Geaccepteerde daden

6296

Daden van aanbidding dienen te voldoen aan twee voorwaarden zodat het geaccepteerd wordt door Allah en dat een persoon er een beloning voor krijgt:

De eerste voorwaarde is dat de daad van aanbidding bestemd is voor Allah Alleen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En zij werden uitsluitend opgedragen om niet anders dan (alleen) Allah te aanbidden.”

(Soerat al-Bayyinah: 5)

De betekenis van het aanbidden van Allah alleen is dat een persoon van plan is al zijn woorden en daden te verrichten, zowel innerlijke als uiterlijke, strevend naar het Aangezicht van Allah (d.w.z. Zijn Tevredenheid). Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En niemand heeft hem een gunst (hiervoor) tegoed die beloond (d.w.z. terugbetaald) moet worden. (Hij doet dit) slechts strevend naar het Gezicht van zijn Heer, de Meest Verhevene.”

(Soerat al-Layl: 19-20)

(Zeggende:)“Wij voeden jullie slechts omwille van het Gezicht van Allah. Wij willen geen beloning en geen dank van jullie.”

(Soerat al-Insaan: 9)

“Wie de Oogst (d.w.z. de Beloning) van het Hiernamaals wil, Wij zullen zijn oogst voor hem vermeerderen. En wie de oogst (d.w.z. de beloning) van de wereld wil, Wij zullen hem daarvan geven en voor hem zal er in het Hiernamaals geen aandeel zijn.”

(Soerat ash-Shoera: 20)

“Wie het wereldse leven en haar bekoringen wil; voor hen zullen Wij hun daden daarin ten volle belonen. En voor hen zal daarin niets in mindering worden gebracht. Zij zijn degenen voor wie er in het Hiernamaals niets anders is dan het Vuur, en datgene wat zij daarin (d.w.z. in de wereld) deden zal verloren gaan. En dat wat zij deden, was (niets anders dan) valsheid.”

(Soerat Hoed: 15-16)

Het is overgeleverd dat cOmar ibn ul-Khattaab (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en iedere mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt. Dus als iemand emigreert omwille van Allah en Zijn Boodschapper, dan is dat een (ware) emigratie omwille van Allah en Zijn Boodschapper . En als iemand emigreert omwille van een wereldse zaak of om een vrouw te huwen, dan is zijn emigratie omwille van datgene waarvoor hij is geëmigreerd.”

(al-Boekhaarie)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Allah de Verhevene zegt: “Ik ben zo Behoefteloos dat Ik geen deelgenoot nodig heb. Degene die een daad verricht omwille van een ander dan van Mij; Ik neem afstand van hem en van degene met wie hij Mij associeerde.”

(Moeslim)

De tweede voorwaarde is dat de daad van aanbidding verricht moet worden volgens de manier die Allah heeft voorgeschreven, namelijk de manier van de Profeet (vrede zij met hem) in de Wetten die hij heeft gebracht. Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Degene die een daad verricht dat niet is volgens onze manier (d.w.z. Islam), van hem wordt het niet geaccepteerd.”

(Moeslim)

Ibn Radjab (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Deze Hadieth (overlevering) vormt één van de meest belangrijke Islamitische principes. Het is net een schaal om het uiterlijk van de daden mee te wegen. Zoals de overlevering: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie...”de betekenis is van het wegen van de daden vanuit het innerlijk. Net zoals iedere daad die niet met de intentie voor Allah gedaan wordt geen beloning met zich mee brengt, zo wordt iedere daad die niet volgens het Bevel van Allah en Zijn Boodschapper wordt uitgevoerd, niet geaccepteerd. En het wordt teruggegooid naar degene die het uitvoert. Eenieder die iets innoveert in de Islam waar Allah en Zijn Boodschapper geen toestemming voor hebben gegeven, datgene heeft niks te maken met de Islam.

(Djaamic ul-cOeloem wal-Hikam, deel 1, blz. 176)

De Profeet (vrede zij met hem) beval het volgen van zijn Soennah en leringen (al-Moetaabacah) en hij heeft ze bindend gemaakt. Hij (vrede zij met hem) zei:“Houd jullie aan mijn Soennah (weg)en de weg van de rechtgeleide kaliefen na mij. Bijt erop met je kiezen (d.w.z. klamp je er stevig aan vast).” En hij waarschuwde tegen Bidcah (innovatie) zeggende: “Pas op voor de geïnnoveerde zaken, want elke geïnnoveerde zaak is een dwaling.”

(at-Tirmidhie; Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Imam Ibn ul-Qayyim zei: “Waarlijk, Allah heeft zuivere toewijding en het volgen (van de Soennah) als voorwaarden gesteld voor de acceptatie van daden. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden de daden niet geaccepteerd.”

(ar-Roeh; boekdeel 1, blz. 135)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene Die de dood en het leven heeft geschapen om jullie te beproeven (en daarmee aan te tonen) wie van jullie de beste daden verricht.”

(Soerat al-Moelk: 2)

Al-Foedayl zei: “Beste daden betekent, het meest toegewijd aan Allah alleen en het meest volgens de Soennah.”

En Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh Mohammed Saalih Al-Moenadjjid