Dagindeling tijdens de maand Ramadan

31856
Dit is een dagindeling voor de moslim om de maand Ramadan zo goed mogelijk te benutten.
Een dag van een moslim in de maand Ramadan
Een moslim start zijn dag in de maand Ramadan met Soehoer vóór Salaat ul-Fadjr. Het is aangeraden om Soehoer uit te stellen tot het laatste gedeelte van de nacht. Na dit te hebben gedaan, bereidt de moslim zich voor op Salaat ul-Fadjr. Hij verricht eerst de Woedoe’ en vertrekt vóór de Adhaan naar de moskee. Als hij de moskee binnentreedt, kan hij twee Rakʿaat (gebedseenheden) verrichten (Tahiyyat ul-Masdjid). Hierna blijft hij zitten en houdt zich bezig met het verrichten van smeekbeden, gedenken van Allah en het reciteren van de Koran tot de Moe’addhin oproept tot het gebed. Bij het horen van de Adhaan is het aanbevolen om de Moe’addhin na te zeggen en hierna het smeekgebed te verrichten dat is overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem). Vervolgens bidt hij twee Rakʿaat (Soennah van Salaat ul-Fadjr) en houdt zich daarna bezig met het verrichten van smeekbeden en het reciteren van de Koran tot de Iqaamah voor het gebed wordt gegeven. Hij verkeert in een staat van gebed zolang hij hierop wacht.
Na het gezamenlijke gebed houdt hij zich bezig met Dhikr, (het gedenken en verheerlijken van Allah) wat een aanbevolen zaak is. Het is een goede zaak om daarna in de moskee te blijven om zich bezig te houden met Dhikr en het reciteren van de Koran tot de zon is opgekomen. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon dit te doen na Salaat ul-Fadjr.
Het is een goede zaak om ongeveer een kwartier nadat de zon is opgekomen het Dhoehaa gebed te verrichten (minimaal twee Rakʿaat). Hij kan dit ook uitstellen tot het aanbevolen tijdstip, wanneer de zon hoger in de lucht staat.
Hij kan er vervolgens voor kiezen om te gaan slapen, zodat hij uitgerust naar zijn werk kan gaan. Bij het slapen gaan, dient de religieuze slaapetiquette in zowel woord als daad gevolgd te worden, zoals deze door de Profeet (vrede zij met hem) is uitgevoerd.
Vervolgens vertrekt hij naar school of werk en als de tijd voor Salaat ud-Dhoehr is aangebroken gaat hij, voor of net na de Adhaan, naar de moskee en bereidt zich voor op het gebed. Hij bidt vier Rakcaat met twee tasliems (reguliere Soennah voor ad-Dhohr) en houdt zich bezig met het reciteren van de Koran tot aan de Iqaamah. Vervolgens verricht hij de gebruikelijke twee Rakʿaat (Soennah na ad-Dhoehr).
Na het gebed gaat hij weer naar zijn school/werk, totdat het tijd is om naar huis te gaan. Als Salaat ul-ʿAsr nog niet is aangebroken wanneer hij thuiskomt, kan hij een beetje gaan uitrusten. Is er echter niet genoeg tijd en is hij bang om Salaat ulcAsr te missen, dan dient hij zich bezig te houden met nuttige zaken tot de tijd voor Salaat ulcAsr aanbreekt. Dit kan bijvoorbeeld door het kopen van zaken die de familie nodig heeft (boodschappen doen) of door rechtstreeks naar de moskee te gaan om daar de tijd tot Salaat ulcAsr door te brengen. Na salaat ulcAsr kan hij, als hij nog fit is, ervoor kiezen om in de moskee te blijven zitten en zich bezig te houden met Dhikr. Indien hij hier echter niet toe in staat is, dan kan hij beter gaan uitrusten om fit aan Salaat ut-Tarawieh te beginnen.
Voordat de Adhaan van Salaat ul-Maghrib wordt opgeroepen, dient hij zich voor te bereiden om het vasten te verbreken en zich bezig te houden met profijtvolle zaken. Hij kan zich bezighouden met het reciteren van de Koran, het verrichten van smeekgebeden of het voeren van nuttige gesprekken met zijn vrouw en kinderen. Hij kan zich ook bezighouden met grotere zaken, zoals het aanbieden van Iftaar aan de vastenden door voedsel rond te brengen of door een Iftaar te organiseren. Dit brengt grote vreugde met zich mee. Vreugde die alleen degene kent die hier ervaring mee heeft.
Na het verbreken van het vasten gaat hij naar de moskee en verricht gezamenlijk Salaat ul-Maghreb. Hierna verricht hij twee Rakcaat (Soennah van Salaat ul-Maghreb) en gaat terug naar huis en eet wat er voorradig is, zonder hierin te overdrijven. Hij zoekt de best mogelijke manier voor zichzelf en zijn familie om de tijd te besteden. Dit kan bijvoorbeeld door het lezen van boeken met verhalen of praktische regels, een quiz, een nuttig gesprek of elk ander nuttig idee waar zijn familie belangstelling voor heeft. Dit houdt hen weg van verboden zaken die veelal in de media verschijnen. De media beschouwt dit tijdstip dan ook als hun ‘prime time’ en zenden op dat moment hun meest populaire programma’s uit, die immoreel en obsceen materiaal kunnen bevatten. Streef er dus naar om jezelf en je familie hiervan af te wenden en vergeet zeker de vragen niet die op de Dag der Opstanding beantwoord moeten worden.
Bereid je dan voor op Salaat ul-cIshaa’ en ga vervolgens naar de moskee en houd je bezig met het reciteren van de Koran of het bijwonen van de lessen die in de moskee worden gegeven.
Bid twee Rakcaat (Soennah van Salaat ul-cIshaa’) nadat je het gezamenlijke gebed hebt bijgewoond. Verricht Salaat ut-Tarawieh in nederigheid achter de imam en in concentratie en overpeinzing van de betekenis van de gereciteerde verzen. Stop niet voordat de imam stopt. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie achter de imam bidt tot hij stopt, het zal geschreven worden alsof hij het nachtgebed verricht heeft.”
(al-Albaani)
Na Salaat ut-Tarawieh kan eenieder zijn eigen programma volgen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eigen omstandigheden, capaciteiten en wensen. Een persoon dient daarnaast wel rekening te houden met de volgende punten:
Het vermijden van alle zaken die verboden zijn en die hiertoe kunnen leiden
Besteed samen met de familie op een wijze manier aandacht aan het voorkomen van verboden zaken en het vermijden van alles wat hiertoe leidt. Probeer een programma voor hen samen te stellen of neem ze mee naar plaatsen die toegestaan zijn. Houdt hen weg van slecht gezelschap en breng ze in contact met goed gezelschap.
Zich bezigen met zaken die prioriteit hebben
Men moet niet te lang opblijven. Wanneer men naar bed gaat, dient men zowel in woord als in daad de Islamitische slaapvoorschriften in acht te nemen.
Het is een goede zaak om de Koran te reciteren of andere profijtvolle boeken te lezen alvorens je gaat slapen, met name wanneer je nog niet je dagelijks voorgenomen hoeveelheid Koran hebt gereciteerd. Ga dus niet slapen voor je dit hebt gedaan.
Word ruim voor Soehoer wakker, zodat je genoeg tijd hebt voor het verrichten van smeekgebeden. Het derde deel van de nacht, is het tijdstip waarop Allah neerdaalt. Hij heeft degenen die Hem op dit tijdstip om vergiffenis vragen geprezen en Hij heeft hun beloofd om hun smeekbeden te verhoren. Laat deze gelegenheid daarom niet aan je voorbijgaan!
Vrijdag
De vrijdag is de beste dag van de week. Je zou dus een speciaal programma kunnen maken om de tijd voor aanbidding op de beste manier te benutten. Let dan op het volgende:
– Kom vroeg naar de moskee voor Salaat ul-Djoemcah.
– Blijf na Salaat ulcAsr in de moskee om je bezig te houden met het reciteren van de Koran en het verrichten van smeekgebeden tot het laatste uur van de dag. Dit is namelijk een tijdstip waarop smeekbeden worden verhoord.
– Benut deze dag om daden die je gedurende de week niet hebt kunnen afronden te vervolmaken. Door bijvoorbeeld je wekelijks voorgenomen hoeveelheid Koran te reciteren, een profijtvol boek uit te lezen, lezingen te beluisteren of andere goede daden te verrichten.
De laatste tien dagen van de Ramadan
In één van de laatste tien dagen van de Ramadan bevindt zich een nacht die beter is dan duizend maanden, een nacht waarin de Koran is neergezonden, een nacht die niemand aan zich voorbij moet laten gaan! Het betreft hier Laylat ul-Qadr. Dit is een nacht waarover Allah in de Koran met alle lof heeft gesproken, zeggende:
“Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht (Laylat ul-Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden.”
(Soerat al-Qadr: 1-3)
Daarom is het aangeraden om gedurende de laatste tien dagen al-Ictikaaf (terugtrekking met aanbidding als doel) te verrichten in de moskee. De Profeet (vrede zij met hem) plachte Ictikaaf te verrichten, zoekende naar Laylat ul-Qadr. Het verrichten van Ictikaaf is dan ook een grote gunst van Allah.
Wanneer je niet in staat bent Ictikaaf te verrichten gedurende de laatste tien dagen, streef er dan naar om zoveel mogelijk goede daden te verrichten. Dit kan door het verrichten van Qiyaam ul-Layl, koranrecitatie, Allah te gedenken en het verrichten van smeekgebeden. Je kunt je hierop voorbereiden door overdag te rusten teneinde de nacht profijtvol te kunnen besteden.
Opmerking
Dit is niet meer dan een mogelijke dagindeling. Het is een flexibel programma dat eenieder kan aanpassen naar zijn eigen omstandigheden.
Deze indeling is gebaseerd op de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Dat betekent niet dat elk onderdeel verplicht is. Enkele onderdelen zijn Soennah, terwijl andere Moestahab zijn.
De meest geliefde handelingen bij Allah zijn de handelingen die regelmatig worden verricht. Aan het begin van de Ramadan kan een persoon zich veel bezighouden met daden van aanbidding, maar dit kan na verloop van tijd minderen. Pas hier dus voor op en volhard in het verrichten van daden van aanbidding in deze maand.
Een moslim dient, zeker in de gezegende maand Ramadan, ernaar te streven om zijn tijd zo in te delen dat hij geen moment onbenut laat voor het verrichten van extra daden van aanbidding. Zo kan een persoon de benodigde zaken zoveel mogelijk voor het begin van de maand Ramadan aanschaffen en de dagelijkse benodigdheden kopen op tijden dat het niet druk is in de winkels. Ook het bezoeken van familie en vrienden zal zo geregeld moeten worden dat dit niet ten koste gaat van het verrichten van daden van aanbidding.
Verricht veel aanbidding en maak het dichter tot Allah komen tot je doel in deze gezegende maand. Neem je aan het begin van de maand voor om op tijd naar de moskee te gaan voor het gezamenlijke gebed, de Koran uit te lezen, regelmatig Qiyaam ul-Layl te verrichten en liefdadigheid uit te geven.
Maak gebruik van de mogelijkheid die de Ramadan biedt om de band met de Koran te verstevigen door de volgende zaken in acht te nemen:
– De verzen op de juiste wijze te reciteren. Dit kun je doen door jouw recitatie door iemand te laten beluisteren die hier kennis van heeft. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kan dit ook door het luisteren naar recitaties van “Tajwiedgeleerden”.
– Herhaal datgene wat je tot nu toe hebt weten te memoriseren en probeer dit te vermeerderen.
-Lees de Tafsier (uitleg) van de Koran door. Dit kan door de verzen die je niet begrijpt op te zoeken in betrouwbare boeken van Tafsier, zoals Tafsier al-Baghaawi, Tafsier Ibn Kathier en Tafsier al-Sacdi. Begin met de dertigste Djoez van de Koran, dan de 29ste en zo verder.
– Streef ernaar om de voorschriften die je leest in het Boek van Allah te praktiseren.
Tenslotte vragen wij Allah om ons te zegenen en ons te helpen met het vasten en het verrichten van Qiyaam ul-Layl gedurende de hele maand.
Moge Allah deze daden van aanbidding van ons accepteren en ons vergeven voor onze tekortkomingen.
Team al-Yaqeen