Familie en Ramadan

8845

Alle lof zij Allah.

Het is één van zegeningen van Allah waarmee Hij de moslims heeft begunstigd; dat Hij hen in staat stelt om te vasten in de Ramadan en om de nachten in gebed door te brengen. Het is een maand waarin goede daden worden vermenigvuldigd en mensen in status worden verhoogd, wanneer Allah sommigen van hen bevrijdt van het Vuur. De moslim moet er dus naar streven om het beste uit deze maand te halen en de goedheid die het met zich meebrengt, en hij dient zich te haasten om zijn leven in aanbidding door te brengen. Hoeveel mensen zijn wel niet beroofd van deze maand wegens ziekte, overlijden of dwaling?

De moslim moet zijn tijd goed benutten gedurende deze maand. Hij heeft een onvermijdbare plicht tegenover zijn kinderen. Zo dient hij hen goed op te voeden, hen aan te sporen om allerlei goede daden te verrichten en ervoor te zorgen dat zij hier gewend aan raken. Een kind zal namelijk opgroeien op de wijze waarop zijn vader hem dat heeft aangeleerd.

Gedurende deze gezegende dagen spelen de ouders een rol in het goed benutten van deze tijd. We kunnen ouders het volgende adviseren:

1.     Het controleren van het vasten van de kinderen en diegenen aanmoedigen die tekortschieten op dit gebied.

2.     De kinderen herinneren aan de ware aard van het vasten en hen vertellen dat het niet slechts gaat om het zich onthouden van eten en drinken, maar dat het een manier is om godsvrucht te verkrijgen en een kans is op vergeving en kwijtschelding van de zonden.

Er is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de minbar besteeg en zei: “Amien, Amien, Amien.” Er werd tegen hem gezegd: “O Boodschapper van Allah, waarom deed u dat?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Djibriel zei tegen mij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene die de Ramadan meemaakt en zijn zondes niet vergeven zijn.” En ik zei: “Amien.” Toen zei hij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene die zijn ouders oud ziet worden – één van hen of beiden – maar het Paradijs niet binnentreedt.” En ik zei: “Amien.” Toen zei hij: “Moge Allah de neus in het stof doen wrijven van degene in wiens aanwezigheid jij genoemd wordt en hij geen zegeningen voor jou vraagt.” En ik zei: “Amien.”

(Ibnoe Khoezaymah, at-Tirmidhie, Ahmad en Ibnoe Hibbaan)

3.     Hen de etiquette en regelgevingen onderwijzen van het eten, zoals het eten met de rechterhand van het voedsel wat recht voor hen staat. En hen eraan herinneren dat buitensporigheid Haraam en schadelijk voor het lichaam is.

4.     Hen niet teveel tijd laten besteden aan het eten van de Iftaar, waardoor zij het gezamenlijke Maghrib-gebed kunnen missen.

5.     Hen herinneren aan de situatie van de armen en behoeftigen, die zelfs geen mondvol voedsel bezitten om de honger te stillen.

6.     Deze bijeenkomsten bieden een kans om families bij elkaar te brengen en de familiebanden te onderhouden. Deze gewoonte bestaat nog steeds in sommige landen. Tevens is het een gelegenheid om verzoening te zoeken en de banden tussen familieleden te herstellen.

7.     Het helpen van de moeder bij het bereiden van voedsel, het schoonmaken en het voedsel goed te houden voor consumptie.

8.     Je kinderen eraan herinneren om Qiyaam (Tarawieh) te verrichten en zich hierop voor te bereiden door niet teveel te eten, en om op tijd klaar te staan voor het gebed in de moskee.

9.     Wat betreft de Soehoer (ontbijt vóór de dageraad); de ouders dienen hun kinderen aan de zegeningen van de Soehoer te herinneren en hun te vertellen dat dit een persoon de kracht geeft om te vasten.

10.  Voldoende tijd bieden vóór het Fadjr gebed, zodat degenen die het Witr gebed niet hebben gebeden dat alsnog kunnen doen. En zodat degenen die hun gebed hebben uitgesteld tot het einde van de nacht kunnen bidden. En zodat eenieder die dat wil zich kan wenden tot zijn Heer om smeekbeden te verrichten.

11.  Aandacht besteden aan het op tijd verrichten van het Fadjr gebed in gezamenlijkheid in de moskee, voor degenen die verplicht zijn dit te doen. We hebben veel mensen gezien die aan het einde van de nacht opstaan om te eten, en vervolgens terug gaan slapen en het Fadjr gebed verwaarlozen.

12.  Het was de gewoonte van de Profeet (vrede zij met hem) om in de laatste tien dagen van de Ramadan ‘s nachts op te blijven en zijn familie te wekken. Dit geeft aan dat de familie ervoor moet zorgen dat het meeste van deze gezegende tijd besteed wordt aan zaken die Allah, de Verhevene, behagen. De man dient zijn vrouw en kinderen dus te wekken om datgene te doen wat hen dichter tot hun Heer brengt.

13.  Er kunnen kleine kinderen aanwezig zijn in het huis die het nodig hebben om aangemoedigd te worden om te vasten. Daarom dient de vader hen aan te sporen om op te staan voor Soehoer, en hen aan te moedigen om te vasten door hen te prijzen en door diegene te belonen die de gehele maand of een gedeelte daarvan heeft gevast.

Er is overgeleverd dat ar-Roebayyiʿ bint Moeʿawwidh zei: “Op de ochtend van ʿAshoeraa’ stuurde de Profeet (vrede zij met hem) een boodschap naar de dorpen van de Ansaar waarin staat: “Wie niet begonnen is met vasten, laat hem de rest van de dag niet eten, en wie de dag is begonnen met vasten, laat hem vasten.” Zij zei: “We waren gewoon te vasten en onze kinderen te laten vasten (en hen mee te nemen naar de moskeeën), en wij maakten speelgoed voor hen van wol. En als één van hen huilde om voedsel, dan gaven wij hem dat speelgoed tot de Iftaar.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Imam an-Nawawie zei: “De overlevering laat zien dat we kinderen dienen te trainen om daden van aanbidding te verrichten en hen hieraan te laten wennen. Echter wordt het hen nog niet aangerekend. Al-Qaadie zei: “Er is overgeleverd van ʿOerwah, dat als zij in staat waren om te vasten, het verplicht voor hen werd. Dit is een fout die weerlegd is door de Sahieh overlevering: “De Pen is voor drie mensen opgeheven (d.w.z. hun daden worden niet opgeschreven); … voor het kind, totdat hij de puberteit bereikt…” En Allah weet het het beste.

(Sharh Moeslim, boekdeel 8, blz. 14)

14.  Indien mogelijk, moeten de ouders de familie in de Ramadan meenemen op ʿOemrah, en dit is iets dat hen en hun familie ten goede zal komen in het Hiernamaals. ʿOemrah tijdens de Ramadan levert dezelfde beloning op als de Hadj. Het is beter om aan het begin van de Ramadan te gaan om de drukte te vermijden.

15.  De man moet zijn vrouw niet belasten met meer dan zij kan dragen wat betreft het bereiden van voedsel en zoetigheden. Veel mensen gebruiken deze maand om luxe voedsel en dranken te bereiden, en gaan hierin tot het uiterste. Dit doet afbreuk aan de zoetheid van deze maand en gaat in tegen de reden van het vasten, namelijk het verkrijgen van godsvrucht.

16.  De maand Ramadan is de maand van de Koran, we adviseren de families samen te komen om de Koran te lezen. De vader dient zijn familie te onderwijzen in het reciteren van de Koran, en hen te helpen om de betekenissen van de verzen te begrijpen. Zij kunnen ook een boek lezen over de regelgevingen en etiquette van het vasten. Allah, de Verhevene, heeft vele geleerden en zoekers van kennis in staat gesteld om boeken te schrijven die gebruikt kunnen worden om te prediken en te onderwijzen tijdens de Ramadan. Deze boeken zijn onderverdeeld in dertig delen. Elke dag kan men dus een onderwerp lezen, en hier zal iedereen profijt van hebben.

17.  Zij dienen aangemoedigd te worden om uit te geven en aandacht te besteden aan de buren en behoeftigen.

Er is overgeleverd dat Ibnoe ʿAbbaas zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was de meest vrijgevige van de mensen, en hij was het vrijgevigst tijdens de Ramadan toen Djibriel hem ontmoette. Hij zou hem elke nacht ontmoeten en de Koran met hem doornemen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was vrijgeviger dan de waaiende wind.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

18.  De ouders dienen te voorkomen dat hun families en kinderen ‘s nachts laat opblijven en hun tijd verdoen aan zaken die geen baat hebben, laat staan zaken die Haraam zijn. De duivels van onder de mensen zijn in deze maand nog actiever bezig in het bevorderen van slechte zaken en daden van immoraliteit aan degenen die vasten. Dit gebeurt zowel tijdens de nachten als dagen van de Ramadan.

19.  Zij dienen hun families eraan te herinneren dat ze elkaar zullen ontmoeten in het Paradijs in het Hiernamaals, en de grote vreugde van de ontmoeting daar onder de Schaduw van Zijn Troon. De gezegende bijeenkomsten in deze wereld, het samenkomen om Allah te gehoorzamen door het zoeken van kennis, en het vasten en bidden zijn slechts wegen die leiden naar het verkrijgen van dat geluk.

Islamqa.com