Samenvatting van de regels van de vasten (deel 1)

21359

Bismillaahir-rahmaanir-rahiem

In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige

Lof zij Allah, de Heer van de bewoners der werelden. Ik getuig dat er geen god is dan Allah -Hij heeft geen deelgenoten- en dat Mohammed Zijn Dienaar en Zijn Boodschapper is, zegeningen van Allah en vrede zij met Hem, met Zijn familie, met al Zijn metgezellen en met al degenen die hen met Ihsan[1] opvolg(d)en tot de Dag des Oordeels.

Vervolgens:

Dit is een samenvatting van de regels van de vasten, zijn vereisten, zijn verplichtingen, zijn soennah’s en zijn aanbevelingen. Verder is dit (een leidraad ) waarin wordt uitgelegd welke zaken en handelingen de vasten doen verbreken en welke de vasten (juist) niet verbreken met de vermelding van belangrijke nuttige zaken die ik samengevat en genummerd heb, opdat het begrijpen ervan en het uit het hoofd leren ervan makkelijk wordt. Dit allemaal is onttrokken aan het Woord van Allah en dat van de profeet r en de uitspraken van de doorgewinterde islamgeleerden. De bewijzen daarvoor zijn bekend in de Koran en de Soennah en heb ik (met opzet) niet vermeld, omdat het hier gaat om een samenvatting. Ik vraag Allah, de Verhevene, om de schrijver, de lezer en (zo mogelijk) de toehoorder (van dit boekje) ermee te begunstigen, tevens vraag ik Hem om het puur voor Zijn aangezicht te laten zijn en het een reden te laten zijn voor het winnen van Djanaatun-Naciem bij Hem. Hij is ons genoeg en Hij is de beste “wakiel”[2]. Er is geen macht en geen kracht behalve door Allah, de Allerhoogste, de Almachtige.

1) Vasten is het zich onthouden van eten, drinken en geslachtsgemeenschap om (daardoor) dichter bij Allah te komen.

2) De (dagelijkse) vastentijd begint bij de tweede ochtendschemering[3] (alfadjruth- thaanie) en eindigt bij zonsondergang (al-maghrib).

3) Het vasten van Ramadan is verplicht, (het is immers) de vierde zuil van de Islam.

4) Het vasten van Ramadan is verplicht voor iedere geslachtsrijpe, redelijke (niet-krankzinnige) moslim die in staat is om te vasten.

5) De vereisten (shuroet) voor het verplichtstellen ervan zijn vier:

a. Islam: het is niet verplicht voor een kaafir om te vasten totdat hij moslim wordt.

b. Het verstand: het is niet verplicht voor een krankzinnige om te vasten totdat hij weer terug is bij zijn verstand.

c. Geslachtsrijpheid: het is niet verplicht voor een klein (kind) om te vasten totdat het geslachtsrijp wordt, wel moet men een klein kind vragen om te vasten als het dat aankan, opdat het eraan went.

d. Het in staat zijn om te vasten: het is niet verplicht om te vasten voor iemand die daartoe niet in staat is vanwege zijn (oude) leeftijd of een ziekte waar er geen hoop meer voor is dat het geneest. In dit geval moet men voor iedere dag een miskien[4] voeden.

6) De vereisten voor de geldigheid (sihhah) van de vasten zijn zes:

a. Islam: het vasten van een kaafir is niet geldig totdat hij moslim wordt.

b. Het verstand: het vasten van een krankzinnige is niet geldig totdat hij weer bij zijn verstand terug is.

c. Onderscheid(ingsvermogen) (tamyiezز): het vasten van een klein kind is niet geldig totdat hij onderscheid kan maken (tussen het goede en het slechte).

d. Het stoppen van bloed bij menstruatie: het vasten van een ongestelde vrouw is niet geldig totdat het bloed stopt.

e. Het stoppen van bloed na de bevalling: het vasten van een vrouw na een bevalling is niet geldig totdat zij weer rein wordt. (Ze moet voor een periode van maximaal veertig dagen wachten als het bloed niet eerder stopt, daarna moet ze wel vasten al is het bloed nog niet gestopt).

f. De intentie vanaf de nacht (voordat men gaat slapen) voor iedere dag[5] is verplicht bij de vasten. De vasten is niet geldig zonder intentie. De intentie vindt plaats in het hart (je hoeft de intentie dus niet uit te spreken).

[1] ) Ihsan: weldaad.

[2] ) Het woord ‘wakiel’ heeft verschillende betekenissen, zo wordt een gevolmachtigde ‘wakiel’ genoemd; als het voor God wordt gebruikt betekent het ‘Degene op Wie je steunt en aan Wie je al je zaken overlaat’

[3] ) Er bestaan twee soorten fadjr, namelijk alfadjrul-kathib en alfadjrus-saadiq. Alfadjrul-kathib vindt plaats in de nacht en wordt ook wel alfadjrul-awwal (de eerste fadjr) genoemd, je ziet dan in de hemel een horizontale witte schemering die op een staart van een vos lijkt. Alfadjrus-saadiq ook wel alfadjruth-thaani (de tweede fadjr) genoemd is het tijdstip waarin de nacht daadwerkelijk begint over te gaan in de ochtend.

[4] ) Miskien: een behoeftige die niet genoeg geld heeft om zijn gezin te onderhouden.

[5] ) Er bestaat meningsverschil tussen de geleerden over het feit of je iedere nacht de intentie moet vernieuwen voor het vasten van de volgende dag of niet. Heel veel geleerden zijn van mening dat men kan volstaan met één intentie aan het begin van de maand Ramadan voor de hele maand, dit is ook mijn (ik de vertaler) overtuiging, Wallahu aclam.

Volgende