zijn in het beoordelen en corrigeren van onszelf en continu werkend om goede en nobele eigenschappen te verkrijgen en te doen herleven.

In ons dagelijks leven getuigen wij bij onszelf en degenen om ons heen vele misdragingen en talrijke schendingen van goed gedrag en nobele eigenschappen. Ik kan sterk beargumenteren dat de meeste van deze schendingen niet komen uit onachtzaam van de deugden en het niet bewust zijn van de nobele eigenschappen. Maar door het verslappen in het handelen ernaar en het falen om onszelf deze te laten aannemen.

O Allah, inspireer ons onze leiding en bescherm ons van het slechte van onszelf.

Sheikh Khaalid al-Moeslih
Almosleh.com