Het belang van kennis

61226

Alle lof zij Allah.

Allah heeft de mens geschapen en hem de middelen gegeven voor het vergaren van kennis. Namelijk; het gehoor, het gezichtsvermogen en het verstand. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Allah heeft jullie uit de buiken van jullie moeders voortgebracht, terwijl jullie niets wisten. En Hij heeft voor jullie het gehoor, het zicht, en de harten gemaakt, opdat jullie dankbaar zullen zijn.”

(Soerat an-Nahl: 78)

De Islam is de religie van kennis. Het eerste vers van de Koran dat werd geopenbaard, beveelt ons om te lezen. Iets dat de sleutel is naar kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Lees in de Naam van jouw Heer, Degene Die (alles) heeft geschapen. Hij heeft de mens uit een bloedklonter geschapen. Lees, en jouw Heer is de Meest Edele. Degenen Die (het schrijven) met de pen heeft onderwezen. Hij heeft de mens datgene onderwezen wat hij niet weet.”

(Soerat al-ʿAlaq: 1-5)

In de Islam komt kennis vóór daden. Er kan namelijk geen daad worden verricht zonder kennis. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Weet dan (o Mohammed) dat er geen god is dan Allah. En vraag om vergeving voor jouw zonde en (ook) voor de gelovige mannen en de gelovige vrouwen.”

(Soerat Moehammad: 19)

En Allah waarschuwt elke moslim tegen het spreken zonder kennis. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En volg niet datgene waar jij geen kennis over hebt. Voorwaar, het gehoor en het gezichtsvermogen en het hart: deze zullen allemaal daarover ondervraagd worden.”

(Soerat al-Israa’: 36)

Allah benadrukt de status van kennis en geleerden door hen te laten getuigen van Zijn Eenheid (Tawhied), zeggende (interpretatie van de betekenis):

“Allah getuigt dat er geen god is dan Hij en (ook) de Engelen en de bezitters van kennis (getuigen hiervan). Hij onderhoudt met rechtvaardigheid. Er is geen god dan Hij, de Almachtige, de Alwijze.”

(Soerat Aali-ʿImraan: 18)

Kennis over en vrees voor Allah kunnen worden behaald door het leren kennen van Zijn Tekenen en Scheppingen. De geleerden zijn degenen die dit weten. Daarom heeft Allah hen geprezen door te zeggen (interpretatie van de betekenis):

“Het zijn slechts degenen met kennis onder Zijn dienaren die Allah vrezen.”

(Soerat Faatir: 28)

De geleerden kennen een nobele positie in de Islam. Een positie die hoger is dan die van anderen in deze wereld en in het Hiernamaals. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah verheft degenen onder jullie die geloven en degenen aan wie kennis is gegeven in rang.”

(Soerat al-Moedjaadilah: 11)

Vanwege het belang van kennis heeft Allah Zijn Boodschapper bevolen om hiervoor vermeerdering te vragen. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En zeg: “Mijn Heer, vermeerder mijn kennis.”

(Soerat Taa-Haa: 114)

Allah heeft de geleerden geprezen met Zijn Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Zijn degenen die weten en degenen die niet weten gelijk aan elkaar?” Slechts de bezitters van verstand trekken er lering uit.”

(Soerat az-Zoemar: 9)

Degenen met kennis zijn degenen die het snelst zijn in het begrijpen van en geloven in de waarheid. (interpretatie van de betekenis):

“En zodat degenen aan wie kennis is gegeven weten dat het de Waarheid van jouw Heer is, zodat zij er vervolgens in zullen geloven en hun harten zich daaraan (d.w.z. aan de Koran) zullen onderwerpen.”

(Soerat al-Hadj: 54)

De Islam nodigt ons uit om kennis op te doen. De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft het opdoen van kennis tot een verplichting gemaakt voor elke moslim. En hij heeft uitgelegd dat de superioriteit van de geleerde boven de aanbidder is als de superioriteit van de maan boven de rest van de hemellichamen.Hij zei dat de geleerden de erfgenamen van de Profeten zijn. De Profeten lieten namelijk geen geld achter, maar kennis. Degenen die dus kennis vergaren, hebben groot geluk verworven.

Ook heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd dat het opdoen van kennis een weg is naar het Paradijs, zeggende: “Degene die een pad volgt om kennis op te doen, Allah zal het pad naar het Paradijs voor hem vergemakkelijken.”

(al-Boekhaarie)

De Islam spoort ons aan om alle soorten nuttige kennis te leren. Kennisgebieden verschillen in status. Kennis van Shariecah (Islamitische wetgeving) heeft de hoogste status, vervolgens geneeskunde en daarna andere kennisgebieden. De beste van alle kennisgebieden zijn de Sharieʿah-wetenschappen waarmee een persoon zijn Heer, zijn Profeet en religie leert kennen. Dit is de kennis waarmee Allah Zijn Boodschapper heeft geëerd. Hij heeft het hem geleerd, zodat hij het aan de mensheid kan onderwijzen:

“Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, (een Boodschapper) die Zijn Verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hun het Boek (d.w.z. de Koran) en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.”

(Soerat Aali-cImraan: 164)

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als Allah voor een persoon het goede wenst, dan schenkt Hij hem begrip van de religie.”

(al-Boekhaarie)

Over het belang van het leren en onderwijzen van de Koran heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De beste onder jullie zijn degenen die de Koran leren en onderwijzen.”

(al-Boekhaarie)

Verder is er geen goedheid in kennis als die niet wordt bevestigd door daden, of woorden die niet worden bevestigd door handelingen:

“O jullie die geloven, waarom zeggen jullie datgene wat jullie niet doen? Het leidt tot grote woede bij Allah dat jullie (datgene) zeggen wat jullie niet doen.”

(Soerat as-Saff: 2-3)

In alle tijden en plaatsen heeft de Islamitische gemeenschap mensen van kennis nodig. Een natie zonder kennis en geleerden leeft in een illusie en zal zinken in duisternis. Wie kennis achterhoudt en de Islamitische gemeenschap hiervan weerhoudt, zal door Allah een teugel van vuur geplaatst krijgen op de Dag der Opstanding. Hij zal het verdienen om te worden vervloekt, met uitzondering van degenen die berouw tonen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, degenen die verbergen wat Wij aan duidelijke Bewijzen en Leiding hebben neergezonden, nadat Wij deze in het Boek duidelijk hebben gemaakt aan de mensen. Zij zijn degenen die Allah vervloekt en die door de vervloekers vervloekt worden. Behalve degenen die berouw tonen, en zich beteren en(de Waarheid die zij achterhielden) openlijk bekendmaken. Zij zijn degenen van wie Ik het berouw zal aanvaarden. En Ik ben de Meest Berouwaanvaardende, de Meest Genadevolle.”

(Soerat al-Baqarah: 159-160)

Kennis brengt grote beloningen met zich mee. En degene die naar het goede wijst, is als degene die het verricht. Wanneer de persoon met kennis overlijdt, houdt zijn beloning bij Allah niet op. Integendeel, het blijft voortduren zolang de mensen profijt hebben van zijn kennis. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als de mens komt te overlijden, dan komen al zijn daden stil te liggen, met uitzondering van drie. Een doorlopende liefdadigheid, baatvolle kennis en een rechtschapen kind dat smeekbeden voor hem verricht.”

(Moeslim)

Als een geleerde zijn kennis onder de mensen verspreidt, zal hij dezelfde beloning ontvangen als degenen die hem volgen. De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Wie mensen naar leiding uitnodigt, zal dezelfde beloning verkrijgen als degenen die hem volgen, zonder dat hun beloning ook maar in het geringste afneemt. En wie mensen naar dwaling uitnodigt, zal de lasten van de zonden van degenen die hem volgen dragen, zonder dat hun zonden ook maar in het geringste afnemen.”

(Moeslim)

Een correct begrip van het geloof is één van de beste eigenschappen waarmee een moslim kan worden geëerd. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Als Allah voor een persoon het goede wenst, dan schenkt Hij hem begrip van de religie.”

(al-Boekhaarie)

Het lezen en onderwijzen van de Koran behoren tot de beste daden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er dient geen jaloezie (d.w.z. een goede vorm van jaloezie) te zijn behalve voor twee mensen; een persoon aan wie Allah (kennis van) de Koran heeft gegeven, waardoor hij het dag en nacht reciteert. En een persoon aan wie Allah rijkdom heeft gegeven, waardoor hij het dag en nacht uitgeeft (in het goede).”

(Moeslim)

Sheikh Mohammad ibn Ibraahiem at-Toewadjrie
Fragment uit het boek ‘Oesoel ud-Dien il-Islaamie’