Zij die openlijk zondigen – deel 2

13104

Allah houdt van bedeesdheid en Hij houdt ervan om de fouten van de mensen te bedekken. Ook houdt Hij van degenen die hun fouten bedekken. Volgens de consensus van de islamitische geleerden, is het niet toegestaan om degenen bloot te stellen die onbedoeld hun zonden openbaren. Waarom is dit het geval? Het is omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft bevolen om de fouten te bedekken van andere moslims. Hij (vrede zij met hem) zei: “Wie de fout bedekt van een moslim, Allah zal zijn fout(en) bedekken op de Dag der Opstanding. En wie een fout van een moslim onthult, Allah zal zijn fouten onthullen.”

(Ibnoe Maadjah)

Dergelijke daden verspreiden namelijk het kwaad binnen de gemeenschap. Wel is het aanbevolen om degenen bloot te stellen die er bekend om staan dat zij onverschillig zijn en openlijk hun zonden openbaren. Het bedekken van hun zaak kan er namelijk voor zorgen dat zij het aandurven om door te gaan en de rechten van de mensen te overschrijden.

Dit gaat uiteraard over zonden die gepleegd zijn in het verleden, maar als men getuige is van een zonde die in zijn aanwezigheid gepleegd wordt, dan moet hij zijn uiterste best doen om te voorkomen dat dit plaats zal vinden. Aboe Sacied al-Khoedriy zei: “Ik heb de Boodschapper van Allah horen zeggen: “Wie van jullie iets verwerpelijks ziet, laat hem dat met zijn hand veranderen. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn tong. Indien hij daartoe niet in staat is, dan met zijn hart. En dat is de zwakste vorm van het geloof.”

(Moeslim)

Zoals eerder is aangehaald, is het aanbevolen om de fouten van anderen te bedekken. Echter, de islamitische geleerden hebben een categorie mensen vrijgesteld van deze aanbeveling, namelijk: degenen die binnen de keten van overleveraars zitten in Profetische overleveringen; degenen die getuigen tegenover een rechter om daarmee de rechten van anderen te behouden of te handhaven, en degenen die kandidaat zijn voor het leiden van goede doelen, schenkingen, het bezit van weeskinderen en dergelijke. Het is namelijk voor niemand toegestaan om de fouten en zonden van zulke mensen te verbergen, omdat hun zonden nadelig zijn voor de rechten van mensen. Men dient de blootstelling van hen echter over te laten aan de bevoegde autoriteiten.

De Profeet (vrede zij met hem) vroeg zijn metgezellen eens: “Is er iemand van jullie die, wanneer hij met zijn vrouw geslachtsgemeenschap wil hebben, de kamer ingaat, de deur sluit, en zichzelf bedekt?”Zij antwoordden: “Ja.” Toen vroeg hij (vrede zij met hem): “Is er iemand van jullie, die later met zijn vrienden zit en hen informeert over wat er tussen hem en zijn vrouw is gebeurd?” Zijn metgezellen bleven stil. Hierna wendde hij (vrede zij met hem) zich tot de vrouwelijke metgezellen en stelde hen dezelfde vragen. En dus stond één van hen op en zei: “O Boodschapper van Allah! Ik zweer bij Allah, dat zowel de mannen als de vrouwen bekendmaken aan anderen wat er gebeurd in hun slaapkamers.” Toen hij (vrede zij met hem) dit hoorde zei hij: “De gelijkenis van degenen die dit doen is als die van een mannelijke en vrouwelijke duivel die elkaar onderweg tegenkomen en geslachtsgemeenschap hebben in het openbaar, terwijl anderen naar hen kijken.”

(Ahmad)

Allah verafschuwt degenen die over deze kwestie praten, zelfs als dit (d.w.z. de seksuele daad) op een toegestane manier gedaan wordt tussen een man en zijn vrouw. Dit omdat het iets is wat mensen verleidt naar immoraliteit en verlangens aanwakkert die door Allah verboden zijn gesteld. Zelfs als iemand alleen zegt dat hij met zijn vrouw heeft geslapen, is dat verboden en wordt het gezien als een gebrek aan waardigheid.

Als we om ons heen kijken, zal blijken hoe wijdverspreid het fenomeen is geworden van het openlijk openbaren van de zonde en hoe normaal het is onder de mensen. Iedereen die een sticker of afbeelding plakt op zijn auto of ergens anders, die enige vorm van immoraliteit of losbandigheid bevat, van welke soort dan ook, terwijl hij weet dat het verboden is en mensen het kunnen zien, wordt ook geschaard onder de categorie mensen die openlijk de zonde blootstellen.

Veel mensen zijn hierin vervallen – het openlijk tonen van de zonden –, ondanks de gevaarlijke waarschuwing in de profetische overlevering waarmee we begonnen, waarin de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ieder lid van mijn natie zal vergeven worden, behalve degenen die hun zondes openbaar maken.”

Hoe zou de toestand zijn van degenen die niet vergeven zijn? We vragen Allah om ons te beschermen.

Sommige mensen spelen muziek af en verhogen het volume, zodat de luidsprekers het geluid zullen uitgalmen. Vervolgens rollen zij het autoraampje naar beneden, waarna deze zonde verspreid wordt onder de mensen. Sommige mensen dansen openlijk voor iedereen, op de straten en op de stranden. Vrouwen gaan naar de marktplaatsen zonder Hidjaab zodat iedereen hun haren, armen en benen kunnen zien. En zij lopen voor mannen en stellen hun immoreel en losbandig gedrag bloot. Advertenties voor feestjes die dans, muziek en onzedelijkheid bevatten zijn overal te vinden. Dit en andere ernstige zaken worden openlijk verspreid, en het is onze verantwoordelijkheid om dit fenomeen te bestrijden.

Artsen en andere professionals zijn blootgesteld aan bepaalde geheimen die mensen hebben, en dus is het verboden voor hen om deze geheimen te verhullen, tenzij het verhullen ervan een algemeen belang dient voor de moslimgemeenschap, of als het schade kan veroorzaken. Men kan algemene termen gebruiken en geen specifieke naam noemen om daarmee anderen te waarschuwen, mits het niet anders kan. In zo’n geval is men verplicht dit bekend te maken.

Eén van de meest belangrijke dingen die men dient te verbergen, is dat wat tussen een man en zijn vrouw gebeurt tijdens de geslachtsgemeenschap. Aboe Sacied al-Khoedriy heeft overgeleverd dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De meest slechte van de mensen bij Allah op de Dag der Opstanding zal de man zijn die gemeenschap heeft met zijn vrouwen en vervolgens haar geheim onthult.”

(Moeslim)

Eens ging een man naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Ik heb een zonde gepleegd, pas dus het strafrecht op mij toe.” Maar de Profeet (vrede zij met hem) negeerde hem en richtte zich de andere kant op. Hiermee wilde hij aanduiden dat men niet mag vragen dat strafwetten moeten worden toegepast op een zonde die men in het geheim pleegt, en dat het tonen van berouw voldoende voor hem is.

Het bedekken van de zonden is noodzakelijk om te voorkomen dat immoraliteit zich verspreidt binnen de gemeenschap, omdat de verspreiding ervan zal zorgen voor meer aantrekking. Daarom zullen degenen die immoraliteit verspreiden via het nieuws, media, feesten, tijdschriften en dergelijke een pijnlijke bestraffing tegemoet gaan.

Het wordt niet aanbevolen dat men zichzelf blootstelt aan de autoriteiten wanneer hij een zonde pleegt die het gevolg is van zijn natuurlijke zwakheid. Hij dient in plaats daarvan berouw te tonen en dit te bedekken, en niemand hierover op de hoogte te brengen. Tenzij hij dit wil doen om advies te ontvangen of het Islamitische oordeel wil achterhalen, zoals eerder beschreven.

Allah houdt van bedeesdheid en Hij houdt ervan om de fouten van de mensen te bedekken. Hij houdt ook van degenen die hun fouten bedekken. Volgens de consensus van de Islamitische geleerden is het niet toegestaan om degenen bloot te stellen waarvan hun zonden onbedoeld zijn blootgesteld. Waarom? Omdat de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft bevolen om de fouten van de moslims te bedekken. Hij (vrede zij met hem) zei: “Wie de fout bedekt van een moslim, Allah zal zijn fout(en) bedekken op de Dag der Opstanding. En wie een fout van een moslim onthult, Allah zal zijn fouten onthullen.”

(Ibnoe Maadjah)

Dit is omdat deze handelingen het kwaad verspreiden binnen de gemeenschap.

Islamweb.net

<<< Vorig deel