Gunsten van het vasten

19183

O mensheid, vrees Allah op de wijze waarop Hij daadwerkelijk gevreesd zou moeten worden. En dat is door weg te blijven van hetgeen Hij verafschuwt, Zijn Tevredenheid te volgen en door Hem dankbaar te zijn voor Zijn Gunsten. Allah, de Verhevene, heeft deze nobele maand Ramadan aan jou geschonken en Hij heeft Zijn Rijkelijke Zegeningen in deze maand aan jou verleend.

Allah, de Verhevene, heeft in de maand Ramadan de Koran geopenbaard die leiding, goedheid en helderheid behelst. In deze maand zijn de deuren van genade en goedheid geopend, zijn de deuren van het Hellevuur gesloten en tonen de zondaren berouw voor hun slechte daden. De oproeper van het goede roept in deze maand: “O zoeker van het goede, kom nader en o zoeker van het kwaad, deins je terug.”

Allah verwijdert in deze maand iedere avond gedurende het verbreken van het vasten mensen uit het Vuur. Geef jezelf dus over aan de Gunsten van Al-Moehsin (de Weldoener), Al-Ghaffaar (de Vergevensgezinde). Degene die afstand neemt van verboden handelingen en zaken die het vasten verbreken en dit vervolgens combineert met het streven naar de Beloning van de Schepper van de hemelen en aarde. Hij zal vergeven worden voor zijn voorgaande zondes en zal in rang stijgen.

En degene die blijft volharden in zijn zondes, onrechtvaardigheid, het schenden van andermans eer en zich bezighoudt met het slechte; Allah heeft het dan niet nodig dat hij zijn eten, drinken en lusten laat. Want waarlijk, Allah heeft het vasten voorgeschreven aan dit volk zodat zij tot de Moettaqoen (vromen) kunnen behoren. En opdat zij hulp zoeken in het verlaten van hun verlangens, zodat zij hun geloof zullen verbeteren. Allah, de verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen vóór jullie, hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen.”

(Soerat al-Baqarah: 183)

Hij, de Verhevene, laat ons weten dat het vasten het grootste middel is om Taqwa (godsvrucht) te verkrijgen. Daarin is een volledige Beloning en Welbehagen van de Beschermer. Dit omdat Allah van alle andere daden van aanbidding het vasten enkel voor Zichzelf heeft gespecificeerd. De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Alle daden van de zoon van Adam worden verveelvoudigd voor hem, een goede daad van tien tot zevenhonderd keer. Allah zegt: “Behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor. Hij heeft zijn eten, drinken en verlangens omwille van Mij nagelaten.”

Ook zei hij (vrede zij met hem):

“…De vastende kent twee blije momenten; tijdens het verbreken van het vasten, en wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem):

“De geur (uit de mond van) de vastende persoon is aangenamer bij Allah dan de geur van muskus.”

Het vasten is een Djoennah, wat bescherming tegen de zondes en de bestraffing betekent. Ook is het een middel om volmaaktheid te bereiken en beloning te verkrijgen. Hoe groot is dus de daad waarvan de Barmhartige de beloning aan Zichzelf heeft toevertrouwd. En Hij heeft de mensen (die vasten) overspoeld met vrijgevigheid, gunsten en goedheid.

Zodra zij het Paradijs binnentreden, heeft Hij voor hen de deur van ar-Rayyaan opengesteld. Het binnentreden van eeuwige gelukzaligheid en het perfecte leven naast de Edelmoedige Heer. Vanuit Zijn Edelmoedigheid heeft Hij datgene voor hen klaargemaakt wat geen oog ooit heeft gezien, wat geen oor ooit heeft gehoord en wat nooit bij iemand is opgekomen. Hij heeft al datgene voor hen voorbereid waar de zielen naar verlangen en de ogen vreugde in vinden van alles wat zij wensen te krijgen en naar verlangen. Hij, de Verhevene, bereidde dit als vermaak en verblijf voor de vastenden en eer en zegening voor de vromen. Zoals Allah, de Verhevene, zegt over deze weldoeners (interpretatie van de betekenis):

(Er wordt gezegd:) “Eet en drink smakelijk vanwege dat wat jullie hebben verricht in de vroegere dagen.”

(Soerat al-Haaqqah: 24)

Moge Allah jou en mij zegenen.

Vrijdagpreek van Sheikh ʿAbdoer-Rahmaan ibn Naasir as-Saʿdiy