Het begin van de Ramadan

14715

We hebben de laatste dagen sommige afwijkende geluiden hier en daar moeten aanhoren, welke de moslims in Europa oproepen om geen ander islamitisch land dan Marokko – moge Allah dit land en alle islamitische landen behoeden – te volgen voor wat betreft de vaststelling van het begin en het einde van de islamitische maanden. Dit is waarlijk een groot onrecht dat andere islamitische landen wordt aangedaan, want wie dit hoort zou denken dat de andere landen gespeend zijn van geleerden en islamitische organisaties en dat deze allemaal ieder jaar fouten begaan. Met name Saoedi-Arabië die speciale organen, rechtbanken en commissies heeft die zich bezighouden met het bezichtigen van de maansikkel waarmee het begin van de maand Ramadan wordt vastgesteld. Sommige pseudo-predikers hebben zelfs de durf om op basis van vermoedens Saoedi-Arabië van leugens te betichten.

Ons standpunt in deze zaak, evenals het islamitische oordeel daarover zijn altijd duidelijk geweest. Omdat er in Europa geen organen en commissies zijn die zich bezighouden met de maanbezichtiging met het blote oog, dienen de moslims die hier wonen het Islamitische land te volgen dat als eerst het begin van de maand Ramadan aankondigt op basis van de maanbezichtiging met het blote oog en niet op basis van astronomische berekeningen.

Dit standpunt is gebaseerd op de mening die de overgrote meerderheid van de Hanafieten, Malikieten en Hanbalieten is toegedaan met betrekking tot het beginnen en het eindigen van het vasten (moge Allah de imams begenadigen):

– De Hanafie-geleerde al-Haskafie (moge Allah hem begenadigen) zei in zijn boek ad-Doerr ul-Moekhtaar: “En het verschil in de verschijning [van de maansikkel] en het zien daarvan overdag – voor de middag of daarna – wordt niet in beschouwing genomen volgens de gebruikelijke (mening binnen de) Madhhab. Dit is de mening die de meeste Sheikhs volgen en dit is (ook) de fatwa (die wordt gehanteerd)… De bewoners van het oosten zijn verplicht de waarneming van de bewoners van het westen te volgen wanneer bij hen de waarneming van die lieden op een verplichtende wijze is vast komen te staan, zoals eerder is vermeld.”

– De hooggeleerde Maalikie-geleerde imam ad-Dasoeqie (moge Allah hem begenadigen) zei in zijn boek al-Haashiyah ʿalash-Sharh il-Kabier (boekdeel 1, blz. 510): “… het hele grondgebied dient te vasten, ongeacht of het ver is of juist dichtbij, zonder de afstand van al-Qasr (het verkorten van het gebed) in acht te nemen, noch de overeenkomst in de verschijning van de maansikkel of het verschil daarin. Het vasten is verplicht voor eenieder die wordt ingelicht over het vaststaan daarvan, wanneer dit middels en van twee betrouwbare moslims of een ruime groep moslims wordt overgeleverd.”

– Ook staat in het Hanbalitische boek Nayl ul-Ma’aarib (boekdeel 1, blz. 79): “Het is verplicht voor alle mensen om de maand Ramadan te vasten als de maansikkel wordt gezien. Er geldt voor degene die hem niet heeft gezien hetzelfde oordeel dat geldt voor degene hem wel heeft gezien, zelfs wanneer de verschijning van de maansikkel [per gebied] verschilt.”

– Verder staat in het Hanbalitische boek ar-Rawd ul-Moerbiʿ (boekdeel 1, blz. 412): “Als de bewoners van een land hem zien, dat wil zeggen: wanneer het zien daarvan in een bepaald gebied vast komt te staan, dan wordt het vasten verplicht voor alle mensen, omdat de Profeet (vrede zij met hem) zegt: (Begin) te vasten bij het zien daarvan”. Dit is een uitspraak waarmee de hele Oemmah wordt aangesproken.”

Hun bewijs dat hieraan ten grondslag ligt is de Uitspraak van Allah (interpretatie):

“…En wie van jullie dan de maand (in zijn woonplaats) meemaakt, moet hem dus vasten.”

(Soerat al-Baqarah:185)

De zinsnede ‘van jullie’ uit deze Uitspraak van Allah is algemeen en gericht naar de hele Oemmah en is niet specifiek bedoeld voor sommige mensen alleen.

Een ander bewijs is de uitspraak van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): (Begin) te vasten bij het zien daarvan en verricht de Fitr (einde van de vastenmaand) bij het zien daarvan.”

(Moeslim)

Deze uitspraak is gericht naar de moslims en omvat alle moslims overal ter wereld.

Dit vers en deze overlevering duiden aan dat de verplichtstelling van het vasten voor alle moslims gebonden is aan het volstrekt zien van de maansikkel door welke moslim dan ook van wie de getuigenis acceptabel is.

Imam Aboel-ʿAbbaas ibn Taymiyah (moge Allah hem begenadigen) zei: “Samengevat (kunnen we zeggen dat): wie (het bericht van) het waarnemen van de maansikkel is bereikt op het tijdstip waarin het vasten, de Fitr (het eindigen van het vasten) en de Hadj-rituelen verricht dienen te worden, dient deze ongetwijfeld in acht te nemen. Dit wordt (namelijk) bevestigd door de bewijsteksten (uit de Koran en de Soennah) en de Aathaar van de Salaf (wat overgeleverd is van de Salaf). Wie dat heeft beperkt met de afstand van al-Qasr of een (bepaald) gebied; zijn uitspraak druist in tegen de ratio en de islamitische wetgeving.”

(Madjmoeʿ ul-Fataawa, boekdeel 25, blz. 111)

Verder dient opgemerkt te worden dat Marokko ook een land is dat zich baseert op het waarnemen van de maansikkel met het blote oog en niet op de astronomische berekeningen. Wie zich op het moment van de waarneming van de maansikkel in Marokko bevindt, dient samen met dat land het vasten te beginnen en mag niet afwijken van de massa aldaar. Op deze wijze wordt de eenheid binnen het land bewaard.

Wij beschouwen dus zowel Marokko als Saoedi-Arabië als betrouwbare landen die de bovengenoemde methode hanteren bij de vaststelling van het begin van de islamitische maanden. Zolang een betrouwbaar land niet openlijk afstand neemt van deze methode zullen wij ook nooit of te nimmer zijn oprechtheid in twijfel trekken.

Omdat moslims in Europa tot nu toe geen centraal orgaan hebben dat zich bezighoudt met de vaststelling van de nieuwe maansikkel en waarin alle soennitische stromingen vertegenwoordigd zijn, vinden wij het een zeer ongezonde ontwikkeling om af te wijken van wat tot nu toe gebruikelijk was op dit continent. Namelijk het volgen van het Islamitische land dat als eerst het begin van de maand Ramadan aankondigt. Wij roepen daarom de islamitische gemeenschap en alle moskeebesturen in Nederland om eenheid te bewaren en geen tweedracht binnen de gemeenschap te zaaien op basis van vermoedens.

Team al-Yaqeen