Redenen van fitna’s

7421

Door bewust te zijn van fitna’s kan een persoon deze vermijden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Houd jullie vast aan mijn handelswijze en de handelswijze van de rechtgeleide, rechtschapen kaliefen na mij. Hecht jullie hieraan vast, bijt erin met jullie achterste kiezen en hoed jullie voor de nieuwlichterijen.”

(Aboe Daawoed en at-Tirmidhi)

Er zijn tien aanleidingen voor het ontstaan van een fitna:

1. Niet terugkeren naar de Koran en Soennah

Vele mensen hebben de gewoonte om hun verstand te prevaleren boven het Boek van Allah en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Dit met als gevolg dat men de Koran en de Soennah achterwege laat. Allah, de Verhevene, heeft ons dit verstand echter gegeven om bepaalde details te begrijpen. Het verstand is niet bedoeld om het Boek van Allah en de Soennah buiten spel te zetten.

Een voorbeeld is van een jongeman die mij vertelde dat zijn verstand het niet kan vatten dat een persoon zich kan reinigen met aarde. Imam Ibn ul-Qayyim heeft hierop heel mooi gezegd: “De mens bestaat uit water en aarde. Wanneer men zich niet kan reinigen met water dan dient hij een beroep te doen op aarde.”

2. Het niet begrijpen van de Koran en de Soennah op de wijze van de vrome voorgangers

Vele groeperingen hebben de Soennah niet begrepen conform het begrip en de uitleg van de metgezellen. Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zei: “Het uitgangspunt en de gemeenschappelijke noemer tussen alle groeperingen die zijn afgedwaald, hebben betrekking op daden.” Groeperingen die zich hier onder andere schuldig aan hebben gemaakt zijn al-Khawaaridj, al-Moectazillah, ar-Rawaafidh en al-Moerdji’ah. De Khawaaridj verklaren een persoon die een grote zonde heeft gepleegd een ongelovige. De Moectazillah beweren dat een persoon die een grote zonde heeft begaan gelovig, noch ongelovig is en dat hij zich bevindt tussen twee posities. De Rawaafidh hebben de grote metgezellen verketterd en de Moerdji’ah hebben de daden uit hun definitie van Imaan verwijderd.

Wat is de reden van het ontstaan van dit verkeerde begrip? Vele mensen kijken naar de details en vergeten de grote fundamenten. Ze duiken en specificeren zich op die vertakkingen en laten de fundamenten achterwege.

3. Het niet terugkeren naar de geleerden

Men keert niet terug naar de geleerden en mensen van kennis. Zij keren echter terug naar de menigte op straat. Wanneer een persoon te kampen heeft met een probleem dient hij terug te keren naar de geleerden.

4. Het volgen van de begeerten

5. Het volgen van de emoties

Vaak gebeuren er zaken waardoor een persoon handelt vanuit emoties en de Koran en de Soennah vergeet.

6. Het haasten in het behalen van doelen

Sommige uitnodigers naar Allah hebben bepaalde doelen voor ogen en willen dat deze zo snel mogelijk vruchten afwerpen. Het hebben van geduld is in dit geval van essentieel belang.

7. Snel een oordeel vellen over geleerden en/of mensen

Men doet dit vaak terwijl Allah ons heeft bevolen om zaken te verifiëren. Op basis van verificatie kan men pas oordelen. Vandaag de dag oordeelt men bij voorbaat al. Dit is absoluut ongewenst. Wees geduldig en wees niet gehaast in het vellen van een oordeel over mensen. Dit kan namelijk een aanleiding zijn voor een fitna.

8. Het ontbreken van genegenheid en barmhartigheid tussen moslims bij een meningsverschil

Je ziet vaak dat een persoon meteen een grote vijand wordt van degene met wie hij een meningsverschil heeft. Soms ook in zaken met betrekking tot al-Fiqh.

Ibn ul-Qayyim kwam naar Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah en zei tegen hem: “Ik heb goed nieuws voor jou! Degene die vaak met jou redetwistte, is overleden.” Sheikh Ibn Taymiyah antwoordde: “Moge Allah jou vergeven.” Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah zag het niet als iets moois. Hij ging zelfs naar zijn familie toe en bood zijn diensten aan indien nodig.

9. Het altijd toeschrijven van fouten aan de leiders

Vele mensen zeggen telkens wanneer er iets gebeurt: “Het komt door de leiders! Zij hebben dit veroorzaakt.” Ook dit is een aanleiding voor het ontstaan van een fitna.

10. Het vertragen van het proces van besluiten nemen en problemen oplossen, totdat het geëscaleerd is

cOmar Ibn ul-Khattaab liep op straat en zag grote, vette kamelen. Hij vroeg de mensen: “Van wie zijn deze kamelen?” Zij antwoordden: “Van cAbdoellaah ibnoe cOmar.” Hij keek vervolgens naar de kamelen en naar zijn zoon en zei: “Wellicht zouden de mensen zeggen: dit zijn de kamelen van de leider der gelovigen. Verkoop jouw kamelen, breng de winst en stop deze in de schatkist van de moslims.” cOmar zag een fitna aankomen en probeerde deze te stoppen alvorens deze zou escaleren.

Samengevatte lezing van Sheikh cAdnaan cAbdoel-Qader al-Qaderi Arabische conferentie 2013 (Uitgetypte lezing door zustercommissie al-Yaqeen)