De wijsheid achter beproevingen van de Profeten

11865

Alle lof zij Allah.

Ten eerste zijn zondes één van de redenen van beproevingen, maar dit is niet de enige reden. Allah, de Verhevene, kan sommige van Zijn dienaren beproeven die niet gezondigd hebben, zodat zij de beloning zullen verkrijgen van geduld, en zij worden hierdoor in status verhoogd. Allah kan ook sommige kinderen beproeven die geen zonde dragen.

Ten tweede zijn de meest beproefde mensen de Profeten.

Er is overgeleverd dat Sacd ibn abie Waqqaas zei: “Ik zei: “O, Boodschapper van Allah, wie van de mensen worden het meest beproefd?” Hij (vrede zij met hem) zei: “De Profeten, daarna de volgende beste en daarna de volgende beste. Een man zal beproefd worden in verhouding tot zijn niveau van religieuze toewijding. Als zijn religieuze toewijding sterk is, zal hij sterker worden beproefd, en als zijn religieuze toewijding zwak is, zal hij beproefd worden in verhouding tot zijn religieuze toewijding. Beproevingen zullen een persoon blijven overkomen, totdat hij op aarde loopt zonder enige zonde op hem.”

(at-Tirmidhie, en Sheikh al-Albaanie in as-Silsilat us-Sahiehah)

Allah noemt in Zijn Boek verschillende soorten beproevingen die de Profeten overkwamen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij gaven Moesa het Boek en deden na hem Boodschappers volgen. En wij gaven cIesa (Jezus), de zoon van Maryam (Maria), duidelijke Bewijzen en ondersteunden hem met de Roeh ul-Qoedoes (Gabriel). Is het dan zo dat telkens wanneer er een Boodschapper tot jullie kwam, met dat wat niet in overeenstemming was met jullie begeerten jullie je (dan)hoogmoedig opstelden? Jullie verloochenden een groep en jullie doodden een groep.”

(Soerat al-Baqarah: 87)

“En wanneer er tot hen wordt gezegd: “Geloof in wat Allah heeft neergezonden”, zeggen zij: “Wij geloven in wat aan ons is neergezonden.” En zij verloochenden wat er daarna kwam, terwijl het de Waarheid is ter bevestiging van wat er met hen is. Zeg (o Mohammed): “Waarom hebben jullie dan voorheen de Profeten van Allah gedood, als jullie gelovigen zijn?”

(Soerat al-Baqarah: 91)

“En als zij jou (o Mohammed) verloochenen, voorzeker, zij hebben de Boodschappers die vóór jou kwamen met duidelijke Bewijzen, en met de geschriften en met het verlichte Boek, ook verloochend.”

(Soerat Aali cImraan: 184)

“En gedenk toen Moesa tegen zijn volk zei: “O mijn volk, waarom kwetsen jullie mij, terwijl jullie zeker weten dat ik waarlijk de Boodschapper van Allah ben (die) naar jullie (is gestuurd)?” Toen zij vervolgens (van de Waarheid) afweken, deed Allah hun harten (van de Leiding) afwijken. En Allah leidt het verdorven volk niet.”

(Soerat as-Saff: 5)

“En onder hen zijn er sommigen die de Profeet kwetsen en zeggen: “Hij is een (luisterend) oor (voor iedereen).” Zeg: “Hij is een (luisterend) oor voor datgene wat het beste voor jullie is. Hij gelooft in Allah en hij gelooft de gelovigen, en hij is een genade voor degenen onder jullie die geloven.” Maar voor degenen die de Boodschapper van Allah kwetsen, is er een pijnlijke Bestraffing.”

(Soerat at-Tawbah: 61)

Ibraahiem werd beproefd met de vijandschap met zijn vader en zijn mensen, en hij werd beproefd door het vuur waarin hij werd gegooid. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zij zeiden: “Verbrand hem en help jullie goden, als jullie (toch) iets willen doen.” Wij zeiden: “O vuur, wees (aangenaam) koud en veilig voor Ibraahiem.” En zij wilden een list tegen hem beramen, maar Wij maakten hen (tot) de grootste verliezers.”

(Soerat al-Anbiyaa’: 68-70)

En hij werd beproefd met het bevel zijn zoon Ismaaciel te offeren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Toen hij (d.w.z. Ismaaciel) de leeftijd bereikte om (samen) met hem (d.w.z. met Ibraahiem) eropuit te trekken (om de kost te winnen), zei hij (Ibraahiem): “O mijn zoon, waarlijk, ik heb in een droom gezien dat ik jou offer. Kijk maar wat jij daarvan vindt.” Hij (Ismaaciel) zei: “O mijn vader, doe wat u is bevolen (en) u zult mij , als Allah het wil, tot de geduldigen aantreffen.” Toen zij zich (beiden) overgaven (aan Allah) en hij (Ibraahiem) zijn voorhoofd (d.w.z. het voorhoofd van Ismaaciel omdraaide en deze) naar de grond richtte, en Wij hem toeriepen: “O Ibraahiem, voorzeker, jij hebt de droom (reeds naar waarheid) ten uitvoer gebracht. Voorwaar, zo belonen Wij de weldoeners.” Voorwaar, dit is zeker de duidelijke beproeving. En Wij beloonden hem met een grandioos offer(dier).”

(Soerat as-Saaffaat: 102-107)

Ibn ul-Qayyim zei: “Het Pad, is het Pad waar Adam zich op heeft ingespannen, waar Noeh omwille van heeft geweend, waar al-Khaliel (Ibraahiem) voor in het vuur gegooid werd, waar Ismaaciel plaats voor nam op de slachtbank, waar Yoesoef voor een geringe prijs voor verkocht werd en een aantal jaar voor in de gevangenis verbleef,  waar Zakariyyaa in tweeën voor werd gezaagd, waar Yahya voor werd geslacht, waar Ayyoeb hevige tegenslag heeft meegemaakt en waar Mohammed (vrede zij met hem) armoede en allerlei soorten beproevingen voor onderging.”

(al-Fawaa’id, blz.42)

Onze Profeet (vrede zij met hem) werd op de hoogte gebracht van de beproevingen die hem (vrede zij met hem) zouden treffen vanaf de eerste dag van zijn Profeetschap.

Waraqah ibn Nawfal zei: “Was ik maar een jongeman en zou ik maar in leven zijn wanneer jouw mensen jou zullen verdrijven.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Zullen zij mij verdrijven?” Hij zei: “Ja. Geen man is ooit gekomen met waar jij mee komt, of hij werd geconfronteerd met vijandigheid. Als ik leef om die dag mee te maken, zal ik jou sterk steunen.”

(al-Boekhaarie)

Ten derde, over de wijsheid achter de beproevingen die de Profeten ondergingen, zei Ibn ul-Qayyim: “Net zoals Allah de Profeten beschermde en voor hen zorgde, zo beproefde Hij hen ook middels de vervolgingen van hen door de ongelovigen, zoals Hij wilde. Zodat:

1.     zij een status zouden verkrijgen waarmee zij volledig Zijn Eer verdienen;

2.     degenen die na hen kwamen van hun natie en opvolgers getroost werden als zij vervolgd werden door de mensen. Zij hebben gezien wat de Boodschappers en Profeten is overkomen, zodat zij geduldig en tevreden zullen zijn, en hun voorbeeld volgen;

3.     de ongelovigen worden meegesleurd in hun zonde, en de bestraffing verdienen die voor hen is voorbereid in deze wereld en in het Hiernamaals.

Dit is een aantal redenen waarom Allah, de Verhevene, Zijn Profeten en Boodschappers beproefde met de vervolging van hun mensen. De grote Wijsheid is van Allah en van Hem komen de perfecte Zegeningen. Er is geen God dan Hij en geen Heer naast Hem.”

(Badaa’ic ul-Fawaa’id, boekdeel 2, blz. 452)

Ibn ul-Qayyim zei: “Als je nadenkt over de wijsheden achter de beproevingen die Allah Zijn dienaren geeft en waarom Hij hen uitkiest, hoe Hij hen daarmee stuurt in de richting van het bereiken van de hoogste doelen en het bereiken van de hoogste posities die zij niet hadden kunnen bereiken zonder deze beproevingen en testen. Dan zijn al deze beproevingen in feite een eer. Hoewel ze lijken op beproevingen en testen zijn deze beproevingen in feite een genade en een zegening. Hoeveel geweldige Zegeningen van Allah zijn het directe gevolg van de beproevingen?

Denk aan het verhaal van onze vader Adam en hoe zijn beproeving eindigde; hij werd verkozen en dichtbij Allah gebracht, en hij toonde berouw en werd geleid en verhoogd in status. Denk na over het verhaal van onze tweede vader Noeh en hoe zijn beproeving en geduld met zijn mensen, al die eeuwen, leidde naar zijn overwinning. Toen de mensen van de aarde verdronken, in antwoord op zijn gebed, en de gehele mensheid daarna afstamde van zijn nakomelingen. En Allah maakte hem de vijfde van de vijf, namelijk de vooraanstaande Boodschappers met de sterke wil (Soerat al-Ahqaaf: 35), en zij zijn de beste Boodschappers. En Allah heeft Zijn Boodschappers en Profeten bevolen om geduldig te zijn net als hem, en hem te prijzen voor zijn dankbaarheid (interpretatie van de betekenis):

“En waarlijk, hij was een dankbare dienaar.”

(Soerat al-Israa’: 3)

En Hij beschreef hem als perfect in geduld en dankbaarheid. En denk aan het verhaal van onze derde vader Ibraahiem, de imam van het monotheïsme en de Sheikh van de Profeten, de pilaar van de wereld en de nabije vriend van de Heer der werelden onder de zonen van Adam. Denk aan zijn beproevingen en geduld en het offeren van zichzelf aan Allah en waar dit naartoe geleid heeft. Denk aan hoe het offeren van zichzelf aan Allah en het ondersteunen van Zijn Religie ervoor zorgde dat Allah hem als nabije vriend (Khaliel) nam. En Allah heeft zijn afstammelingen verdubbeld en hen gezegend en hen vermeerderd, totdat zij de wereld opvulde en Hij de Profeetschap en de Heilige Boeken beperkte tot zijn nageslacht daarna. En Hij bracht Mohammed (vrede zij met hem) van onder hen voort en heeft hem bevolen om het Pad te volgen van zijn vader Ibraahiem.

En denk aan degene die met Allah sprak, Moesa, en zijn beproevingen vanaf de dag van zijn geboorte tot het einde van zijn leven, totdat Allah Zelf direct tot hem sprak en hem nabij Hem bracht. Hij schreef de Thora voor hem met Zijn Hand en verhief hem naar de hoogste hemelen, en Hij vergaf hem voor iets wat niet eerder voorkwam. Hij had namelijk de Geschriften op de grond gegooid en gebroken, en hij pakte de baard van de Profeet van Allah Haaroen vast en trok hem naar zich toe, en hij sloeg in het gezicht van de Engel des Doods en verwondde zijn oog. Hij discussieerde op de nacht van al-Israa’ over de dagelijkse gebeden, maar zijn Heer hield ondanks alles van hem. En niets hiervan zorgde ervoor dat zijn Heer boos op hem was of zijn status deed verlagen. Hij is juist erg nabij Allah. Zou hij niet beproefd zijn met deze grootse beproevingen en testen die hij heeft doorstaan omwille van Allah, en de moeilijkheden die hij heeft moeten ondergaan met Fircawn (de farao) en zijn mensen, en vervolgens met de Kinderen van Israël, en de schade die zij hebben veroorzaakt en alles wat hij geduldig verdroeg, dan had hij dit allemaal niet kunnen bereiken.

En denk aan de Messias (cIesa) en zijn geduld in de omgang met zijn mensen, zijn verdraagzaamheid omwille van Allah, en hoeveel hij heeft moeten verdragen, totdat Allah hem deed verheffen en hem reinigde van degenen die ongelovig waren en Zijn wraak nam op zijn vijanden, door hen overal op aarde te verspreiden en hun Koninkrijk en trots weg te nemen tot het einde der tijden.

En wanneer je kijkt naar het verhaal van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en nadenkt over wat hij meemaakte met zijn mensen en het geduld dat hij had omwille van Allah, en hoe hij de zaken verdroeg die geen andere Profeet voor hem had hoeven verdragen. Hij (vrede zij met hem) werd geconfronteerd met verschillende situaties van veiligheid en angst, rijkdom en armoede, veiligheid en stabiliteit in zijn thuisland. En vervolgens emigreerde hij en verliet hij dit alles omwille van Allah, zijn geliefden en vrienden werden voor zijn ogen vermoord, de ongelovigen vervolgden hem in woord en daad, zij gebruikten magie, leugens en verzinsels tegen hem. Maar ondanks alles was hij (vrede zij met hem) geduldig in het gehoorzamen van het Bevel van Allah en riep hij de mensen op tot Allah. Geen Profeet werd vervolgd zoals hij (vrede zij met hem) werd vervolgd, en geen Profeet heeft meegemaakt wat hij heeft meegemaakt, omwille van Allah. En geen Profeet werd beloond, zoals hij (vrede zij met hem) werd beloond. Allah heeft zijn aanzien verhoogd. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En verhieven Wij jou niet in aanzien?”

(Soerat ash-Sharh: 4)

En Allah heeft zijn naam verbonden aan die van Hem en maakte hem tot leider van de gehele mensheid. Hij heeft hem (vrede zij met hem) tot Zijn nabije gemaakt van de schepselen, de hoogste in status en degenen waarvan de bemiddeling altijd geaccepteerd wordt. Al deze beproevingen zijn in feite een eer voor hem en een middel waarmee Allah hem in eer en deugdelijkheid heeft doen verhogen, en Hij heeft hem de hoogste status geschonken.

En dit is ook het geval met zijn erfgenamen. Ieder van hen zal zijn aandeel van beproevingen en testen krijgen die hen zullen helpen om perfectie te verkrijgen, in navolging van de Profeet (vrede zij met hem).

(Miftaah Daar us-Sacaadah, boekdeel 1, blz. 299-301)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com