Laat je smeekbede verhoord worden

56579

Vele moslims klagen over hun ziekte, de pijn of zware lasten. Anderen klagen weer over schulden en armoede. Anderen weer over het niet kunnen krijgen van nageslacht, of juist vrezen dat hun kinderen afdwalen. Ook anderen weer over bezetenheid, afgunst of het boze oog.

Hoe het ook zij en wat je klachten ook zijn, de remedie hiertegen is Doeʿaa’ en aanbidding. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Doeʿaa’ (smeekbede) is aanbidding.”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

Er zijn specifieke smeekbeden voor specifieke situaties, maar er zijn er ook die van algemene aard zijn en extra geliefd zijn. Zolang de dienaar vraagt met volle overtuiging, verwachting en aanwezigheid van hart – en dat is de ware Tawhied en zuiverheid in de aanbidding – dan zal hij van Allah krijgen wat hij wil. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Roep daarom (alleen) Allah aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden, ook al hebben de ongelovigen hier een afkeer van.”

(Soerat Ghaafir: 14)

En (interpretatie van de betekenis):

“Hij is de Levende. Er is geen god dan Hij. Dus roep (alleen) Hem aan, terwijl jullie de godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. (Alle) lof zij Allah, de Heer van de werelden.”

(Soerat Ghaafir: 65)

En (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roep Mij aan, dan geef Ik gehoor aan jullie. Voorwaar, degenen die te hoogmoedig zijn om Mij te aanbidden, zullen (zeker) vernederd de Hel binnentreden.”

(Soerat Ghaafir: 60)

Jouw Heer, als je Hem niet vraagt, wek je Zijn Woede op. Dat is vaak anders bij de mens. Als je die vraagt, wordt hij juist boos. Maak dus gebruik van de Barmhartigheid en Uitnodiging van Allah om Hem te vragen en aan te roepen, en roep Zijn Genade en Liefde op je af.

Vraag Allah met hoop en vrees. Velen vragen zich af waarom hun smeekbede niet verhoord is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hun Doeʿaa’ vermengd is met Shirk (afgoderij) of Bidʿah (nieuwlichterij), of dat zij iets vragen wat haaks staat op wat Allah reeds verordend heeft. Bijvoorbeeld: “O Allah, beproef mij niet.” Terwijl Allah reeds in de Koran heeft gezegd (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Wij hebben de mens uit een gemengde (water)druppel geschapen om hem te beproeven.”

(Soerat al-Insaan: 2)

Of dat je Allah vraagt om niet opgewekt te worden op de Dag der Opstanding. Of Hem vraagt geen enkele moslim het Hellevuur in te laten gaan, terwijl er moslims zijn die in staat van grote zondigheid sterven. Of dat je Allah vraagt een bepaalde moslim juist wel voor eeuwig in het Vuur te laten zijn. Dit alles valt onder overdrijving.

Ook vertelde de Profeet (vrede zij met hem) over een man die een lange reis had gemaakt, met verwarde haren en onder het stof, zijn handen ter hemel strekte, en zei: “O mijn Heer! O mijn Heer!” Dit terwijl zijn eten Haraam is, en zijn drinken Haraam is en zijn kleding Haraam is en hij van Haraam wordt gevoed. Hoe kan hij dan ooit verhoord worden?!”

(Moeslim)

Hier geeft de Profeet (vrede zij met hem) te kennen dat deze man niet verhoord zal worden, hoewel deze man aan alle andere uiterlijke vereisten voldeed, waardoor een smeekbede wel verhoord zou moeten worden.

En let erop dat je Allah vraagt met vastberadenheid. De Profeet zei namelijk: “Niemand van jullie zou moeten zeggen: “O Allah, vergeef mij, als U wilt.” Men moet vastberaden zijn in zijn smeekbede, want Allah wordt (sowieso) door niemand gedwongen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Doe anderen ook geen onrecht aan in je smeekbeden door hun het slechte te wensen. En vraag Allah jou niet te helpen in zondigheid of overtreding. Dit zijn redenen waarom smeekbeden niet verhoord worden. De Boodschapper van Allah zei: “Jouw Heer zal zeker de smeekbede van de dienaar verhoren, mits hij niet vraagt om zondigheid, het verbreken van de familiebanden of deze (smeekbede) haastig doet.”

(Moeslim)

Deze laatste zinsnede slaat op degene die de smeekbede haastig verricht en snel resultaat verwacht. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er is geen moslim (al is hij zondig) die een smeekbede verricht waarin geen zondigheid zit, of hij zal één van drie zaken (ervoor) krijgen (van Allah):

  • Een snelle verhoring;
  • Het wordt achtergehouden tot op de Dag des Oordeels;
  • Het slechte wordt voor hem tegengehouden.”

(Ahmad)

Tot slot een opsomming van de houding die wij moeten aannemen tijdens het doen van Doeʿaa’:

  • Ikhlaas (een zuivere intentie);
  • Vastberadenheid en aanwezigheid van hart;
  • Berouwvol en terugkerend naar Allah;
  • Je bezittingen moeten van het toegestane afkomstig zijn;
  • Vraag Allah op een bedeesde manier, Allah hoort immers onze zachte en zelfs verborgen wensen;
  • Houd je handen op als je wilt, maar veeg niet vervolgens over je gezicht. Dit laatste is namelijk niet voorgeschreven in de Islam;
  • Verricht je smeekbeden vooral op voorgeschreven tijden, zoals op de vrijdag, het laatste derde deel van de nacht, tijdens het vasten of het reizen, etc.

En doe Doeʿaa’ voor leiding voor onze kinderen, moslims en zelfs niet-moslims.

Team al-Yaqeen
(Samengevatte vertaling van de vrijdagpreek van Sheikh Ahmed Talib
18 augustus 2017, moskee as-Soennah)