De staat van de mensen na de Ramadan

5921

Alle lof zij Allah. De Heer van de werelden. Ik getuig dat niets het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah, zonder enige deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en Boodschapper is. Moge vrede en zegeningen zijn met hem, zijn familie en al zijn metgezellen.

Wij prijzen Allah voor elke gunst waarmee Hij ons in het verleden en het heden heeft begunstigd, zowel in het geheim als openlijk en zowel persoonlijk als algemeen. Wij prijzen Hem voor de gunst van de Islam en de gunst van Iemaan. De gunst van de Koran, de gunst van gezondheid en de gunst van familie en kinderen. Zijn gunsten kunnen niet worden geteld of opgesomd. Zijn gunsten kunnen niet worden doorgrond.

Edele broeders;

Tot Allahs gunsten aan ons behoort dat Hij voor ons de voltooiing van de gezegende maand Ramadan heeft vergemakkelijkt. Hij helpt Zijn gelovige dienaren met het vasten en het staan in het nachtgebed. Wij vragen om ons te doen behoren tot degenen die hebben gevast met geloof, de beloning zoeken, de nachten stonden in geloof en de beloning zochten en om al onze goede daden te accepteren.

Een gewoonte van de edele metgezellen (moge Allah tevreden met hen allen zijn) en degenen die hen perfect navolgden, was dat als zij elkaar ontmoetten na de Ramadan en tegen elkaar zouden zeggen: “Moge Allah het van ons en jou accepteren.” (TaqabbalAllaahoe minnaa wa minkoem.) Daarom vragen we Allah om het van ons allen te accepteren en onze beloningen te vermenigvuldigen. Allah is Degene die zegt (in een Hadieth Qoedsiy): “…Behalve het vasten, dat is voor Mij en ik geef er beloning voor.”

(al-Boekhaarie)

Een goede daad wordt (qua beloning) vertienvoudigd, behalve het vasten. De beloning van het vasten wordt vermenigvuldigd en is enorm. Allah heeft ons begunstigd om getuige te zijn van de maand Ramadan. Hij maakte het makkelijk om te vasten, in het nachtgebed te staan, te gedenken, Doecaa’ te verrichten, de Koran te reciteren en andere daden van gehoorzaamheid te verrichten. Middels Zijn Gunst en Vrijgevigheid.

Allah, de Verhevene, vermeldde dat de wijsheid van het voorschrijven van deze geweldige daad van aanbidding in deze gezegende maand een middel is om godsvrucht voor Allah te verkrijgen, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen vóór jullie, opdat jullie (Allah) zullen vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Het is aan elke moslim om zich bewust te zijn dat de maand van het vasten een leerschool is om de ziel te trainen, verbeteren, vast te laten houden aan de waarheid en te beschermen van het kwaad, valsheid en onnozelheid. Het vasten doet ontwikkelen. Het ontwikkelt manieren bij een vastende persoon om goede daden te verrichten en te volharden in daden van aanbidding. Ook zorgt het voor inspanning door de ziel om zonden en ongehoorzaamheid te vermijden.

Waarlijk, de beloning van het vasten is extreem hoog. Het is een verheven daad van gehoorzaamheid. Als de dienaar oprecht is tegenover Allah, dan zorgt het voor Ihsaan (perfectie in aanbidding) na de Ramadan. Als hij slecht was vóór de Ramadan, dan zal hij erna goed zijn. Als hij goed was vóór de Ramadan, zal hij erna beter zijn. Dit behoort tot de tekenen en indicaties van het goede.

Als de staat van een persoon verslechtert na de Ramadan en neigt naar ongehoorzaamheid, zonden en onachtzaamheid in daden van gehoorzaamheid en verplichte daden, dan zijn dit geen tekenen van het goede. Wij zoeken bij Allah toevlucht hiertegen. Tot goedheid van een dienaar behoort dat zijn ziel streeft naar Ihsaan (perfectie in aanbidding) na de Ramadan. Eén van de Salaf zei: “Ellendig is de persoon die Allah alleen in de Ramadan kent.” En dit is het geval met sommige mensen. Je ziet hem in de Ramadan volharden in het verrichten van verplichte daden en er goed voor zorgen. Geprezen is Allah. Daarom is een persoon soms verbaasd over de hoeveelheid mensen die in de moskee bidden. Het is alsof ze nietin de buurt waren, behalve in de Ramadan.Terwijl ze er buiten de Ramadan ook zijn. Echter zijn zij niet te zien en wonen zij het (gezamenlijke) gebed niet bij. Dit terwijl zij het in de Ramadan wel actief bijwonen, aanwezig zijn en in de moskeeën verrichten.

De Heer van de Ramadan is de Heer van alle andere maanden. Degene die in de Ramadan aanbeden wordt, is Degene die in alle andere maanden aanbeden wordt. De verplichte daden in de Ramadan, zijn de verplichte daden in andere maanden. De verboden in de Ramadan, zijn de verboden in de andere maanden. Er zijn voorbeelden van degenen die niet de gewenste voordelen van de maand van het vasten hebben behaald. Tot de verschrikkelijke verliezen behoort dateen persoon de moskee na de Ramadan moet missen en niet behoort tot de mensen die het gezamenlijke gebed bijwoont.

Edele broeders, het is noodzakelijk te weten dat de verplichte gebeden de dagelijkse maatstaf zijn waarmee de staat van een persoon bekend wordt. Deze vijf dagelijkse gebeden die Allah Zijn dienaren gespreid over de dag en de nacht heeft verplicht gesteld.

We hebben daadwerkelijk zojuist de maand van het vasten vaarwel gezegd. Maar niet tegen gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid en de aanbidding van Allah blijft tot we komen te overlijden. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En aanbid jouw Heer, totdat het zekere (d.w.z. de dood) tot jou komt.”

(Soerat al-Hidjr: 99)

En zoals Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vrees Allah, zoals Hij gevreesd moet worden. En sterf niet, behalve als moslims.”

(Soerat Aali cImraan: 102)

Met andere woorden, volhard in Islamitische daden en verplichtingen tot de ontmoeting met Allah. Dit terwijl jij je bevindt in een staat van gehoorzaamheid en aanbidding, en volhardt in het toepassen van de Bevelen van Allah en het vermijden van de verbodens.

Zoals ik in het begin vermeldde, is het vasten een leerschool. Het is voor elke vastende noodzakelijk om te profiteren van deze leerschool en dat de effecten van het vasten bij hem zullen blijven tot de volgende maand van het vasten. Profiteren van de vastenmaand kent verschillende aspecten. Tot de aspecten behoort het verrichten van verplichten daden, volharden erin en onderhouden ervan. En tot de aspecten is ook het afstand nemen van de verboden en deze te mijden. Als een ongehoorzame persoon tegen zichzelf zegt: “Ik kan een bepaalde daad van ongehoorzaamheid niet verlaten.” Dan zegt hij: “In de Ramadan verliet ik de zonden waaraan ik gewend was en overwon ik mijn ziel.” Hij profiteerde dus van de leerschool van het vasten door zijn ziel te trainen daden van ongehoorzaamheid op te geven, zonden te verlaten en afstand ervan te nemen. Ook profiteerde hij van de Ramadan door de ontwikkeling van een nobel karakter en uitstekende manieren. En ook door afstand te nemen van het onzinnige, ongepaste en dergelijke zaken. Zo vermeldt de overlevering: “Wie geen afstand kan nemen van ijdel gepraat en het handelen ernaar, hoeft voor Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”

(al-Boekhaarie)

De dienaar dient dus veel aandacht hieraan te besteden middels Doecaa’. Door Allah te vragen hem te helpen, zijn daden te accepteren en hem succes te schenken in het vermeerderen van zijn goede daden en gehoorzaamheid.

Waarlijk, succes bevindt zich in de Handen van Allah, de Verhevene, die geen deelgenoten heeft.

We vragen Allah, de Meest Genereuze Heer van de Edele Troon middels Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen ons allen succes te schenken in al het goede. En om onze zaken te verbeteren en ons zelfs niet voor een oogwenk aan onszelf over te laten. En onze daden, woorden en al onze gehoorzaamheid te accepteren met een goede acceptatie.

O Allah, schenk onzezielen oprechtheid en reinig het. U bent de beste van degenen die reinigen, U bent de Waker en de Meester.

O Allah, wij vragen U om leiding en Taqwa, kuisheid en voorspoed.

O Allah, leid ons naar het goede karakter. Niemand kan ons ernaar leiden behalve U. En houdt ons af van een slecht karakter. Niemand kan ons ervan afhouden behalve U.

O Allah, schenk ons een angst die als versperring dient tussen ons en daden van ongehoorzaamheid. En schenk ons gehoorzaamheid die ons naar het Paradijs zal leiden. En een zekerheid die het makkelijker voor ons maakt om de beproevingen van deze wereld te verdragen.

O Allah, laat ons genieten van ons gehoor, gezichtsvermogen en kracht zolang U ons levend houdt en maak onze erfgenamen van ons eigen nageslacht. En beperk onze vergelding tot degenen die ons onderdrukken. En help ons tegen degenen die vijandig tegenover ons zijn. En laat geen beproeving invloed hebben op onze religie. Laat geen wereldse zaak onze voornaamste zorg zijn en beperk onze kennis niet. En laat degenen die over ons regeren niet behoren tot degenen die geen genade met ons hebben.

O Allah, U bent vrij van elke tekortkoming. Alle lof zij U. Ik getuig dat niets het recht heeft om aanbeden te worden behalve U. Ik smeek Uw vergiffenis en keer mij berouwvol tot U.

O Allah, schenk vrede en zegeningen op Uw dienaar en Boodschapper, onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

SheikhcAbdoer-Razzaaq al-Badr

Al-badr.net