De drie meest waardevolle perioden

11427

De dagen kennen drie waardevolle perioden. Met name in de Ramadan is het goed om hier optimaal gebruik van te maken. De eerste periode is het eerste uur van de dag na het ochtendgebed. Imam an-Nawawi zegt in zijn boek al-Adhkaar: “Weet dat de beste tijden voor het overdag gedenken (van Allah) de gedenkingen zijn na het ochtendgebed.”

En Imam at-Tirmidhie overlevert van Anas (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie het ochtendgebed gezamenlijk verricht (in de moskee) en blijft zitten om Allah te gedenken totdat de zon opkomt en vervolgens twee gebedseenheden verricht, voor hem is er een beloning gelijk aan de cOemrah en de Hadj, in het geheel, in het geheel, in het geheel.”

De Profeet was gewoon om in de moskee te blijven zitten nadat hij het ochtendgebed had verricht, totdat de zon duidelijk opkwam.

De geleerden hebben benadrukt om deze tijd goed te benutten door Allah te gedenken, totdat de zon opkomt. En in een overlevering staat dat de Profeet heeft gezegd: “O Allah, schenk mijn gemeenschap zegeningen in haar ochtenden.”

Het is dan ook niet gepast om deze ochtenden slapend door te brengen, maar er juist leven in te blazen door (Allah) te gedenken en smeekbeden tot Hem te richten. En ook vooral omdat wij ons in de maand Ramadan bevinden, waarin de beloningen worden vermeerderd.

De tweede periode is het laatste uur van de dag, net voor zonsondergang.

Deze kostbare periode gaat de vastende gelovige vaak voorbij, omdat hij bezig is met het voorbereiden van de Iftaar maaltijd. En dit past degene die waakzaam is over het verkrijgen van beloning niet. Dit zijn kostbare momenten en dure minuten. Dit zijn één van de beste tijden voor de smeekbede en het vragen aan Allah. Dit zijn namelijk de tijden van acceptatie (door Allah) zoals vermeld staat in de overlevering: “Drie situaties van verhoor; de smeekbede van de vastende, de smeekbede van iemand die onrecht is aangedaan en de smeekbede van een reiziger.”

(at-Tirmidhie)

En de vrome voorgangers gaven het einde van de dag meer waarde dan het begin ervan, omdat dit het einde van de dag inluidt. En de succesvolle (persoon) is degene die Allah succes schenkt om deze tijd nuttig te gebruiken voor de smeekbede tot Allah.

De derde periode is de tijd van as-Soehoer.

As-Soehoer is de periode vlak voor de dageraad. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En degenen die (Allah) om vergeving vragen in het laatste deel van de nacht.”

(Soerat Aali-cImraan: 17)

Waak dus over deze kostbare tijd vastende broeders en zusters, door veelvoudig smeekbeden te verrichten en vergiffenis te vragen, totdat er wordt opgeroepen voor het ochtendgebed. En vooral omdat wij ons in de maand Ramadan bevinden, dienen we deze spirituele minuten te benutten die onze band met Allah versterken.

Allah dringt aan om deze kostbare tijden optimaal te benutten met at-Tasbieh en at-Tahliel (d.w.z. SoebhaanAllaah en Laa ilaaha illAllaah te zeggen), zeggende (interpretatie van de betekenis):

“… en prijs jouw Heer met lofuitingen voor zonsopgang en voor haar ondergang. En prijs (jouw Heer) gedurende de nacht en aan het einde van de dag, opdat jij tevreden zult zijn.”

(Soerat Taa-Haa: 130)

En de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“… en prijs jouw Heer met lofuitingen voor zonsopgang en voor zonsondergang. En prijs Hem gedurende de nacht en na het knielen (d.w.z. na het gebed).”

(Soerat Qaaf: 39-40)

Team al-Yaqeen
24 juli 2013