De positie van het hart

10299
De Profeet (vrede zij met hem) zegt: En waarlijk, in het lichaam bevindt zich een Moedghah (een vleeskauwsel), als deze goed is, dan is het hele lichaam goed en als deze verdorven is, dan is het hele lichaam verdorven: en werkelijk, dit is het hart.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Allah heeft de mens geschapen. Deze mens heeft een uiterlijk en een innerlijk. Een belangrijk onderdeel van het innerlijk is het hart waarin alle eigenschappen zijn opgenomen. Eigenschappen zoals woede, haat, liefde, e.d. Vandaar dat het leren kennen van je eigen hart een fundament is van het geloof. Alleen door je eigen hart te doorgronden, slaag je erin om de weg van de rechtschapenen te bewandelen.
Het hart laat zich leiden tot de liefde, afgunst of angst dat het voelt. Het hart voelt zich aangetrokken tot zijn geliefde, duwt de gehate zaken van zich af en waarschuwt voor zijn angsten.
Allah heeft de mens bevoorrecht door hem in staat te stellen om kennis te vernemen van zijn Heer. Dit geschiedt alleen door het hart en niets anders. Het hart is de kenner van Allah. Het hart zoekt toenadering tot Allah. Het hart werkt omwille van Allah en de rest van de ledematen volgt daarin. De inhoud van het hart tekent zich af op iemands uiterlijk. Degene die aandacht heeft voor zijn hart zal zichzelf ook leren kennen en weten dat hij een dienaar is van Allah. En degene die zijn hart verwaarloost, zal ook nooit de weg vinden naar zijn Heer. Deze laatste zal een straf ondergaan die zijn weerga niet kent. Deze persoon zal namelijk niet in staat zijn om zijn Heer te leren kennen en Zijn Nabijheid te ervaren. Hij zal steeds het slachtoffer worden van zijn eigen ik en zal als slaaf van de Shaytaan door het leven gaan.
Het door het hart leren kennen van Allah is nog belangrijker voor een persoon dan eten en drinken. Het hart is de plaats waar geloof, overtuiging, verheerlijking en vrees voor Allah zich herbergen en daarom kijkt Allah niet naar onze uiterlijkheden en ons bezit, maar Hij kijkt naar onze harten en daden.
De mens is geschapen uit verschillende lichaamsdelen. Ieder lichaamsdeel heeft een taak. De hand wordt gebruikt om aan te nemen en weg te geven. De voet wordt gebruikt om ergens naartoe te lopen. De tong wordt gebruikt om te spreken. De neus om te ruiken. De mond om te eten, enz. Wanneer een persoon zijn lichaamsdelen ten dienste stelt van hetgeen waarvoor ze gemaakt zijn, dan zal hij succes kennen. Als hij deze voor iets anders gebruikt, dan zal hij verlies lijden.
Het hoofd van al deze lichaamsdelen is en blijft het hart. En het hart heeft als taak besef te kweken voor zaken. Het hart dient zijn Heer te leren kennen. Het hart dient bekend te zijn met de baatvolle en schadelijke zaken. Het hart moet weten waar zijn redding te vinden is. Het hart dient zich vast te houden aan zijn Heer en naar niets anders om te kijken. En als de dienaar zijn hart op de juiste plek heeft en op de juiste manier in werking stelt, dan wordt hij beloond met tien zaken:
1- Het leven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Is degene die dood was en door Ons weer tot leven is gebracht en Wij maakten voor hem een licht waarmee hij zijn weg tussen de mensen baande, te vergelijken met iemand die zich in de duisternissen bevindt en daar niet aan kan ontkomen?”
(Soerat al-Ancaam: 122)
2- De genezing Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Hij geneest de harten van een gelovig volk.”
(Soerat at-Tawbah: 14)
3- De reinheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Degenen die hun stemmen laag houden in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allah, dat zijn degenen wiens harten door Allah zijn gereinigd in het geloof. Hem komt vergeving en een grandioze beloning toe.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 3)
4- De versteviging van het geloof. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Allah verstevigt degenen die geloven met de stevige uitspraak in het wereldse leven het Hiernamaals.”
(Soerat Ibraahiem: 27)
5- De leiding. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En degene die gelooft in Allah, Hij zal zijn hart leiden.”
(Soerat al-Moedjaadalah: 22)
6- De kalmte. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Hij is Degene Die de kalmte in de harten van de gelovigen deed neerdalen, zodat zij naast hun geloof extra geloof zouden verkrijgen.”
(Soerat al-Fath: 4)
7- De genegenheid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En Hij bracht genegenheid in hun harten en al zou jij alles op aarde weggeven, dan nog zal jij niet in staat zijn om hun harten nader tot elkaar te brengen. Maar het is Allah Die hun harten nader tot elkaar bracht.”
(Soerat al-Anfaal: 63)
8- De rust. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Degenen die geloven en waarvan de harten tot rust komen middels het gedenken van Allah.”
(Soerat ar-Racd: 28)
9- De liefde. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar Allah heeft het geloof bij jullie geliefd gemaakt en heeft het aantrekkelijk gemaakt in jullie harten. En Hij heeft het ongeloof, de verdorvenheid en de zonde gehaat bij jullie gemaakt.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 7)
10- De bescherming tegen het kwaad en ontvankelijkheid voor het goede. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Maar Allah heeft het geloof bij jullie geliefd gemaakt en heeft het aantrekkelijk gemaakt in jullie harten. En Hij heeft het ongeloof, de verdorvenheid en de zonde gehaat bij jullie gemaakt.”
(Soerat al-Hoedjoeraat: 7)